دانلود رایگان


بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي قسمتی از متن:
در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۲۱ سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یک گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول که هر گروه شامل ۴۰ نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری به دست آمده از این بررسی نشان داد که میزان روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود و کمتر از روابط صمیمی والدین دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصیل والدین دانش آموزان مردود کمتر از والدین دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندنی موجود در خانه (روزنامه، مجله، کتاب) دانش آموزان مردود کمتر از دانش آموزان قبول است.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
سئوالهای پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم: پیشینة پژوهش
مقدمه
عوامل ایجاد کنندة افت تحصیلی و تکرار پایه
تحقیقات جهانی انجام شده
وضعیت مطالعات در ایران
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعة آماری و گروه نمونه
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآوری داده ها
روش تحلیل آماری
کیفیت تحلیل
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه
جداول فراوانی
نمودار فراوانی
تحلیل داده ها
خلاصة نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوستها
پرسشنامه
پاسخنامهعوامل افت تحصیلی و تکرار پایه


وضعیت مطالعات در ایران


دلایل افت تحصیلی


دانلود تحقیق


تحقیق پیرامون افت تحصیلی


بررسی علل مردودی


عوامل مردودی دانش آموزان


تاثیر خانوداه بر افت تحصیلی


نقش خانواده در افت دانش آموزان


علل خانوادگی افت تحصیلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر ...

صفحه اصلی; فروشگاه. فنی مهندسی. الکترونیک; برق; مهندسی شیمی; مهندسی پزشکی; مهندسی مواد; مکانیک

دانلود مقاله بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پايه دانش ...

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پايه دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايی را به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید.

پایان نامه بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش ...

پایان نامه بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم ... افراد يك خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محيطي وراثتي هستند و به همين دليل شخصيت شان شديداً تحت تأثير ...

مقاله در مورد بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش ...

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران فهرست مطالبعنوانصفحه* چكيده پژوهش فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بيان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش ...

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر ...

چكيدة پژوهش. در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد.

دانلود مقاله بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش ...

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران فهرست مطالبعنوانصفحه* چكيده پژوهش فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بيان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش ...

دانلود مقاله بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش ...

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران فهرست مطالبعنوانصفحه* چكيده پژوهش فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بيان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش ...

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر ...

صفحه اصلی; فروشگاه. فنی مهندسی. الکترونیک; برق; مهندسی شیمی; مهندسی پزشکی; مهندسی مواد; مکانیک

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان دختر ...

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر. کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی 263 بازدید

دانلود بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان ...

دانلود بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران - پروژه ها

تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر چكيدة پژوهش در اين پژوهش به ...

دانلود مقاله بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پايه دانش ...

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پايه دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايی را به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید.

پایان نامه بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش ...

چكيدة پژوهش. در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد.

تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر. چكيدة پژوهش. در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران از يك پرسشنامه ...

پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش ...

چكيدة پژوهش. در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد.

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر ...

صفحه اصلی; فروشگاه. فنی مهندسی. الکترونیک; برق; مهندسی شیمی; مهندسی پزشکی; مهندسی مواد; مکانیک

پایان نامه بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش ...

چكيدة پژوهش. در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد.

روش تحقیق بررسي عوامل موثر بر تكرار پاية دانش آموزان

روش تحقیق بررسي عوامل موثر بر تكرار پاية دانش آموزان,روش,تحقیق بررسي عوامل موثر بر تكرار ...

راهنمای سيستم بخاري و تهويه مطبوع سوزوکی گرند ویتارا


تحقیق نحوه ايجاد خلاقيت و نوآوري در تبليغات ديني


مقاله ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده دانشجویان


تبدیل مبنا از هر پایه ای به هر پایه با ++C


بررسی آمار نمرات دروس کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی


پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر)


پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر)


گزارش کارآموزی عمران، مترو شیراز


عوامل موثر بر اجرای استراتژی صنعت بیمه، در راستای طرح تحول صنعت بیمه


پاورپوینت خط تولید آبمیوه