دانلود رایگان


بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان قسمتی از متن:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال ‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت، آزمون جرأت ‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال‌ گرایی والدین و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‌ گرایی مادران و عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی قوی‌ تری وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف پژوهش
فرضیه ‌های پژوهش
متغیر‌های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش ‌های مربوط به آن
کمال‌ گرایی
نظریه‌ های کمال‌ گرایی
کمال ‌گرایی از دیدگاه اسلام
انواع کمال‌ گرایی
ابعاد کمال‌ گرایی
ویژگی افراد کمال گرا
کمال‌ گرایی والدین
عزت‌ نفس
اهمیت عزت ‌نفس
علل پیدایش عزت‌ نفس
جرأت‌ ورزی
ویژگی‌ های شخصیتی جرأت ورزانه
خودکارآمدی
مؤلفه‌ های خودکارآمدی
منابع خودکارآمدی
مروری بر پژوهش‌ های انجام شده
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌ گیری
ابزارهای اندازه‌ گیری
مقیاس کمال ‌گرایی اهواز
پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز
اعتبار مقیاس کمال ‌گرایی اهواز
شیوه نمره‌گذاری مقیاس کمال‌گرایی اهواز
آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
اعتبار آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
پایایی آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
شیوه نمره ‌گذاری آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه جرأت ‌ورزی گمبریل وریچی
پایایی پرسشنامه جرأت‌ ورزی گمبریل وریچی
اعتبار پرسشنامه جرأت‌ ورزی گمبریل وریچی
شیوه نمره ‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ ورزی گمبریل وریچی
مقیاس خودکارآمدی عمومی
پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی
اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی
شیوه نمره‌ گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی
روند اجراء و جمع ‌آوری اطلاعات
روش ‌های آماری در تحلیل داده‌ ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ های آماری
داده ‌های توصیفی پژوهش
ارزیابی فرضیه ‌های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه ‌گیری
خلاصه و نتیجه‌گیری
بحث و جمع‌بندی
محدودیت‌های تحقیق
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پیوست‌ها






کمال‌ گرایی


نظریه‌ های کمال‌ گرایی


کمال ‌گرایی از دیدگاه اسلام


رابطه كمال‌ گرايي با عزت‌ نفس


عزت نفس والدین و جرأت‌ ورزي فرزندان


خودكارآمدي فرزندان


دانلود تحقیق


تحقیق روانشناسی


روانشناسی جرأت کودکان


تاثیر والدین بر جرأت کودک


جرأت ورزی کودک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي رابطه كمالگرايي والدين با عزتنفس، جرأتورزي و ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان,قسمتی از متن: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال ‌گرایی ...

پايان نامه بررسي رابطه كمالگرايي والدين با عزتنفس، جرأت ...

+0 به یه ن. چكيده: هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۸۶- ۸۵ است.

پايان نامه بررسي رابطه كمالگرايي والدين با عزتنفس، جرأت ...

+0 به یه ن. چكيده: هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۸۶- ۸۵ است.

فهرست مطالب: بررسي رابطه كمال گرايي والدين با عزت نفس ...

جدول4-3- ضريب همبستگي بين متغيرهاي كمالگرايي والدين و عزتنفس، جرأتورزي و خودكارآمدي فرزندان ارزيابي فرضيه‌هاي پژوهش خلاصه فصل پنجم - بحث و نتيجه‌گيري خلاصه و نتيجه‌گيري بحث و جمع‌بندي

بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و ...

قسمتی از متن: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال ‌گرایی والدین با عزتنفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است.

پایان نامه بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ...

پایان نامه بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان ... كمالگرايي والدين. عزتنفس.

دانلود پرورپوزال ارشد روانشناسی ارتباط كمالگرايي والدين ...

جرأتورزي و خودكارآمدي فرزندان پرورپوزال ارشد روانشناسی ارتباط كمالگرايي والدين با عزتنفس جرأتورزي و خودكارآمدي فرزندان دانلود پرورپوزال ارشد روانشناسی ارتباط كمالگرايي وال ...

دانلود پروژه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس،جرات ...

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان پسر دبيرستان

بررسي رابطه كمالگرايي والدين با عزتنفس جرأتورزي و ...

چكيده هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۸۶- ۸۵ است.

مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزتنفس، جرأت‌ورزی ...

برچسب ها : ., انواع كمالگرايي, اهميت عزتنفس, پایان نامه بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر, پروژه بررسي رابطه كمالگرايي والدين با عزتنفس، جرأت ...

بررسي رابطه كمالگرايي والدين با عزتنفس، جرأتورزي و ...

قسمتی از متن: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال ‌گرایی والدین با عزتنفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است.

طرح توجیهی تولید و ساخت پروانه رادیاتور


طرح توجیهی پرورش زنبور عسل


طرح توجیهی تولید و ساخت پروانه رادیاتور


پروژه آمار رابطه درآمد خانوار با معدل دانش آموزان


طرح توجیهی تولید و ساخت پروانه رادیاتور


تحقیق مکانیت در فضای باز (طراحی محیط با تاکید بر مکانیت)


بررسی المان های بومی اقلیم گرم و خشک


پاورپوینت آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران


جزوه بتن آرمه مبحث ستون ها


زندگی نامه سردار سرلشگر پاسدار شهيد مهدي باكري