دانلود رایگان


بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز .... در سال تحصیلی 92-91 انجام گردیده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل هستند تشکیل می دهند. و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 50 نفر(دختر32 و پسر18) انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی، اضطراب بک و پرسشنامه حل مسئله (PSL) جهت اندازه گیری متغیرها استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که بین خودکارآمدی و اضطراب رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و حل مسئله رابطه مثبت و معنادار مشاهده گردید. یافته های دیگر نشان داد که متغیر خودکارآمدی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور .... متفاوت نیست. نیز میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در مقایسه تفاوت در حل مسئله ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ....، معنی داری بدست نیامد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
خودکارآمدی
مفهوم خود کارآمدی
برداشت انسان از خودکارآمدی
تأثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی
باورهای خود کارآمدی
خود کار آمدی و خود نظم بخشی
داوری درمورد سطح خود کار آمدی
اضطراب
مفهوم اضطراب
اضطراب به عنوان پاسخ درونی
دیدگاه پزشکی
دیدگاه روانشناسی
نظریه کتل
حل مسئله
مفهوم حل مسئله
مهارت های حل مسئله
الگوهای حل مسئله
عوامل حل مسئله
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری
ابزارهای اندزه گیری
پرسشنامه خود کارآمدی عمومیGSEشوارتز و جروسلم
پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه حل مسئله PSLهپنر و پترسون
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
توصیف جنسیتی پاسخگویان
توصیف سنی پاسخگویان
توصیف رشته تحصیلی پاسخگویان
آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
تحلیل داده ها
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق
فرضیه چهارم تحقیق
فرضیه پنجم تحقیق
فصل پنجم نتیجه گیری
مقدمه
بررسی فرضیه ها
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
بررسی فرضیه پنجم
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع
خودكارآمدي دانشجویان


اضطراب دانشجویان


حل مسئله اضطراب


مساله اضطراب دانشجويان


دانلود پایان نامه


پایان نامه روانشناسی


پایان نامه علوم تربیتی


پایان نامه خود کارآمدی


پایان نامه اضطراب دانشجویان


رابطه خود كارآمدي با اضطراب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه دسته: روان شناسی بازدید: 17 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 356 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی (گرایش عمومی) قیمت فایل فقط 14,500 ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دسته: روان شناسی بازدید: 14 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دسته: روان شناسی بازدید: 14 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته ...

چکیده ها ی مربوط به مبحث اظطراب امتحان درس آموزش متوسطه ...

مقدمه: در سال هاي اخير مطالعات زيادي در ارتباط با اثر استرس حاد و مزمن بر عملكرد سيستم ايمني صورت گرفته است. تغييرات لكوسيت هاي خون محيطي و چگونگي عملكرد آن ها مي تواند بيانگر سلامتي و اختلال در سيستم ايمني بدن باشد.

میگنا - مشاوره چیست ؟ شیوه‌های مشاوره در روانشناسی

مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن یکی می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. زمینه مشاوره انطباقی ، بیشتر شامل مشاوره تحصیلی ، مشاوره حرفه ای و اجتماعی و نظایر آنهاست .

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه دسته: روان شناسی بازدید: 17 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 356 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی (گرایش عمومی) قیمت فایل فقط 14,500 ...

چکیده ها ی مربوط به مبحث اظطراب امتحان درس آموزش متوسطه ...

مقدمه: در سال هاي اخير مطالعات زيادي در ارتباط با اثر استرس حاد و مزمن بر عملكرد سيستم ايمني صورت گرفته است. تغييرات لكوسيت هاي خون محيطي و چگونگي عملكرد آن ها مي تواند بيانگر سلامتي و اختلال در سيستم ايمني بدن باشد.

رابطه پايبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغيرهای جمعيت ...

سال دوم، شماره سوم، پاييز 1388، ص 145 ـ 155 بهمن اکبري* چکيده پژوهش حاضر به بررسي رابطة پايبندي به دعا و اضطراب، با توجه به متغير‌هاي جمعيت‌شناختي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي انزلي پرداخته است.

رابطه پايبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغيرهای جمعيت ...

سال دوم، شماره سوم، پاييز 1388، ص 145 ـ 155 بهمن اکبري* چکيده پژوهش حاضر به بررسي رابطة پايبندي به دعا و اضطراب، با توجه به متغير‌هاي جمعيت‌شناختي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي انزلي پرداخته است.

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دسته: روان شناسی بازدید: 14 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته ...

رابطه پايبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغيرهای جمعيت ...

سال دوم، شماره سوم، پاييز 1388، ص 145 ـ 155 بهمن اکبري* چکيده پژوهش حاضر به بررسي رابطة پايبندي به دعا و اضطراب، با توجه به متغير‌هاي جمعيت‌شناختي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي انزلي پرداخته است.

بررسي رابطه ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه پيام نورو تاثير ...

بررسي رابطه ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه پيام نورو تاثير آن بر عملكرد آموزشي (پيشرفت تحصيلي) در سال تحصيلي 91-90، چکیده: اين تحقيق به بررسی رابطه بین ميزان اضطراب و تاثير آن بر عملكرد آموزشي مي پردازد.

پروپوزال رابطه تفکر خلاق و حل مسأله با اضطراب اجتماعی دانش ...

پروپوزال,رابطه,تفکر خلاق و,مسأله,اضطراب,اجتماعی,دانش آموزان,مقطع راهنمایی,,پروپوزال رابطه تفکر خلاق و حل مسأله با اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

چکیده ها ی مربوط به مبحث اظطراب امتحان درس آموزش متوسطه ...

مقدمه: در سال هاي اخير مطالعات زيادي در ارتباط با اثر استرس حاد و مزمن بر عملكرد سيستم ايمني صورت گرفته است. تغييرات لكوسيت هاي خون محيطي و چگونگي عملكرد آن ها مي تواند بيانگر سلامتي و اختلال در سيستم ايمني بدن باشد.

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن ...

SID.ir | تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ارتباط، توانش ارتباطي خود ادراکي، و اضطراب ارتباط در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

بانك موضوعات پايان نامه | ايران پژوهش

بررسي اثربخشي روان درمانگري کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگيري با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان; بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در ...

بانك موضوعات پايان نامه | ايران پژوهش

بررسي اثربخشي روان درمانگري کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگيري با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان; بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در ...

دانلود مقاله بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی ...

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با مؤلفه هاي جسماني بايد كاركردي اجتماعي ، افسردگي شديد ، اضطراب و در كل سلامت عمومي باشد شناساندن يك مسئله كه چطور هوش هيجاني در سلامت عمومي فرد … پیشنهاد می کنیم ادامه این ...

SID.ir | تاثير آموزش مهارت هاي حل مساله در اضطراب امتحان ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير آموزش مهارت هاي حل مساله در اضطراب امتحان ...

رابطه خودكارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان

بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور، چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ....

SID.ir | تاثير آموزش مهارت هاي حل مساله در اضطراب امتحان ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير آموزش مهارت هاي حل مساله در اضطراب امتحان ...

چکیده ها ی مربوط به مبحث اظطراب امتحان درس آموزش متوسطه ...

مقدمه: در سال هاي اخير مطالعات زيادي در ارتباط با اثر استرس حاد و مزمن بر عملكرد سيستم ايمني صورت گرفته است. تغييرات لكوسيت هاي خون محيطي و چگونگي عملكرد آن ها مي تواند بيانگر سلامتي و اختلال در سيستم ايمني بدن باشد.

گزارش کارآموزی برق، شرکت شهاب تلویزیون


جدیدترین بازی ها برای افزایش مهارت های ذهنی کودکان و دانش آموزان


گزارش کارآموزی در کافی نت


پاورپوینت شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار


جدیدترین بازی ها برای افزایش مهارت های ذهنی کودکان و دانش آموزان


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)


پلان ساختمان 3 طبقه


تحقیق کله سنگ (نگاهی بر زیست بوم طالقان)


پلان ساختمان 3 طبقه


شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین