دانلود رایگان


بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارضچکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است ،نمونه ی پژوهش شامل 108نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش فرهنگی «مدل ویلیام اچ. پراد» که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 852/0 به دست آمد و پرسشنامه مدیریت تعارض « لایل ساسمن وسم دیپ » که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 878/0 به دست آمد استفاده شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی توسط صاحب نظران و استاد راهنما تایید شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی کندال استفاده شدو نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود داردو بنابراین همه فرضیه ها تایید شدند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه
1-2-بيان مساله
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4-چارچوب نظری تحقیق
1-5-اهداف تحقيق
1-5-1-هدف اصلی
1-5-2-اهداف فرعی
1-6-سوالات تحقيق
1-7- فرضیه های تحقیق
1-8-تعاریف نظري و عملياتي متغیرها
تعاريف نظري متغيير ها
1-8-2-تعريف عملياتي متغيير ها
فصل دوم: مباني نظري وپيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
2-2- تعارض
2-3- تعریف تعارض
2-4- دیدگاه های فلسفی به تعارض
2-4-1- دیدگاه سنتی
2-4-2- دیدگاه روابط انسانی
2-4-3- دیدگاه تعامل گرایان
2-5- ویژگی تعارض
2-5-1- طرفهای درگیر
2-5-2- ناکامی
2-5-3- تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی
2-5-4- تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی
2-5-5- درک تعارض
2-5- 6- حالات انفعالی
2-5-7- پویایی و مسری بودن تعارض
2-6- ابعاد تعارض
2-7- موقعیت های تعارضی
2-8- فرآیندهای تعارض
2-8-1- فرآیند تعارض از دیدگاه پوندي
2-8-2- فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم
2-8-3- فرایند تعارض از دیدگاه رابینز
2-9- انواع تعارض
2-9-1- تعارض بنیادین
2-9-2- تعارض احساسی/ عاطفی
2-10-1- تعارض دورن فردی
2-10-2- تعارض میان فردی
2-10-3- تعارض درون گروهی
2-10-4- تعارض در سطح سازمان
2-11-1- مجادله
2-11-2- رقابت
2-11-3- مخالفت
2-11-4- کشمکش و منازعه
2-13- تعارض کارکردی و غیر کارکردی
2-14- علل بروز تعارض در سازمان
2-14-1- تفاوت ادراک و شناخت
2-14-2- منابع محدود و مشترک (تخصیص منابع محدود)
2-14-3- تفاوت در شخصیت و سبک افراد
2-14-4- تغییر اجتماعی و سازمانی
2-14-5- ابهام در حیطه وظیفه
2-14-6- تعارض در نقش
2-14-7- وابستگی فعالیت های مختلف
2-14-8- ضعف در ارتباطات
2-14-9- ساختار ارزشيابي ( پاداش سازمان)
2-15- عوامل ایجاد كننده تعارض
2-15-1- عوامل فردی
2-15-2- عوامل سازمانی
2-16- مدیرت تعارض
2-17- انواع استراتژی های مدیریت تعارض
2-17-1-استراتژی سازگاری
2-17-2-استراتژی همکاری
2-17-3- استراتژی اجتناب
2-17-4- استراتژی مصالحه
2-17-5-استراتژی رقابت
2-18- تحریک تعارض
2-18-1- ارتباطات
2-18-2- عدم تجانس
2-18-3- رقابت
2-19- شیوه های رفع تعارض
2-19-1- اهداف فراگیر مشترک
2-19-2- کاهش وابستگی دو طرفه بین واحدها
2-19-3- توسعه منابع
2-19-4- حل مسأله به صورت دو طرفه
2-19-5- اختیار رسمی
2-19-6- افزایش روابط متقابل
2-19-7- معیار ها و سیستم های پاداش جامع سازمان
2-19-8- ادغام واحدها تعارض
2-29- رابطه هوش فرهنگي و مديريت تعارض
2-21- هوش فرهنگي، مفاهيم و تعاريف
2-22- مؤلفه هاي تشكيل دهنده هوش فرهنگي
2-22-1- مؤلفه فرا شناختي هوش فرهنگي
2-22-2- مؤلفه شناختی هوش فرهنگی
2-22-3- مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی
2-22-4- مؤلفه رفتاري هوش فرهنگي
2-23-نظريه توماس و اينگسون در باره هوش فرهنگي
2-24- مؤلفه هاي مؤثر در افزايش هوش فرهنگي
2-25- هوش فرهنگي زير بناي سازگاري اجتماعي
2-26- استفاده از هوش فرهنگي
2-27- آموزش هوش فرهنگي
2-28- توسعه هوش فرهنگي
2 -29- نگرش چهار عاملي هوش فرهنگي
2-30- انواع شخصيتها در هوش فرهنگي
2-31- رابطه هوش فرهنگي با ساير انواع هوش
2-32- رشد هوش فرهنگي مديران
2-33- هوش فرهنگي در مديريت منابع انساني
2-34- تقويت هوش فرهنگي
2-34-1- الگوي مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی
2-34-2- الگوي قواعد مشاركت توماس و اينكسون
2-34-3- الگوي حلقههاي سه گانه ياووك وهمكاران
2-35- ارزيابي هوش فرهنگي
2-36- نهادينه كردن هوش فرهنگي در سازمان
2-37-پيشينه تحقيق
2-37-1- تحقیقات داخلی
2-35-2- تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی‌تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-روش تحقیق
1-3-جامعه و نمونه آماری
1-4-ابزار جمع آوری اطلاعات
1-5-تجزیه و تحلیل داده ها
1-5-1-آمار توصیفی
1-5-2-آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها
4-2-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2-1-5- وضعیت تأهل پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2-2- شاخصهای آماری توصیف کننده مؤلفه هاي هوش فرهنگی
4-2-2-1- مؤلفه هوش فراشتاختی
4-2-2-2- مؤلفه هوش شناختی
4-2-2-3- مؤلفه هوش انگیزشی
4-2-2-4- مؤلفه هوش رفتاری
4-2-3- شاخصهای آماری توصیف کننده مؤلفه هاي استراتژي هاي مدیریت تعارض
4-2-3-1- مؤلفه استراتژي اجتناب
4-2-3-2- مؤلفه استراتژي مصالحه
4-2-3-3- مؤلفه استراتژی رقابتی
4-2-3-4- مؤلفه استراتژی سازگاری
4-2-3-5- مؤلفه استراتژی همکاری
4-2-4- بررسي مجموع شاخصهاي آماري به دست آمده
4-3- آمار استنباطي
4-3-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4-3-2- آزمون همبستگی کندال
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتایج بدست آمده بر اساس آزمون همبستگی
5-3-مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته
5-4- محدودیت های تحقیق
5-5-پیشنهاد های کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش
5-6- پیشنهاد به محققان آینده
منابع:
هوش فرهنگی


پرسشنامه رایگان هوش فرهنگی


پرسشنامه رایگان مدیریت تعارض


استراتزی های مدیریت تعارض


ابعاد هوش فرهنگی


دانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه استراتژی مدیریت


مدیریت تعارض


آزمون همبستگی کندال


مدیران ادارات دولتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 173 صفحه، دارای پرسشنامه و ضمایم و خروجی ها نرم افزار، چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت ...

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

بررسی,رابطه,فرهنگی,مدیران,استراتژی,مدیریت,تعارض,,بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض,فروشگاه فایل پارس دانش

رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

پایان نامه آماده و کامل بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض در قالب فایل ورد قابل ویرایش تعداد صفحات مقاله هوش فرهنگی مدیران 173 صفحه می باشد در ادامه می توانید بخشی از متن بهمراه فهرست مطالب ...

بررسی رابطه هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض ...

درصد می‌توان گفت بین هوش فرهنگی مدیران و اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض همبستگی معنی‌دار وجود دارد، معنی‌داری محاسبه شده بین متغیر مستقل هوش فرهنگی و متغیرهای وابسته استراتژیهای عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل ...

بررسی رابطه هوش و هیجانی مدیران دبیرستان دولتی شهر تبریز ...

نتایج تحقیق همچنین نشان می‌دهد که در بین مدیران با مدرک فوق لیسانس رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و استراتژی راه حل گرایی و رابطه منفی و معنی داری بین هوش هیجانی و استراتژیهای کنترل و عدم مقابله وجود دارد.

بررسی رابطه هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض ...

درصد می‌توان گفت بین هوش فرهنگی مدیران و اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض همبستگی معنی‌دار وجود دارد، معنی‌داری محاسبه شده بین متغیر مستقل هوش فرهنگی و متغیرهای وابسته استراتژیهای عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل ...

بررسی شناسایی هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت ...

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران طراحی شده است.

بررسی رابطه هوش فرهنگی و اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض ...

درصد می‌توان گفت بین هوش فرهنگی مدیران و اتخاذ استراتژیهای مدیریت تعارض همبستگی معنی‌دار وجود دارد، معنی‌داری محاسبه شده بین متغیر مستقل هوش فرهنگی و متغیرهای وابسته استراتژیهای عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل ...

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت ...

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض 92 اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷ مهر ۲۱, ۱۳۹۷ متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض. دسته: مدیریت بازدید: 135 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 647 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 169 چکیده و فهرست مطالب و پرسشنامه و چکیده لاتین هدف اصلی از انجام این پژوهش ...

فایل بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های ...

موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل ...

پایان نامه درباره مدیریت تعارض

پایان نامه تأثیر نظام ارتباطات بر مدیریت تعارض سازمانی پایان نامه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a)مدیریت دولتی-گرایش نیروی انسانی عنوان : تأثیر نظام ارتباطات بر ...

فایل بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های ...

موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل ...

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض. دسته: مدیریت بازدید: 135 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 647 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 169 چکیده و فهرست مطالب و پرسشنامه و چکیده لاتین هدف اصلی از انجام این پژوهش ...

هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

در این پژوهش رابطه هوش هیجانی با استراتژی های مدیریت تعارض مدیران بررسی شده است. 113 نفر از مدیران دبیرستان های دولتی شهر تبریز در پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد به پرسش نامه هوش هیجانی و پرسش نامه استراتژی های ...

قالب وردپرسی سیستم خرید و فروش آنلاین فایل


رایانش ابری


ليست شركتهاي پخش مشهد


مقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهره هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد


تحقیق موتور الکتریکی و انواع آن


ریاضیات پایه(بخش معادلات خطی و مجموعه ها)


پردازنده TMS320C6455 - پردازش سیگنالهای دیجیتال


نقشه بخش های شهرستان تایباد


تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری


مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی)