دانلود رایگان


تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاهچکيده:
در ساختارهاي Si/SiGe/Si که بوسيله روش رونشاني پرتو مولکولي رشد مي يابند به دليل ناپيوستگي نوار ظرفيت يک چاه کوانتومي در نوار ظرفيت و در لايه SiGe شکل مي گيرد اگر لايه هاي مجاور با ناخالصي هاي نوع p آلاييده شده باشند حفره های لايه آلاييده به داخل چاه کوانتومي مي روند و تشکيل گاز حفره اي دوبعدي در ميانگاه نزديک لايه آلاييده مي دهند اينگونه ساختارها را ساختار دورآلاييده مي نامند .به دليل جدايي فضايي بين حاملهاي آزاد دوبعدي و ناخالصي هاي يونيده در ساختارهاي دورآلاييده برهمکنش کولني کاهش يافته و درنتيجه پراکندگي ناشي از ناخالصي هاي يونيده کاهش و به تبع آن تحرک پذيري حاملهاي آزاد دوبعدي افزايش مي يابد .چگالي سطحي گاز حفره اي دوبعدي به پارامترهاي ساختار مثلاً ضخامت لايه جداگر، چگالي سطحي بارهاي لايه پوششي، ضخامت لايه پوششي، و غيره وابسته است. علاوه بر اين در ساختارهاي دورآلاييده دريچه دار با تغيير ولتاِژ دريچه چگالي سطحي گاز حفره اي قابل کنترل مي-باشد . اين ساختارها در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين پايان نامه ابتدا به تشريح ساختار دورآلاييده Si/SiGe/Si مي پردازيم و سپس مدلي نظري که بتواند ويژگيهاي الکتريکي گاز حفره اي دوبعدي درون چاه کوانتومي ساختار p-Si/SiGe/Si و همچنین ميزان انتقال بار آزاد به درون چاه و بستگي آن به پارامترهاي ساختار را توجيه کند ارائه می دهیم. در ساختار دورآلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si دريچه دار با دريچه Al/Ti/Si از اين مدل نظري استفاده مي کنيم و با برازش نتایج تجربی تغییرات چگالی سطحی گاز حفره ای بر حسب ولتاژ دریچه توانسته ایم چگالی سطحی بارهای میانگاه Ti/Si در این ساختارها را در محدوده (m-2) 1015 × 78/1 تا (m-2) 1015 × 63/4 ارزیابی کنیم.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: ساختارهاي دورآلاييده
مقدمه
1-1 نيمه رسانا
1-2 نيمه رسانا با گذار مستقيم و غير مستقيم
1-3 جرم موثر
1-4 نيمه رساناي ذاتي
1-5 نيمه رساناي غير ذاتي و آلايش
1-6 نيمه رساناهاي Si و Ge
1-7 رشد بلور
1-7-1 رشد حجمي بلور
1-7-2 رشد رونشستي مواد
1-7-3 رونشستي فاز مايع
1-7-4 رونشستي فاز بخار
1-7-5 رونشستي پرتو مولکولي
1-8 ساختارهاي ناهمگون
1-9 توزيع حالت‌هاي انرژي الکترون‌ها در چاه کوانتومي
1-10 انواع آلايش
1-10-1 آلايش کپه اي
1-10-2 آلايش مدوله شده (دورآلاييدگي)
1-10-3 گاز الکتروني دوبعدي
1-10-4 گاز حفره¬اي دوبعدي
1- 11 ویژگی و انواع ساختارهاي دور آلاييده
1-11-1 انواع ساختارهاي دورآلاييده به لحاظ ترتيب رشد لايه ها
1-11-2 انواع ساختار دور آلاييده به لحاظ نوع آلاييدگي (n يا p)
1-11-3 انواع ساختار دور آلاييده دريچه دار
1-12 کاربرد ساختارهاي دور آلاييده
1-12-1 JFET
1-12-2 MESFET
1-12-3 MESFET پيوندگاه ناهمگون
فصل دوم: اتصال فلز نيمه رسانا (سد شاتکي)
مقدمه
2-1 شرط ايده آل و حالتهاي سطحي
2-2 لايه تهي
2-3 اثر شاتکي
2-4 مشخصه ارتفاع سد
2-4-1 تعريف عمومي و کلي از ارتفاع سد
2-4-2 اندازه گيري ارتفاع سد
2-4-3 اندازه گيري جريان- ولتاژ
2-4-4 اندازه گيري انرژي فعال سازي
2-4-5 اندازه گيري ولتاژ- ظرفيت
2-4-6 تنظيم ارتفاع سد
2-4-7 کاهش سد
2-4-8 افزايش سد
2-5 اتصالات يکسوساز
2-6 سدهاي شاتکي نمونه
فصل سوم: انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده
مقدمه
3-1 ساختار دور آلاييده معکوس p-Si/Si1-XGeX/Si
3-2 ساختار نوار ظرفيت ساختار دور آلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si
3-3 محاسبه انتقال بار در ساختارهاي دور آلاييده
3-3-1 آلايش مدوله شده ايده¬آل
3-3-2 محاسبات خود سازگار چگالي سطحي حاملها
3-3-3 اثر بارهاي سطحي بر چگالي گاز حفره اي
3-4 روشهاي کنترل چگالي سطحي حاملها
3-4-1 تاثير تابش نور بر چگالي سطحي حاملها
3-4-2 تاثير ضخامت لايه پوششي بر چگالي سطحي حاملها
3-4-3 دريچه دار کردن ساختار دور آلاييده
3-5 ساختارهاي دورآلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si با دريچه بالا
3-6 انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده معکوس با دريچه بالا
3-7 تاثير باياسهاي مختلف بر روي چگالي سطحي حفره ها
3-8 ملاحظات تابع موج
3-9 وابستگي Zav به چگالي سطحي حاملها در ساختارهاي بي دريچه
3-10 وابستگي Zav به چگالي سطحي حاملها در ساختارهاي دريچه دار
فصل چهارم: نتايج محاسبات
مقدمه
4-1 محاسبات نظري ساختارهاي دورآلاييده بي دريچه Si/SiGe/Si
4-1-1 محاسبات نظري ns برحسب Ls
4-1-2 محاسبات نظري ns برحسب NA
4-1-3 محاسبات نظري ns برحسب nc
4-1-4 محاسبات نظري کليه انرژيهاي دخيل برحسب Ls
4-2 محاسبات نظري ساختارهاي دورآلاييده دريچه دار Si/SiGe/Si
4-2-1 محاسبات نظري ns برحسب vg
4-2-2 بررسي نمونه ها با nsur متغير و تابعي خطي از vg با شيب مثبت
4-2-3 بررسي نمونه ها با nsur متغير و تابعي خطي از vg با شيب منفي
فصل پنجم: نتايج
5-1 مقايسه سد شاتکي با ساختار دورآلاييده دريچه دار p-Si/SiGe/Si
5-2 بررسي نمودارهاي مربوط به چهار نمونه
پيوست
چکيده انگليسي (Abstract)
منابع
تعيين چگالي بارهاي سطحي ميانگاه


پروژه چگالی بار در نیمه رسانا


پروژه چگالی بار سطحی نیمه رسانا


چگالي بار سطحي ميانگاه


چگالي بارهاي ميانگاهی


چگالي بار سطحي نیمه هادی در ميانگاه


بار سطحي میانگاه در نیمه هادی


پروژه چگالی بار سطحي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمایشهای مخلوط آسفالت

- آزمايش تعيين چگالي ... هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافيكي و خرابي جسم ... و به ضخامت محاسبه شده مي باشدكه بر روي بستر روسازي راه بمنظور تحمل بارهاي وارده از جانب قشر اساس قرار مي گيرداين ...

پايان نامه هاي رشته فيزيك

تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه ‏ ‎ Ti/Si ‎ ‏ در ساختارهاي دريچه دار معكوس ‏ ‎ p/Si/SiGe/Si/Ti ‎ ‏ بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس ‏ ‎ (TLD-100)LiF ‎ ‏ براي پرتوهاي گاما و الكترون

کلاس فیزیک | مهر ۱۳۸۷

هر گاه بار الکتريکي مثبت در جهت ميدان جابجا شود انرژي پتانسيل کاهش يافته و ... بر اثر نيروي دافعه ميان بارهاي منفي در صفحه b و a الکترونهاي صفحه a به سمت قطب ... 30- منظور از چگالي سطحي ...

دانلود پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان گاه - مقاله جو

برچسب: اتصال فلز نيمه رسانا انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده معکوس با دريچه بالا انواع ساختار دور آلاييده تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه چگالي بارهاي سطحي چگالي سطحي چگالی ...

پايان نامه هاي رشته فيزيك

تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه ‏ ‎ Ti/Si ‎ ‏ در ساختارهاي دريچه دار معكوس ‏ ‎ p/Si/SiGe/Si/Ti ‎ ‏ بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس ‏ ‎ (TLD-100)LiF ‎ ‏ براي پرتوهاي گاما و الكترون

پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 ...

لیست عناوین آمار،ریاضی و فیزیک

538 - تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه 150 539 - نظريه هاي انيشتن 18 540 - هیدرولیک چیست ؟ 36 541 - نیرو، چرخه سوخت وغنی سازی هسته ای 14 542 - نوترینو چیست ؟ 20 543 - نگهداری مواد قابل انفجار 12

پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه

پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه. چکيده: در ساختارهاي Si/SiGe/Si که بوسيله روش رونشاني پرتو مولکولي رشد مي يابند به دليل ناپيوستگي نوار ظرفيت يک چاه کوانتومي در نوار ظرفيت و در لايه SiGe شکل مي گيرد اگر لايه هاي مجاور با ...

دانلود پایان نامه تعیین چگالی بارهای سطحی میان گاه - مقاله جو

برچسب: اتصال فلز نيمه رسانا انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده معکوس با دريچه بالا انواع ساختار دور آلاييده تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه چگالي بارهاي سطحي چگالي سطحي چگالی ...

مبحث 21 مقررات ملي ساختمان پدافند غير عامل

الزامات طراحي فضاي امن و پناهگاه : پس از تعيين سطح عملكرد ساختمان ، نوع و ميزان فضاي امن و پناهگاه مورد نياز از جدول زير تعيين مي گردد .

پايان نامه هاي رشته فيزيك

تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه ‏ ‎ Ti/Si ‎ ‏ در ساختارهاي دريچه دار معكوس ‏ ‎ p/Si/SiGe/Si/Ti ‎ ‏ بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس ‏ ‎ (TLD-100)LiF ‎ ‏ براي پرتوهاي گاما و الكترون

پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

3 تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه ... 39 بررسي رابطه ميان موضوع و نوع تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني ... این وب‌گاه از کوکی‌ها استفاده می‌کند.

پروژه تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 ...

SID.ir | تعيين چگالي بارهاي سطحي Si در ساختارهاي دور ...

در اين مقاله چگالي بارهاي سطحي سيليکان در ساختارهاي دور آلائيده معکوس p-Si/Si 0.81 Ge 0.19 /Si ارزيابي شده است. وجود يک چاه کوانتمي (QW) در محل لايه آلياژي (SiGe) نوار ظرفيت اين ساختار باعت مي شود که در نزديکي ميان گاه پايين (معکوس) Si/SiGe ...

آزمايشگاه روسازي

2- آزمايش مشخصات سطحي رويه آسفالتي ... اين دستگاه با اعمال بارهاي ضربه به سطح لايه هاي روسازي، بار چرخ عبوري از روسازي را شبيه سازي کرده و با اندازه گيري ... - آزمايش تعيين چگالي.

Slide 1

C/sec Amp I sec C t q جريان زمان بار www.yasinamo80.blogfa.com جريان برحسب بردار چگالي جريان چگالي جريان برداري است كه اندازه آن جريان عبوري از واحد سطح معيني از مدار است و جهت آن جهت نيروي وارد بر بارهاي مثبت ( جهت جريان قراردادي ) است .

پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

3 تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان – گاه ... 39 بررسي رابطه ميان موضوع و نوع تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني ... این وب‌گاه از کوکی‌ها استفاده می‌کند.

پایان نامه پروژه | مرداد ۱۳۸۸

پایان نامه پروژه ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی دانلود ...

آشنایی با نرم افزارهای مکانیک خاک

آشنایی با نرم افزارهای مکانیک خاکSOIL Softwares-A13نام نرم‌افزارشرح کاربرد نرم‌افزارAfes.Foundation.3.0.2009.1.21نرم‌افزار تخصصي براي طراحي پي‌هاي صنعتي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي، پالايشگاهي و نيروگاهDelft-Collection Delft.DGPlume.1.8.1.1 نرم ...

پايان نامه هاي رشته فيزيك

تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاه ‏ ‎ Ti/Si ‎ ‏ در ساختارهاي دريچه دار معكوس ‏ ‎ p/Si/SiGe/Si/Ti ‎ ‏ بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس ‏ ‎ (TLD-100)LiF ‎ ‏ براي پرتوهاي گاما و الكترون

SID.ir | تعيين چگالي بارهاي سطحي Si در ساختارهاي دور ...

در اين مقاله چگالي بارهاي سطحي سيليکان در ساختارهاي دور آلائيده معکوس p-Si/Si 0.81 Ge 0.19 /Si ارزيابي شده است. وجود يک چاه کوانتمي (QW) در محل لايه آلياژي (SiGe) نوار ظرفيت اين ساختار باعت مي شود که در نزديکي ميان گاه پايين (معکوس) Si/SiGe ...

کلاس سری من و دانش آموزام(سوالات فیزیک) | هفته چهارم آبان ۱۳۸۹

در اجسام متقارن مانند کره چگالي سطحي بار در همه جا يکسان است اما در اجسام نا متقارن ، چگالي در همه قسمتهاي جسم يکسان نيست بلکه در قسمتهاي نوک تيز و بر جسته و گوشه ها ميزان چگالي بيشتر از نقاط صاف و مسطح ميباشد.

آزمایشهای مخلوط آسفالت

- آزمايش تعيين چگالي ... هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافيكي و خرابي جسم ... و به ضخامت محاسبه شده مي باشدكه بر روي بستر روسازي راه بمنظور تحمل بارهاي وارده از جانب قشر اساس قرار مي گيرداين ...

Slide 1

C/sec Amp I sec C t q جريان زمان بار www.yasinamo80.blogfa.com جريان برحسب بردار چگالي جريان چگالي جريان برداري است كه اندازه آن جريان عبوري از واحد سطح معيني از مدار است و جهت آن جهت نيروي وارد بر بارهاي مثبت ( جهت جريان قراردادي ) است .

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک3

الف) منبع گرما ب) چگالي سطح بار الكتريكي . ج) مدار الكتريكي د) القاي خاصيت مغناطيسي هـ) قانون لنز. 3ـ چگالي سطحي بار را تعريف كنيد و يكاي آن را در si نام ببريد.

پروژه مبنا 19 - bargozideha.com

تعيين راندمان ماشين آلات و اكيپهاي اجرائي مورد نياز پروژه براي هر فعاليت .2.4. تخصيص منابع ( مصالح ، اكيپهاي اجرائي و ماشين آلات ) به فعاليتهاي اجرائي و تنظيم جدول مربوطه .2.5.

تحقیق بررسی فقهی و حقوقی اتانازی

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت طرح توجیهی فروشگاه کاشی و سرامیک

پروژه کامل طراحی سایت تعاملی گردشگری

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت مدیریت استعداد

پاورپوینت تاثیر ورزش بر قلب

طرح توجیهی شرکت تولیدی پنیر

تحقیق آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis

سرویس منوال و شماتیک UX32LA LN 1.1