دانلود رایگان


بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانیپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات نیز دو پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 1910 نفر می باشد شامل کلیه کارکنان شرکت آلومینای ایران می باشد و نمونه آماری به صورت تصادفی وبا توجه به نامشخص بودن شاخصهای پراکندگی جامعه، با استفاده از جدول مورگان 40 نفر از مدیران نمونه سنجش بهره وری و 320 نفر نمونه جهت سنجش سبکهای مدیریت انتخاب شده اند . با انجام آزمونهای همبستگی و آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی در سطح اطمینان 99% مورد تائید قرار گرفت ومشخص شد بين سبكهاي مديريت با بهره وري نيروي انساني رابطه معنا داري وجود دارد و در فرضیات فرعی نیز1-بین سبك مدیریت وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و2- بین سبک وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و3- بین سبک وظیفه و رابطه مداری ضعیف با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و4- بین سبک وظیفه و رابطه مداری قوی با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد. و مشخص شد بین جنسیت،سن،مدرک تحصیلی و تاهل و سابقه خدمت با میزان بهره وری كاركنان رابطه معنا داری وجود ندارد.با توجه به نتایج به دست آمده به کارگیری سبک وظیفه مدار و توجه صرف به انجام صحیح کارها توسط مدیران و مشارکت ندادن کارکنان ممکن است از مهمترین علل پايين بودن بهره وری نیروی انسانی باشد و با استفاده از سبک وظیفه و رابطه مدار قوی در سازمان ایجاد روحیه و خلاقیت و مشارکت مي كند و مدیران باید در کنار توجه به انجام درست کارها با روابط حسنه سطح بهره وری را افزایش دهند.بطور کلی در مقایسه میانگین بهره وری 4 سبک مدیریتی مشخص می شود کارکنانی که با سبک وظیفه مدار و رابطه مدار قوی هدایت می شوند از لحاظ بهره وری در سطح بالاتری قرار می گیرند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات تحقیق
-1-1 بیان مسأله
2-1- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق
1-3- بیان اهداف تحقیق
1-4- فرضیات تحقیق
1-5- متغیرهای تحقیق
1-6- تعاریف نظری متغیرها
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تعریف مدیریت
2-2- مدیریت و روش های رهبری
2-2-1- مدیریت خودکامه
2-2-2- مدیریت مهارگسیخته
2-2-3- مدیریت دموکراتیک
2-2-4- مدیریت مشارکتی
2-3-اهداف مدیریت
2-4- وظایف مدیریت
2-4-1- برنامه ریزی
2-4-2- سازماندهی
2-4-3- رهبری
2-4-4- کنترل
2-5- نظریات نئوکلاسیک ها و کلاسیک ها و دوره نوین در رابطه با سیک مدیریت
2-5-1- نظریات نئوکلاسیک ها در مورد سبک مدیریت
2-5-2- نظریات کلاسیک ها در مورد سبک مدیریت
2-5-3- نظریات دوره نوین در مورد سبک مدیریت
2-6- مدل سه بعدی اثربخشی ردین
2-7- سبک های 8 گانه مدیریت
2-7-1-سبک های وظیفه مداری
2-7-1-1- مدیر خودکامه
2-7-1-2- مدیر مستبد خیرخواه
2-7-2- سبک های رابطه مداری
2-7-2-1- مدیر مطیع یا موعظه گر
2-7-2-2-مدیر رشد دهنده
2-7-3-سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری قوی
2-7-3-1- مدیریت سازشکار
2-7-3-2- مدیریت مجری
2-7-4-سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری ضعیف
2-7-4-1- مدیرگریز یا سزاوار
2-7-4-2- مدیر مقرراتی یا دیوان سالاری
2-8- تعریف بهره وری
2-9- تاریخچه بهره وری
2-10- اهمیت بهره وری
2-11- بهره وری نیروی انسانی
2-12- نظریه مدل
2-12-1-توانایی
2-12-2- وضوح
2-12-3-کمک
2-12-4- انگیزه
2-12-5- ارزیابی
2-12-6- اعتبار
2-12-7- محیط
2-13- عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
2-14- عوامل موثر در کاهش بهره وری
2-15- شرایط لازم برای بهبودی بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها
2-15-1- ارتباط
2-15-2- تعهد
2-15-3- تداوم
2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک های مدیریت در داخل کشور
2-17- تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک های مدیریت در خارج از کشور
2-18- تحقیقات انجام شده در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور
2-19- تحقیقات انجام شده در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-روش و نوع تحقیق
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- ابزار اندازه گیری
3-5- روایی و پایایی در اندازه گیری
3-5-1- روایی پرسشنامه
3-5-2- اعتباردرونی پرسشنامه
3-5-3-اعتبار بیرونی پرسشنامه
3-6-روشهای تجزیه و تحلیل آماری داده ها
فصل چهارم
4-1-آمارهاي توصيفي
4-1-1-توصيف فراواني متغيرهاي جانبي كاركنان
4-1-1-1-بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ جنسيت
4-1-1-2- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ سن
4-1-1-3- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ تاهل
4-1-1-4- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ مدرك تحصيلي
4-1-1-5- بررسي حجم نمونه كاركنان از لحاظ سابقه خدمت
4-1-2-توصيف فراواني متغييرهاي جانبي مديران
4-1-2-1- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ جنسيت
4-1-2-2- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ سن
4-1-2-3- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ تاهل
4-1-2-4- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ مدرك تحصيلي
4-1-2-5- بررسي حجم نمونه مديران از لحاظ سابقه خدمت
4-1-3-توصيف فراواني متغيرهاي مستقل و وابسته
4-1-3-1-جدول توزيع فراواني سبك مديريت
4-1-3-2-بهره وري نيروي انساني
4-2-يافته هاي استنباطي
4-2-1- فرضيه اصلي پژوهش
4-2-2-فرضيه هاي فرعي پژوهش
4-2-3-سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم
5-1- نتیجه گیری
5-2- محدودیت های پژوهش
5-3- پیشنهادات
5-4- راهکارها برای تحقیقات آینده
پيوست ها
پرسشنامه بهره وري نيروي انساني
پرسشنامه سبك هاي مديريت
برآورد اعتبار درونی آزمون (ضریب آلفا)
منابع فارسي
منابع لاتين
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
پایان نامه ارشد مدیریت


پایان نامه مدیریت اموزشی


دانلود پایان نامه


پایان نامه بهره وری


پایان نامه بهره وری نیروی انسانی


نقش مدیریت بر بهره وری نیروی انسانی


پایان نامه تاثیر سبک مدیریت


پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی


پرسشنامه سبک مدیریت


پایان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه ...

۲-۲-۳. یادگیری در سازمان­ها یادگیری و کسب دانش یکی از دوره­های رقابتی برای سازمان­های امروزی محسوب می­شود. به عبارتی دیگر، یادگیری سازمانی فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می­سازد.

بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در یکی از شرکت های نفتی است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود.

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی

با انجام آزمونهای همبستگی و آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی در سطح اطمینان 99% مورد تائید قرار گرفت ومشخص شد بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و در فرضیات فرعی نیز1-بین سبک مدیریت وظیفه ...

دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی - دانلود پایان نامه ...

پایان نامه رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی ...

مقوله بهره وری بعنوان یکی از مهمترین اهداف صنعت برق می تواند هم از دیدگاه سازمانی و هم ازدیدگاه مجموعه ... بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانیدر شرکت توزیع نیروی برق ...

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در یکی از شرکت های نفتی است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود.

بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در یکی از شرکت های نفتی است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رابطه ی بین فرهنگ ...

« دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط ... رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی. ... 8 1-7 فرضیات پژوهش 8 1-7-1 فرضیه اصلی. 8 1-7-2 فرضیات فرعی. 8 1-8 تعیین متغیر های پژوهش 8 1-8-1 ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رابطه ی بین فرهنگ ...

« دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط ... رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی. ... 8 1-7 فرضیات پژوهش 8 1-7-1 فرضیه اصلی. 8 1-7-2 فرضیات فرعی. 8 1-8 تعیین متغیر های پژوهش 8 1-8-1 ...

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی - پایگاه ...

آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان می دهد که بین انتخاب صحیح کارکنان و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد، ‌لذا پیشنهاد می‌شود تا در انتخاب کارکنان به مسائلی چون تناسب تحصیلات، ‌شخصیت و ویژگی‌های روانی کارکنان با شغل ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (m.a)، چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رابطه ی بین فرهنگ ...

« دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط ... رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی. ... 8 1-7 فرضیات پژوهش 8 1-7-1 فرضیه اصلی. 8 1-7-2 فرضیات فرعی. 8 1-8 تعیین متغیر های پژوهش 8 1-8-1 ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (m.a)، چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام ...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و بهره وری نیروی انسانی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش ناحیه2 بندرعباس انجام شد. تحقیق حاضر از دسته مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

پایان نامه : بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل ...

Posted on سپتامبر 11, 2016 ژوئن 18, 2020 Author 99 دیدگاه‌ها برای پایان نامه : بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی بسته هستند

رابطه سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی شرکت

دانلود پایان نامه,پروژه,بررسی,رابطه بین,سبک های مدیریت,بهره وری نیروی انسانی,شرکت آلومینای ایران,پایان نامه کارشناسی ارشد,رشته مدیریت آموزشی (m,رابطه سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی شرکت,,رابطه سبک های مدیریت با ...

بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در ...

بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی ... 1- پرسشنامه سبک مدیریت که پرسشنامهای هنجار شده است و برای تعیین سبک مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ...

پایان نامه بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه ...

۲-۲-۳. یادگیری در سازمان­ها یادگیری و کسب دانش یکی از دوره­های رقابتی برای سازمان­های امروزی محسوب می­شود. به عبارتی دیگر، یادگیری سازمانی فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می­سازد.

پایان نامه درباره افزایش بهره وری نیروی انسانی - پایان ...

پایان نامه تعیین عوامل موثر بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی؛ اداره امور شعب جنوب تهران) متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا برای ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (m.a)، چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در ...

بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی ... 1- پرسشنامه سبک مدیریت که پرسشنامهای هنجار شده است و برای تعیین سبک مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ...

تحقیق بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجو


معماری تالار نمایش و کنسرت و آمفی تئاتر


مفاهیم نانوتکنولوژی و کاربردهای آن


گزارش كار عمليات نقشه برداری استاديمتری


گزارش کارآموزی در شرکت خدمات کامپیوتری


تحقیق ماشین آلات راه سازی و ساختمانی


مدلسازی وطراحی نئوپرنها در پلها


تحقیق ماشین آلات راه سازی و ساختمانی


پاوروینت انواع فرایند کشش


مقاله رویکردهای پیشرفته نانو و میکرو کپسوله کردن برای ترکیبات غذایی