دانلود رایگان


سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشدچکیده:
هدف از آموزش در هر کشوری بخصوص در مقاطع بالاتر از لیسانس ایجاد ارزش افزوده در افراد آن جامعه به منظور تربیت افراد متخصص جهت عهده دار شدن وظایف کلیدی است و در مسیر رسیدن به این ارزش افزوده عوامل بسیاری دخیلند، که شناسایی این عوامل و تلاش در راستای تقویت آنها باعث تسریع این هدف خواهد شد. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعات مشابه در زمینه ارزش افزوده آموزش و نیز اطلاعات حاصل از پرسشنامه های ارائه شده، سعی شده است تا پارامترهای مؤثر بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد شناسایی و تأثیر هر کدام مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده اینست که از جمله مهمترین عومل مؤثر بر ارزش افزوده آموزش در این مقطع عبارتند از : دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی، نوع دانشگاه (دولتی، آزاد، پیام نور ...) اعضای هیأت علمی (سوابق تدریس، تعداد مقالات علمی-پژوهشی، سوابق تجربه حرفه ای) و امکانات آموزشی، بنابر این نتایج حاصل از تحقیقاتی از این دست می‌تواند راه گشای مشکلات موجود در نظام آموزشی و شناختن نقاط ضعف و قوت نظام آموزشی باشد، که با قوت و رفع ضعفهای موجود هر چه بیشتر ارزش افزوده آموزش را افزایش داد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از آزمون کولمو گروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها تأیید گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. و 9 فرضیه عنوان گردید که به کمک آزمون t.test فرضیه های تحقیق مورد سنجش قرار گرفت و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی - از طریق پرسشنامه ای که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده- می باشد.
واژگان کلیدی: ارزش افزوده، آموزش عالی حسابداری، کارشناسی ارشد

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلیات تحـقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 اهمیت موضوع
1-4 فرضیه های تحقیق
1-5 هدف تحقیق
1-6 قلمرو تحقیق (مکانی - موضوعی - زمانی)
1-7 تعاریف عملیاتی
1-8 ساختار تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 ارزش افزوده در اقتصاد 13
2-3 ارزش افزوده در نظام های اطلاعاتی
2-4 ارزش افزوده در آموزش
2-4-1 خروجی قابل اندازه گیری در آموزش
2-4-2 جنبه های کاربردی ارزش افزوده
2-4-3 ارزیابی ارزش افزوده آموزشی
2-4-3-1 ارزیابی مستقیم ارزش افزوده
2-4-3-2 ارزیابی غیر مستقیم ارزش افزوده
2-4-3-3 مدل علمی یا کاربردی ارزش افزوده
2- 5 ارزش افزوده در آموزش حسابداری
2-6 پیشینه تحقیق و منابع علمی
فصـل سوم: روش های تحـقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 تهیه و تنظیم فرضیه ها
3-4 گردآوری اطلاعات
3-4-1 جامعه آماری
3-4-2 دوره زمانی مورد آزمون
3-4-3 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
3-4-4 روش جمع آوری و منابع اطلاعات
3-4-4-1 روش مطالعات نظري (كتابخانه اي)
3-4-4-2 روش مطالعات ميداني
3-4-4-2-1 روایی پرسشنامه
3-4-4-2-2 پایایی پرسشنامه
3-5 ابزار اندازه گیری اطلاعات
3-5-1 معایب پرسشنامه
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
3-7 طبقه بندی اطلاعات
3-8 چگونگی بررسی فرضیه ها
3-8-1 آزمون تی، (T- test)
3-8-2 آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف (K-S )
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
4-3 بررسي فرض نرمال بودن داده ها
4-4 تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود
4-4-1 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اول
4-4-2 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم
4-4-3 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم
4-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم
4-4-5 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه پنجم
4-4-6 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه ششم
4-4-7 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه هفتم
4-4-8 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه هشتم
4-4-9 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه نهم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
5-3 عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
5-4 خلاصه نتایج
5-5- محدودیت های تحقیق
5-6 پیشنهادها
5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
5-6-2- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و مأخذ
پیوست (پرسشنامه)
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست شکل‌هاپایان نامه سنجش پارامترهای آموزش حسابداری


پارامترهای تاثیر گذار بر آموزش حسابداری


پایان نامه ارزش افزوده آموزش حسابداری


پایان نامه آموزش مقطع کارشناسی ارشد


سنجش پارامترها در آموزش حسابداری


ارزش افزوده در آموزش


آموزش عالی حسابداری


ارزش افزوده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش ...

پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده,آموزش حسابداری,کارشناسی ارشد,

ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,دانلود پروژه سنجش پارامترهای ...

پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش ...

دانلود پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,دانلود پروژه سنجش پارامترهای ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه تمرکز صنعتی با ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی گرایش :تولید عنوان : بررسی رابطه تمرکز صنعتی با ارزش افزوده اقتصادی و بهره وری در صنایع تولیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی عنوان تحقیق: بررسی رابطه ...

پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش ...

دانلود پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد,دانلود پروژه سنجش پارامترهای ...

دانلود پایان نامه در مورد ﺑﺎزار در اﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﺮد آن ...

بررسی موانع و تنگناهای موجود در بازار صادرات گل ایران به بازارهای بین المللی از دید از دید بازاریابی پایان نامه سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش ... ice-cream.cofeblog.ir/post/5688 ۹ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش.

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها,چکیده: هدف از این پژوهش،بررسی تأثیر افشای ...

پاورپوینت تاثیر فعالیت ورزشی طولانی مدت بر میزان گرلین سرم ...

تربیت بدنی,پاورپوینت,,پاورپوینت تاثیر فعالیت ورزشی طولانی مدت بر میزان گرلین سرم در مردان چاق,هر آنچه که می خواهید

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل دروس) کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت ...

پایان نامه ارشد- قسمت ۶ - منتخب بهترین ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از سال ۱۳۸۴ به این سو

بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سهام‌داران ...

در این تحقیق قصد داریم با توجه به نقش سرمایه‌های فکری موجود در سازمان بر تعیین ارزش بازار سهام یک شرکت گامی مفید در جهت برآورد تاثیر سرمایه فکری بر ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت برداریم.

دانلود پایان نامه در مورد بازده مازاد - دانلود فایل های ...

لينک دانلود اين پايان نامه ها (دانلود پایان نامه در مورد بازده مازاد) پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه الزهرا (س) دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی ...

پایان نامه ارشد- قسمت ۶ - منتخب بهترین ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از سال ۱۳۸۴ به این سو

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل دروس) کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت ...

نقشه بخش های شهرستان سبزوار


طرح توجیهی معدن سنگ مرمريت


بررسی انواع برجهای خنک کننده


طرح توجیهی معدن سنگ مرمريت


پاورپوینت نقد بوروکراسی


پیاده سازی و شبیه سازی سیستم ‏‎14 باس با استاندارد ‏IEEE با متلب


فلش کارت‌های حرکات ورزش یوگا به فارسی


تحقیق معماری یونان باستان


تحقیق اسلام و تعلیم و تربیت


ليست شركتهاي پخش ياسوج