دانلود رایگان


ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده درراه های درون شهری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده درراه های درون شهریچكيده:
با توجه به اينكه هزينه و عوارض هر تصادف تابع شدت مستقيم آن است. در مطالعات ايمني ترافيك تلاش بسياري براي ارائه مدلهاي شدت جهت شناخت عوامل تشديد عوارض تصادفات بعمل آمده است.
در اين تحقيق، مدلسازي شدت تصادفات عابر پياده با استفاده از مدل رگرسيون لاجستيك دوگانه و با سه روش مورد بررسي قرار گرفته است. در روشهاي يك و دو رابطه هر يك از متغير هاي مستقل با متغير وابسته به ترتيب بصورت جداگانه (روش Enter) و يكپارچه در مدل (روش Forward Stepwise) بررسي شد. در روش سوم ابتدا متغير هاي مستقل اوليه با استفاده از يكي از روش هاي آماري چند متغير به نام روش تجزيه به عامل ها ، به متغير هاي كمتري تبديل شده و سپس رابطه متغيرهاي جديد با متغير وابسته با استفاده از رگريسون لاجستيك تحليل گرديد.
متغير وابسته در مدل هاي فوق، شدت تصادفات عابر پياده در دو دسته جرحي و فوتي مي باشد متغير هاي مستقل، عبارت از مشخصات تصادفات عابر پياده شهر رشت در گزارشات پليس راهنمايي و رانندگي و مشخصات جمعيتي شهر رشت در سر شماري سال 1385 مي باشد. نتايج حاصل از مدلها، نشان دهنده رابطه مستقيم سن عابرين پياده با شدت تصادف بوده است. بطوريكه با افزايش سن عابرين، شدت تصادف به سمت افزايش تعداد فوتي ها پيش رفته است.
همچنين هزينه تصادفات عابر پياده در استان گيلان در سال 1386، با استفاده از داده هاي يكي از بيمارستان هاي استان، محاسبه گرديد. بر اين اساس، نرخ بازگشت داخلي (i) در صورت هزينه تنها 10% از هزينه تصادفات عابر جهت ارتقاي ايمني عابرين پياده، برابر 6/3 يعني برابر 360% بدست آمد اين عدد يك نرخ بازگشت درخشان و كم نظيري است كه هيچ كشوري از سرمايه گذاري در امري كه چنين نرخ بازگشتي داشته باشد. غفلت نخواهد نمود.

فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
فصل اول: كليات
1-1) تعريف و ضرورت مسئله
1-2) نياز به مطالعه در مورد مسئله
3-1) اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن
1-4) هدف تحقيق
1-5) فرضيات مسئله
1-6)بررسي موضوع از ديدگاه كلي
1-7) ساختار پايان نامه
فصل دوم: كاوش در متون
2-1) مقدمه
2-2) تاثير مشخصات جاده اي بر تصادفات عابر پياده
2-2-1) عرض معبر
2-2-2) گذرگاههاي عابر پياده
2-2-2-1) گذرگاههاي برجسته عابر پياده
2-2-2-2) خط كشي گذرگاه عابر پياده
2-2-2-3) روشن سازي گذرگاه عابر پياده
2-2-3) جزاير پناهگاهي مياني
2-2-4) پياده رو
2-2-5) چراغ راهنما
2-2-6) زمانبندی چراغ عابر بیاده
2-2-7) گردش به راست در زمان قرمز در تقاطعات چراغ دار
2-2-8) خيابان هاي يكطرفه
2-2-9) محل تقاطعات
2-2-10) خيابانهاي با پارك حاشيه اي
2-2-11) مكان استگاههاي اتوبوس
2-3) تاثير مشخصات و رفتار عابر پياده در تصادفات عابر پياده
2-3-1) حجم عابر پياده
2-3-2) حجم ترافيك
2-3-3) سن جنسيت و مصرف مشروبات الكلي
2-3-3-1) سن
2-3-3-2) جنسيت
2-3-3-3) مصرف مشروبات الكلي
2-3-4) اجراي قوانين ترافيكي
2-3-5 ) سرعت ، نحوه برخورد و جرم وسيله نقليه
2-4-1) شرایط جوی
2-4-2) شرایط روشنایی
2-4-3) دما
2-4-4 ) محیط محله
2-4-5) ویژگی های کاربری زمین مرتبط با ریسک تصادف
2-4-6) هدف سفر
2-4-7) مسافرت تنها
2-5) سایر ویژگی های موثر در تصادفات عابر پیاده
2-5-1) زمان
2-6) انواع تصادفات عابر پیاده
2-7) هزينه تصادفات عابر پياده
2-7-1) روشهاي مختلف محاسبه هزينه تصادفات
2-7-2) اجزاي هزينه تصادفات
3-7-2) وري بهره جلوگيري از تصادفات عابر پياده
2-8) مدلهاي تصادفات عابر پياده
2-8-1) مدل 1
2-8-2) مدل 2
2-8-2-1) مدل پيش بيني تعداد تصادفات عابر پياده در تقاطعات
2-8-2-2) مدل پيش بيني تعداد تصادفات عابر پياده در طول جاده
2-8-3) مدل 3
2-8-4) مدل 4
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) ناحيه مورد مطالعه
3-2) داده هاي مورد نياز
3-3) جمع آوري داده ها
3-3) جمع آوري داده ها
3-3-1) گزارشات پليس راهنمايي و رانندگي
3-3- 2) گزراشات اداره كل پزشكي قانوني
3-3-3) گزارشات معاونت برنامه ريزي استانداري
3-3-4) داده هاي اقتصادي
3-4) تحليل داده هاي تصادفات
3-4-1) ورود داده هاي تصادفات
3-4-2) اصلاح داده هاي پليس راهنمايي و رانندگي
3-4-2-1) وضع آب و هوا (رديف 26 برگ اول و شرايط جوي در مشخصات راه برگ دوم)
3-4-2-2) وضعيت عابر
3-4-2-3) داده هاي غير مفيد
3-4-3) داده هاي پزشكي قانوني
3-4-5) ناحيه بندي
3-5) روش تحقيق
3-5-1) لاجستيك رگرسيون
3-5-2) كد گذاري داده ها براي رگرسيون لاجستيك
3-5-3) تجزيه به عامل ها
3-5-4) متغير وابسته
3-5-5) متغير هاي مستقل
3-5-5-1) سن عابر و سن راننده
3-5-5-2) وسيله نقليه درگير در تصادف
3-5-5-3) وضعيت عابر يا عابرين
3-5-5-4) تراكم جمعيت, خانوار, مسكن و افراد باسواد
3-5-6) استفاده از نرم افزار آماري SPSS
3-5-7) روش محاسبه هزينه تصادفات عابر پياده
فصل چهارم: آناليز توصيفي
4-1) خلاصه آمار تصادفات
4-2) مشخصات عابرين پياده در تصادفات
4-3) نوع تصادفات عابر پياده (جرحي و فوتي)
فصل پنجم: نتايج مدلهاي تصادفات عابر پياده
5-1) مدل رگرسيون لاجستيك با استفاده از روش (Enter)
5-2) مدل رگرسيون لاجستيك با استفاده از روش (Forward stepwise)
5-3) تحليل داده ها با استفاده از روش تجزيه به عامل ها
5-3-1) تجزيه به عامل ها
5-3-2) تحليل عامل هاي تجزيه شده با استفاده از مدل رگرسيون لاجستيك
فصل ششم: ارزيابي اقتصادي تصادفات عابر پياده
6-1) مقدمه
6-2) محاسبه هزينه درمان جراحات جسماني
6-2-1) رابطه سطح متوسط هزينه هاي درماني در استان و هزينه هاي بيمارستان سيدالشهداء
6-2-2) محاسبه تعداد و طول طبقات و هزينه هاي درماني هر طبقه
6-2-3) محاسبه هزينه واقعي متوسط هر طبقه در سطح استان در سال
6-3) محاسبه هزينه اوقات تلف شده در تصادفات عابر پياده و ساعات كاري
6-3-1) محاسبه ارزش يك ساعت وقت تلف شده
6-3-2) محاسبه ميزان متوسط وقت تلف شده هر مجروح تصادفات ترافيكي (DT)
6-3-2-2) محاسبه ميزان متوسط اوقات تلف شده هر مجروح در دوران نقاهت (DC)
6-4) محاسبه هزينه افراد كشته شده و معلوليتهاي دائم
6-4-1) محاسبه هزينه هر فرد كشته شده و معلول دائم
6-4-2) هزينه افراد كشته شده و معلوليتهاي دائم
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهاد
7-1) نتيجه گيري
7-2) مشكلات و موانع تحقيق
7-3) پيشنهادات
7-4) تحقيقات آتي
منابع و ماخذتصادفات عابر پیاده


پایان نامه ترافیک شهری


پروژه الگوی تصادفات شهری


تصادفات درون شهری


ارزیابی الگوی تصادفات عابر پیاده


ارزیابی فنی تصادفات عابر پیاده


ارزیابی اقتصادی الگوی تصادفات


تصادفات عابر پیاده درون شهری


پايان نامه مهندسي فناوري عمران


پ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با ...

نفوذ بالای فتوولتائیک,سیستم ذخیره باتری توزیع شده,,مقاله استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با نفوذ بالای فتوولتائیک,هر آنچه که می خواهید

پایان نامه تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران

پایان نامه تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران. چکیده. عابرین یکی از کاربران اصلی راهها هستند و هر فرد در یک زمانی در سفر خود عابر پیاده است در نتیجه تامین ایمنی عابرین در سفر های آن ها امری ضروری است .طرح تامین ایمنی ...

پایان نامه توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند ...

ذخیره شده مشابه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راههای درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان) .... توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری.

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه :: تحقیق | مقاله ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه در این بخش مجموعه کاملی از پرسشنامه‌ها و همچنین فرم‌های مصاحبه برای نظرسنجی وضعیت یک پیاده‌راه شهری که برای پروژه مطالعات پیاده شهری ...

پروژه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در ...

ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راههای درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان) رشته : کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری فرمت : pdf چکیده :

آخرین اخبار «درون شهری در استان سمنان» - خبربان

سرهنگ‌ بزرگی، 30 مردادماه در ورای ترافیک استان سمنان از کاهش 50 درصدی تصادفات منجر به فوت در معابر شهری این استان خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته در مرکز استان چهار تصادف منجر به فوت اتفاق افتاد که خوشبختانه امسال تاکنون ...

آخرین اخبار «درون شهری در استان سمنان» - خبربان

سرهنگ‌ بزرگی، 30 مردادماه در ورای ترافیک استان سمنان از کاهش 50 درصدی تصادفات منجر به فوت در معابر شهری این استان خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته در مرکز استان چهار تصادف منجر به فوت اتفاق افتاد که خوشبختانه امسال تاکنون ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه :: تحقیق | مقاله ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه در این بخش مجموعه کاملی از پرسشنامه‌ها و همچنین فرم‌های مصاحبه برای نظرسنجی وضعیت یک پیاده‌راه شهری که برای پروژه مطالعات پیاده شهری ...

پروژه حفاظت کاتدی در مقابل خوردگی های فیزیکی و شیمیایی

پروژه حفاظت کاتدی در مقابل خوردگی های فیزیکی و شیمیایی پروژه دوره کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید فصل اول خوردگی و اهمیت آن )مقدمه: یکی از مباحث بسیار مهم علمی وفنی اقتصادی که کمتر از یکصدسال است توجه عده ای از دانشمندان ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه :: تحقیق | مقاله ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه در این بخش مجموعه کاملی از پرسشنامه‌ها و همچنین فرم‌های مصاحبه برای نظرسنجی وضعیت یک پیاده‌راه شهری که برای پروژه مطالعات پیاده شهری ...

بسته نرم افزار طراحی فضای سبز+الگوهای مورد نیاز(اورجینال)

- نسخه pdf پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راه های درون شهری - پاورپوینت بررسی وظایف و کارآمدی مهندس برنامه ریز نگهداری و تعمیرات

پروژهآماریبررسیتصادفاتدرون شهری | آربیتا فایل

پاورپوینت سلامت شهری و نقش دسترسیها بر زندگی شهروندان – 50 اسلاید آربیتا فایل سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

پاورپوینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی,دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی,دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با فعالیتهای اجتماعی,دانلود ...

چه زمانی عابر پیاده مقصر است؟ - فردا

اگر عابر پیاده هم از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اطلاع داشته باشد و آگاهی از این قوانین فقط به رانندگان محدود نشود، آن وقت شاید دیگر شاهد آن نبودیم که بر اساس آمارهای رسمی در 30 درصد تصادفات درون شهری، عابران ...

پایان نامه توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند ...

ذخیره شده مشابه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راههای درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان) .... توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری.

پایان نامه تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران

پایان نامه تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران. چکیده. عابرین یکی از کاربران اصلی راهها هستند و هر فرد در یک زمانی در سفر خود عابر پیاده است در نتیجه تامین ایمنی عابرین در سفر های آن ها امری ضروری است .طرح تامین ایمنی ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه :: تحقیق | مقاله ...

دانلود پرسشنامه نظرسنجی وضعیت پیاده راه در این بخش مجموعه کاملی از پرسشنامه‌ها و همچنین فرم‌های مصاحبه برای نظرسنجی وضعیت یک پیاده‌راه شهری که برای پروژه مطالعات پیاده شهری ...

نسخه doc پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات ...

پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راه های درون شهری (شهر مورد مطالعه گیلان) در 141 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc -----

نسخه doc پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات ...

پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راه های درون شهری (شهر مورد مطالعه گیلان) در 141 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc -----

پروژهآماریبررسیتصادفاتدرون شهری | آربیتا فایل

پاورپوینت سلامت شهری و نقش دسترسیها بر زندگی شهروندان – 50 اسلاید آربیتا فایل سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

چه زمانی عابر پیاده مقصر است؟ - فردا

اگر عابر پیاده هم از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اطلاع داشته باشد و آگاهی از این قوانین فقط به رانندگان محدود نشود، آن وقت شاید دیگر شاهد آن نبودیم که بر اساس آمارهای رسمی در 30 درصد تصادفات درون شهری، عابران ...

پروژهآماریبررسیتصادفاتدرون شهری | آربیتا فایل

پاورپوینت سلامت شهری و نقش دسترسیها بر زندگی شهروندان – 50 اسلاید آربیتا فایل سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.

پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده ...

پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راه های درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل چکیده: با توجه به اینکه هزینه ...

دانلود پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر ...

دانلود پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راههای درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان) سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل با توجه به اینکه هزینه و ...

پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده ...

پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راه های درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل چکیده: با توجه به اینکه هزینه ...

مقاله استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با ...

نفوذ بالای فتوولتائیک,سیستم ذخیره باتری توزیع شده,,مقاله استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با نفوذ بالای فتوولتائیک,هر آنچه که می خواهید

خرید و دانلود پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی ...

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{خرید و دانلود پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راههای درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان)}}+آماده ارائه به جویندگان ...

نقشه ی بخش های شهرستان لردگان


بررسی و معرفی زمان پایه چهارم (اختلالات رفتاری کودکان اوتیسم)


گزارش کارآموزی کامپیوتر در مرکز آمار


طرحی جامع برای تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع (بخش اول: روش پژوهش)


مقاله زلزله و ایمن سازی ساختمان


سرویس منوال Canon Powershot S3-IS


پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهار زنی)


Audio Power Amplifier Design Handbook


حل تمرين فصل 8 كتاب Triebel درس ريزپردازنده پيشرفته


دانلود مقاله یک استراتژی عملیاتی بهینه جدید برای سیستم CCHP بر اساس دو مد کاری