دانلود رایگان


پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزیچکیده:
در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها) و عوامل خارجی (خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استان کردستان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی -تحلیلی و از شاخه پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ۴۲ شعبه بانک کشاورزی استان کردستان و قلمرو زمانی آن نیز سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، و ۱۳۸۹ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و صورتهای مالی شعب بانک کشاورزی استان کردستان استخراج گردیده است. روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، آلفای کرونباخ، آزمون T تک نمونه ای ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده که از طریق نرم افزار SPSS اجرا و محاسبه شده اند. در این پژوهش متغیر وابسته ROA (بازده دارایی ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: نوع و میزان سپرده ها، نوع و میزان تسهیلات اعطایی، شاخصهای مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک اعتباری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان ،تحصیلات کارکنان، متوسط سن و متوسط سابقه کار کارکنان.
طبق نتایج این پژوهش، متغیرهایی همچون: مدیریت هزینه ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشند. درنهایت، با توجه به نتایج حاصله، یک سری راهکارهای عملی برای افزایش سودآوری بانک ها علی الخصوص بانک کشاورزی پیشنهاد گردیده است.
واژه های کلیدی: بانک کشاورزی، سودآوری، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت هزینه ها، استان کردستان

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
١-١- مقدمه
٢-١- بیان مسئله
٣-١- اهمیت و ضرورت پژوهش
٤-١- اهداف پژوهش
٥-١- سئوال اصلی پژوهش
٦-١- فرضیات پژوهش
٧-١- روش پژوهش
٨-١- محدودیت پژوهش
٩-١- تعریف واژگان
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
١-٢- مقدمه
٢-٢- موسسات مالی و نقش آنها در اقتصاد
٣-٢ انواع موسسات مالی
٤-٢ تعریف بانک و تاریخچه بانکداری
١-٤-٢- بانکداری قدیم
٢-٤-٢- بانکداری در قرون وسطی
٣-٤-٢- بانکداری در دوره رنسانی
٤-٤-٢- بانکداری در ایران
٥-٢- تحولات بانکداری در ایران
١-٥-٢- ملی شدن بانک ها
٢-٥-٢- ادغام بانک ها
٣-٥-٢- بانکداری اسلامی در ایران
٤-٥-٢ مقایسه بانکداری متداول و بانکداری اسلامی
٥-٥-٢- تعریف نظام بانکداری اسلامی
٦-٥-٢- قانون عملیات بانکداری بدون ربا
٦-٢ تاریخچه تشکیل بانک کشاورزی
٧-٢- وضعیت بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانک های دولتی ایران
٨-٢- اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها
٩-٢- مبانی نظری گزارشگری مالی در بانکداری
١-٩-٢- صورتهای مالی بانک ها
٢-٩-٢- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
٣-٩-٢- تجزیه و تحلیل نسبت ها
١٠-٢- تعریف سود
١-١٠-٢- انواع نرخ سود
٢-١٠-٢- تفاوت سود و بهره
١١-٢- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها
١-١١-٢- عوامل داخلی
٢-١١-٢- عوامل خارجی
١٢-٢ مروری بر مطالعات انجام شده
١-١٢-٢- مطالعات داخلی
٢-١٢-٢- مطالعات خارجی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
١-٣- مقدمه
٢-٣- روش پژوهش
٣-٣- جامعه آماری
٤-٣ روش نمونه گیری و حجم نمونه
٥-٣-ابزار گردآوری اطلاعات
٦-٣- متغیرهای پژوهش
٧-٣- مقیاس سنجش متغیرهای پرسشنامه
٨-٣- آزمون های پرسشنامه
١-٨-٣- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد)
٢-٨-٣- اعتبار (روایی) پرسشنامه
٩-٣- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
١-٤- مقدمه
٢-٤ وضعیت بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانکهای دولتی دراستان کردستان
٣-٤ جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک واحدهای تحت بررسی
٤-٤ تعیین مقادیر متغیر واب ته و متغیرهای مستقل پژوهش
٥-٤- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده (آزمون فرضیات)
١-٥-٤- آزمون فرضیات پرسشنامه
٢-٥-٤- آزمون فرضیات با استفاده از داده ها و اطلاعات واقعی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
١-٥- مقدمه
٢-٥- خلاصه نتایج
١-٢-٥- خلاصه نتایج آزمون T
٣-٢-٥- خلاصه نتایج آزمون فرضیات با استفاده از داده های واقعی
٣-٥- نتیجه گیری
٤-٥- پاسخ سئوالات باز پرسشنامه
٥-٥- پیشنهادات
٦-٥ پیشنهادات برای تحقیقات آینده
فهرست منابع
فهرست جداول
تاثیر عوامل داخلی بر سودآوری بانک


بررسی سودآوری بانک کشاورزی


پایان نامه مدیریت بازرگانی


پایان نامه مدیریت ریسک


پایان نامه مدیریت اعتبار


پایان نامه عوامل سودآوری بانک ها


پایان نامه مدیریت نقدینگی


مدیریت ریسک اعتباری


مدیریت هزینه ها


دانلود پا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی :: شبکه ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استاد راهنما: دکتر محمد نظری پور نگارنده: فریبا رستمی

بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی | رادونیس

فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، شعب، داخلی، پایان، بررسی، مؤثر، کشاورزی، نامه، بانک، سودآوری، عوامل WORD 298 قابل ویرایش Link. دانلود بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان در شعب بانک

مقاله عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک مطالعه موردی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک پارسیان در استان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی تحلیلی است.

بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی چکیده : در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش­های مختلف اقتصادی به مراتب قوی­تر و پررنگ­تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می­باشد.

بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد.

بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی | رادونیس

فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، شعب، داخلی، پایان، بررسی، مؤثر، کشاورزی، نامه، بانک، سودآوری، عوامل WORD 298 قابل ویرایش Link. دانلود بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان در شعب بانک

دانلود پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک دانلود پایان نامه سودآوری شعب بانک ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل داخلی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی گرایش مالی عنوان: بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی مطالعه موردی : استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل داخلی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان : بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به ...

مقاله عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک مطالعه موردی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک پارسیان در استان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی تحلیلی است.

مقاله عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک (مطالعه ...

عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک (مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان استان تهران) چکیده در ایران نقش بازارهای پولی ( بانک ها ) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه ( بورس ...

مقاله عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک (مطالعه ...

عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک (مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان استان تهران) چکیده در ایران نقش بازارهای پولی ( بانک ها ) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه ( بورس ...

مقاله کنفرانس: بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانکها (مطالعه ...

بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانکها ... عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند.

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی. گرایش: مدیریت تحول. عنوان پژوهش: بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه (مطالعه موردی: استان تهران) استاد مشاور: دکتر اوژن کریمی

مقاله عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک مطالعه موردی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک پارسیان در استان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی تحلیلی است.

چکیده پایان نامه تأثير عوامل اجتماعی و سازمانی بر ميزان ...

پایان نامه که مشاهده می کنید از این مسئله شروع می شود که کدام عوامل اجتماعی و سازمانی می توانند بر میزان وفاداری مشتریان بانک تاثیرگذار باشند .

مقاله عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک (مطالعه ...

عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب در بانک (مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان استان تهران) چکیده در ایران نقش بازارهای پولی ( بانک ها ) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه ( بورس ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب ...

دانلود پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی,دانلود پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی,پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل داخلی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی 92 مهر ۱۸, ۱۳۹۴ مهر ۲۱, ۱۳۹۷

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی. گرایش: مدیریت تحول. عنوان پژوهش: بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه (مطالعه موردی: استان تهران) استاد مشاور: دکتر اوژن کریمی

پايان نامه طراحي نرم افزار پخش بار به روش نيوتن رافسون به زبان C++ Builder


تحقيق اومانيسم


طرح توجیهی بسته بندي چاي تي بگ


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کوهدشت (واقع در استان لرستان)


تحقیق اختلالات یادگیری


مدیریت زمان


تحقیق پیرامون حجاب و عفاف


مقاله بررسي اثرات سوء زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي در درياي خزر


مقاله نا هنجاریهای اجتماعی


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ترکمن (واقع در استان گلستان)