دانلود رایگان


بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامعپایان نامه بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران

چکیده:
تقاضاهاي جديد براي بهره وري و مزيت رقابتي، ازطريق كاراتركردن عمليات و بهره گيري ازفن آوري جديد تعهدوالتزام به ارائة محصولات و خدمات كيفي و جلب رضايت مشتري وارباب رجوع از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان ها را به خود مشغول ساخته است. از طرف ديگر امروزه شرط بقاي هر سيستم سازماني بذل توجه عميق و کافي به نيروهاي انساني موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشي تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترين دارائيهاي ما هستند» مي باشد. نيروي انساني توانا و کارآمد مي تواند سازمان را کارا، سودآور و مفيد به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا کند و از وابستگي برهاند، در این میان مدیریت کیفیت جامع از مفید ترین ومؤثرترین روش های مورد استفاده در سیستم های مدیریتی به شمار می رود که به نحو شایسته مباحث کیفیت را در بر دارد. بنابر این در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین توانمند سازی کارکنان واستقرار مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گیرد.جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان بیمه مرکزی ایران که در سال 1388مشغول به فعالیت هستند ،می باشد،که به روش نمونه گیری ءبقه اي تصادفی یک نمونه 117 نفر انتخاب شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است وپایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای توانمند سازی (938/0) و مقدار آلفای مدیریت کیفیت جامع (755/0) می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های مستقل ومتغیر وابسته از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت ومعناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.همچنین برای بررسی مناسب بودن وضعیت ابعاد توانمند سازی کارکنان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید که مناسب بودن وضعیت آنها تأیید شد.در پایان نیز جهت مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد توانمند سازی در استقرار مدیریت کیفیت از مدل رگرسیون استفاده شد ونشان داد که متغیر های شایستگی شغلی وخود مختاری شغلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 نقش مؤثری در استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دارند.
واژه های کلیدی: توانمند سازی، کارکنان ، مدیریت کیفیت جامع ، بیمه مرکزی ایران

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-بيان مسأله
1-2- اهميت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقيق
1-3-1- هدف اصلي
1-3-2- اهداف فرعي
1 -4- فرضيه هاي تحقيق
1-4-1- فرضيه اصلي
1-4-2- فرضيه هاي فرعي
1-5- تعريف عملياتي واژه هاي کليدي تحقيق
1-5-1- توانمند سازي کارکنان
1 -5-2- مديريت کيفيت جامع
1-6- جامعه آماري
1-7- نمونه آماري
1-8- روش تحقيق
1-9- ابزار گردآوري داده¬ها
1-10- روش تجزيه و تحليل داده¬ها
1-11- قلمرو تحقيق
1-11-1- قلمرو موضوعي
1-11-2- قلمرو مکاني
1-11-3- قلمرو زماني
فصل دوم:
مبانی نظری
مقدمه
بخش اول
2-1- توانمند سازي
2-1-2- رويکردهاي توانمندسازي
2-1-2-1 - رويکرد رابطه اي يا چند بعدي
2-1-2-2- رويکرد روان شناختي
2-1-3- توانمندسازي روان شناختی
2-13-1- احساس معني دار بودن
2-1-3-2- احساس خود کارآمدي
2-1-3-3- احساس خودتعييني
2-1-3-4- احساس تأثیر
2-1-3-5- احساس داشتن اعتماد به ديگران
2-1-4- پيش زمينه هاي توانمندي روان شناختي
2-1-4-1- ويژگيهاي شخصيتي
2-1-4-1-1- احترام به خود
2-1-4-1-2- کانون کنترل
2-1-4-2- محتواي کار
2-1-4-2-1-اطلاعات
2-1-4-2-2پاداش
2-1-5- ويژگيهاي ساختار اجتماعي واحدهاي کاري در فرايند توانمند سازي
2- 1- 6 - سابقه تحقیقات انجام شده
2-1-7- تاريخچه توانمندسازي
2-1-7-1- عصر ماشين
2-1-7-2- اواخر دهه 1700 واوايل دهه 1800 : صنايع بومي وسيستم کارخانه
2-1-7-3- اواسط دهه 1800 و اوايل دهه1900 عرصه مديريت علمي
2-1-7-4- اواسط دهه 1900 عصر سيستم
2-1-7-5- دهه 1970 و 1980: نياز به تغييرات بنيادين
2-1-7-6- دهه 1990: سازمانهاي امروزي وتوانمند کننده
2-1-8- سير توسعه مقياس هاي اندازه گيري توانمند سازي
2-1-9- موانع توانمند سازي
2-1-10- مزاياي توانمند سازي
2-1-11- انتقادات نسبت به توانمند سازي
2-1-12- توانمند سازي و قدرت
2-1-12-1-قدرت
2-1-12-1-1- قدرت به عنوان يک سازه رابطه اي يا چندبعدي
2-1-12-1-2- قدرت به عنوان يک سازه انگيزشي
2-1-12-1-3- قدرت به عنوان يک بازي با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ
2-1-12-1-4- قدرت به عنوان يک علاقه فردي درمقابل يک علاقه اجتماعي
2-1-13- پارادايمهاي قدرت
2-1-13-1- رويکرد عقلائي- کارکرد گرا
2-1-13-2- رويکرد تکثر گرا
2-1-13-3- رويکرد تفسيري
2-1-13-4- رويکرد افراطي (راديکال)
2-1-13-5- رويکرد پست مدرن
2-1-14- تفاوت توانمند سازي و غني سازي شغلي
2-1-15- تفاوت توانمند سازي و مشارکت کارکنان
2-1-16- مدلهاي توانمندسازي
2-1-16-1- مدل مک لاگان و نل
2-1-16-2- مدل وگت و مارل
2-1-16-3- مدل مالاک و کارزتد
2-1-16-4- مدل اسپريتزر
بخش دوم
2-2- مديريت كيفيت جامع
مقدمه
2-2-1 - تاريخچه مديريت کيفيت جامع
2-2-2- سوابق تحقیق
2-2 -3- اهداف مديريت كيفيت جامع
2-2-4 - مفهوم مديريت كيفيت جامع
2-2-5- مشخصات مديريت كيفيت جامع
2 -2- 6 - مفهوم كيفيت در مديريت كيفيت جامع‌
2- 2- 7 - مفهوم جامعيت
2 - 2 -8 - سه اصل اساسي مديريت كيفيت جامع
2-2-9- قوانين مدیریت کیفیت جامع
2-2-10 - مداخله مدیریت کیفیت جامع
2 - 2 -11- مدیریت کیفیت جامع در عمل
2 - 2- 12 - نيازمندي هاي اساسي اجراي مدیریت کیفیت جامع
2- 2 - 13- نيروهاي جلوبرنده (پيش برنده) درمدیریت کیفیت جامع
2- 2 -14- نيروهاي بازدارنده در مدیریت کیفیت جامع
2-2 -15 - تكامل مديريت كيفيت جامع
2-2 -15 - 1 - مدل هاي تكامل مديريت
2-2- 15 -2- تكامل مفهوم کيفيت
2- 2 -16- چهار انقلاب فكري مديريت
2- 2 -16 - 1 - توجه و تمركز بر روي مشتري
2- 2 -16 - 2 - بهبود مستمر
2- 2 -17 - مديريت در سازمان هاي فرآيند محور
2- 2- 18 - مدل اجرايي مديريت كيفيت جامع
2- 2- 18 -1. كليات مدل اجرايي
2-2-18-2- تشريح اقدامات اجرايي
2-2-18 -2 -1 -اقدامات در مرحله توجيه مديران
2-2-18-2-2 - تشكيل هسته كيفيت جامع
2-2-18-2-3- اقدامات اجرايي در مرحله بررسي
2-2-18-2-4- اقدامات اجرايي در ارتباط با تهيه برنامه كلان اجرايي
2-2-18-2-5- اقدامات اجرايي براي پياده كردن برنامه كلان
2-2-18-2-6- تشكيل اداره اطمينان از كيفيت
2-2-18-2-7- بررسي عملكرد زير سيستم هاي نظام مديريت كيفيت جامع
2-2-19- وضعيت كنوني مديريت كيفيت جامع
بخش سوم
2-3- معرفي بيمه مركزي ايران
-مقدمه
-2-3-1- بيمه چيست؟
2 - 3 - 2 - تاريخچه بيمه
2 - 3 -3 - بيمه در دنياي امروز
2 - 3 - 4 - تاریخچه بیمه در ایران
2 -3 - 4 - 1-تشكيل و موضوع
2 -3 -4 - 2- وظايف و اختيارات
2 -3 -4 -3- اركان بيمه مركزي ايران
2 - 3 -5 - نتيجه گيري
2 -4- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقيق
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
3-1- روش‌شناسي تحقيق
3- 2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماري
3-4- روش نمونه گيري
3-5- روش جمع آوري داده ها
3-6- ابزار سنجش تحقيق
3-7- روايي و پايايي پرسشنامه
3-7-1- روايي
3-7-2-پايايي
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-9- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-9-1-آمار توصيفي
3-9-2-آمار استنباطي
فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
4-1 - يافته ‏هاي توصيفي
4-2 - بررسي استنباطي داده ها
4- 2-1 - بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق(آزمون همبستگي)
4-2-1-1- آزمون فرضيه اصلي
4-2-1-2- آزمون فرضيه هاي فرعي
4-2-2-آزمون میانگین یک جامعه
4-2-3- رگرسيون
فصل پنجم:
نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
5-1- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسون
5-2- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه
5-3- ارائه پيشنهادات
5-3-1- پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق
5-3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
5-4- محدوديتهاي تحقيق
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
فهرست اشکال، جداول و نمودارها

توانمند سازی


تواندمند سازی کارکنان


مدیریت کیفیت جامع


توانمند سازی روان شناختی


دانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه توانمند سازی


پایان نامه مدیریت کیفیت


پایان نامه کیفیت جامع


استقرار مدیریت کیفیت


استقرار کیفیت جامع در سازمان


د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع، در قالب پاورپوینت و در 18 اسلاید

تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بيان مسأله، اهميت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقيق، هدف اصلي ...

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت ...

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه ... در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد.

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع، در قالب پاورپوینت و در 18 اسلاید

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت ...

لینک مرتبط » بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران. عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت ...

[email protected]52:00 GMT

تحقیق بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها، در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، مفهوم مدیریت کیفیت جامع (TQM)، تاریخچه و دلایل پیدایش مدیریت کیفیت جامع تاریخچه، رهبران نظریه کیفیت، فرآیند ...

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت ...

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه ... در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد.

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع، در قالب پاورپوینت و در 18 اسلاید

تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق. مقدمه. 1-1-بیان مسأله. 1-2-اهمیت و ضرورت ...

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت ...

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه ... در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد.

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت ...

[email protected]52:00 GMT

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع

نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع، در قالب پاورپوینت و در 18 اسلاید

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت ...

لینک مرتبط » بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران. عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

روشهای کنترل استرس و اضطراب در زندگی


بررسی مالی شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي حسام


بررسی مالی شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي حسام


پاورپوینت ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی)


روشهای کنترل استرس و اضطراب در زندگی


تحقيق معاضدت حقوقی متقابل


بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بهشهر (واقع در استان مازندران)


تجزيه و تحليل برنامه آموزش دانشگاه


تحقیق قلعه ایرج