دانلود رایگان


پرسشنامه خلاقيت هيجاني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقيت هيجاني توضیحات:
اين پرسشنامه یک مقایس مداد - کاغذی است که بر گزارش خود افراد مبتنی است. این ابزار به عنوان بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد توماس در سال 1989 طراحی و اجرا شد و طی سالهای 1991 تا 1999 توسط آوریل و همکارانش مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در چهارمين بازنگري، تغييرات و تحليل عوامل بر روي اين پرسشنامه انجام گرفت و نسخه نهايي در سال 1999 توسط آن‌ها به اجرا در آمد (آوريل، 1999). اين ابزار چهار بعد خلاقيت­ هيجاني يعني «آمادگي»، «نوآوري»، «كارآيي» و «اصالت» را اندازه‌گيري مي‌كند. اين ابزار داراي سي عبارت اصلي شامل 7 عبارت براي آمادگي، 14 عبارت براي نوآوري، 5 عبارت براي كارآيي و 4 عبارت براي اصالت مي‌باشد. چهار ملاك مزبور در چارچوب سه خرده مقياس آمادگي، نوآوري، اثربخشی در آزمون خلاقيت هيجاني سنجيده مي‌شود. اين مقياس صرفاً براي اهداف غربالگري در زمينه خلاقيت هيجاني طراحي گرديده است. استفاده از اين ابزار در ايران براي اولين بار توسط قديري نژاديان(1381) صورت گرفته که با توجه به تفاوت های فرهنگی و دیگر عوامل تغییراتی در کلید این ابزار انجام داده است که به شرح زیر می باشد:
عامل «نوآوری» دارای 8 عبارت، عامل «آمادگی» دارای 6 عبارت، عامل«اصالت» دارای 9 عبارت و عامل «کارایی» دارای 7 عبارت می باشد.
در سیاهه خلاقیت هیجانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته برای روایی و پایایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی چرخش متمايل نشان دادند که سه بعد این سازه به وضوح قابل تشخیص است. اولین بعد «آمادگی هیجانی» را نشان می‌دهد. دومین بعد، «توانایی واکنش نشان دادن» را به روش جدید نشان می دهد و سومین بعد ترکیبی از «کارایی» و «اصالت» را نشان می دهد.
قدیری نژادیان (1381) نیز با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران، روایی این سازه را اندازه گیری کرد. او با انجام تحلیل عاملی بر روی مواد آن با استفاده از روش متمایل، تغییراتی را در ابزار مذکور انجام داد. او «روایی سازه» خلاقیت هیجانی را از طریق محاسبه ضریب پیرسون میان مواد آزمون با عوامل هر ماده بدست آورد که همبستگی تناسبی میان داده های مذکور انجام داد. که به طور میانگین حدود 5/0 بود. جهت مطالعه ضریب اعتبار آزمون، گاتبزاهی و آوریل (1996)، طی دو مطالعه بر روی دانشجویان روانشناسی با استفاده از سیاهه خلاقیت هیجانی دریافتند که این ابزار همسانی درونی بالایی دارد. قدیری نژادیان (1381) با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران اعتبار این سازه را اندازه گیری کرد. همسانی درونی آن جهت برآورد در اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ نشانگر برخورداری آزمون از همسانی درونی مناسبی بود (سطح میانگین آلفای کرونباخ عوامل 0/52 بود). در تحقیق حاضر نیز آلفای کرونباخ در گروه دختران دانشجوی ورزشکار برابر با 0/68 و در گروه دختران دانشجوی غیرورزشکار برابر با 0/65 بود. در اين پژوهش نيز پايايي كل آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ 0/839 به دست آمد.
پرسشنامه


خلاقيت


هيجاني


دانلود پرسشنامه


پرسشنامه خلاقیت


پرسشنامه روانشناسی


سنجش خلاقیت


ارزیابی خلاقیت


خلاقیت هیجانی


پرسشنامه خلاقیت هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه رشته تحصيلي : روانشناسي و علوم تربيتي

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه رشته تحصيلي : روانشناسي و علوم تربيتي

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی در این پژوهش برای سنجش هوش هیجانی از مقیاس صفت فراخلقی سالوی و همکاران(۱۹۹۵) استفاده شده است. این مقیاس برای ارزیابی هوش هیجانی دارای ۳۰ ماده و دارای سه مؤلفه توجه به احساسات، آشکار سازی ...

خلاقيت هيجاني بایگانی - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه خلاقیت هیجانی. این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار طراحی شده است.

ابعاد خلاقيت | مجله علمی بوبوک

خلاقيت در مرز بين شناخت و هيجان قرار گرفته است. از بعد شناختي، خلاقيت اغلب در ميان بزرگترين فرآيندهاي فكري عالي جاي مي‌گيرد و از بعد هيجاني، خلاقيت به عنوان حالتي هوشيارانه در برخي از شديدترين تجارب عاطفي از عميق‌ترين ...

ابعاد خلاقيت | مجله علمی بوبوک

خلاقيت در مرز بين شناخت و هيجان قرار گرفته است. از بعد شناختي، خلاقيت اغلب در ميان بزرگترين فرآيندهاي فكري عالي جاي مي‌گيرد و از بعد هيجاني، خلاقيت به عنوان حالتي هوشيارانه در برخي از شديدترين تجارب عاطفي از عميق‌ترين ...

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي ...

حجم نمونه 250 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.

تحقیق اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش ...

تحقیق اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶. چكيده. در دهه هاي اخير ابعاد جديدي از هوش به عنوان يكي از توانائيهاي شناختي انسان شناسايي و مطرح شده است.

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه رشته تحصيلي : روانشناسي و علوم تربيتي

ابعاد خلاقيت | مجله علمی بوبوک

خلاقيت در مرز بين شناخت و هيجان قرار گرفته است. از بعد شناختي، خلاقيت اغلب در ميان بزرگترين فرآيندهاي فكري عالي جاي مي‌گيرد و از بعد هيجاني، خلاقيت به عنوان حالتي هوشيارانه در برخي از شديدترين تجارب عاطفي از عميق‌ترين ...

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE)

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (cree) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال ...

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي ...

حجم نمونه 250 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.

پرسشنامه خلاقیت عابدی

پرسشنامه خلاقيت تورنس ... 20نگارش%20مقاله.docx ذخیره شده برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از، پرسشنامه رگه هوش هيجاني پترايدز و فارنهام (2001)، پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا ...

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE)

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (cree) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال ...

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه رشته تحصيلي : روانشناسي و علوم تربيتي

تحقیق در مورد تناسب طلایی و کاربرد های آن


بررسی گچ، استخراج و موارد استفاده آن


بررسی رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان


نقشه ی بخش های شهرستان مشگین شهر


جزوه درس الکترومغناطیس (دکتر شاه آبادی)


سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 1054


شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال


تحقیق معرفی بناهای معمار سانتیاگو کالاتراوا


تحلیل معماری هتل درویشی مشهد


تحقیق دفاع مقدس؛ نقش سرلشکر خلبان شهید علی اکبر شیرودی در دفاع مقدس