دانلود رایگان


مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عاديچکیده:
هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي بوده است. در اين پژوهش سعي کرديم خلق و خوي کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ي خلق و خو شامل: خلق و خوي منفي، کندي سازگاري با تغييرات، شدت ابزار احساسات و غريبگي کردن را با هم مقايسه کنيم.
جامعه‌ي آماري در اين پژوهش، شامل 30 کودک نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي و 30 کودک نوپاي همسال که در شرايط عادي رشد و پرورش مي يابند، مي‌باشد. که ما براي دسترسي به آنها، اين کودکان را به صورت تصادفي از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کرديم.
وسيله‌ي اندازه‌گيري، آزمون ارزيابي تصويري خلق و خوي، کلارک استورات، فتيز پاتريک و گلدبرگ مي‌باشد. اين آزمون که براي اندازه‌گيري دشواري خلق و خوي کودکان نوپا در سال 2000 ميلادي ساخته شده است، خلق و خوي کودکان نوپا را از لحاظ، منفي بودن، کندي سازگاري با تغييرات، شدت ابراز احساسات و غريبگي کردن مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. که براي ارزيابي ميزان پايايي و اعتبار آزمون در ايران، ابتدا آن را بر روي نمونه‌اي 50 نفري از کودکان نوپاي عادي که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور تصادفي انتخاب شده بودند اجرا کرديم که ميزان اعتبار آزمون 93% درصد بدست آمد که نشان مي‌دهد، آزمون از اعتبار بالايي برخوردار است.
براي گرد‌آوري داده‌ها، پرسشنامه‌ي ارزيابي تصويري خلق و خو را بين مادران 30 کودک نوپا در شرايط عادي رشد و پرورش مي‌يابند توزيع کرديم و از آنها خواستيم با ديدن هر موقعيت، گزينه‌ي پاسخ را که به صورت تصويري طراحي شده است را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بين مربيان 30 کودک نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي توزيع و اطلاعات لازم گردآوري شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از شيوه‌هاي آمار توصيفي دسته‌بندي و خلاصه شد و ميانگين و انحراف استاندارد آنها محاسبه گرديد و در قسمت آمار استنباطي براي بررسي تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغير به طور همزمان از تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) استفاده شد.
يافته‌هاي پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي و کودکان نوپا در شرايط عادي از لحاظ سر مؤلفه‌ي خلق و خوي منفي، شدت ابراز احساسات و غريبگي کردن با هم تفاوت معنا‌داري دارند ولي از لحاظ کندي سازگاري با تغييرات تفاوت معناداري بدست نيامد. در خلق و خوي منفي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها در مقايسه با گروه همسالانشان خلق و خوي منفي بيشتري داشتند. در زمينه‌ي شدت ابراز احساسات نيز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرايط عادي احساساتشان و با شدت بيشتري ابراز مي‌کردند ولي در متغير غريبگي کردن نتايج نشان داد که کودکان نوپا در شرايط عادي نسبت به گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بيشتر غريبگي مي‌کنند.

فهرست مطالب:
فصل اول: چارچوب پژوهش
1. 1- چکيده
1. 2- مقدمه
1. 3- بيان مسأله
1. 4- اهميت موضوع
1. 5- هدف پژوهش
1. 6- فرضيه‌هاي پژوهش
1. 7- تعريف عملياتي متغير‌هاي پژوهش
فصل دوم: پيشينه‌‌ي تحقيق
2. 1- مقدمه
2. 2- تعريف خلق و خوي
2. 3- پيشينه‌ي نظري
2. 4- مؤلفه‌هاي خلق و خوي
2. 5- انواع خلق و خو
2. 6- ارزيابي خصوصيات خلقي در کودکان نوپا
2. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو
2. 7. 1- عوامل ژنتيکي
2. 7. 2- عوامل محيطي
2. 7. 2. 1- خانواده
2. 7. 2. 2- مراحل دلبستگي از ديدگاه بولبي
2. 7. 2. 3- انواع دلبستگي
2. 7. 3- شيوه‌هاي فرزند پروري
2. 7. 3. 1- انواع شيوه‌هاي فرزند پروري
2. 7. 4- اصول انضباطي
2. 8- اختلالات و مشکلات خلقي در کودکان نوپا
2. 9- محروميت عاطفي و اثرات نگهداري کودکان در مؤسسات شبانه‌روزي
فصل سوم: روش تحقيق
3. 1- مقدمه
3. 2- جامعه‌ي آماري
3. 3- نمونه و روش نمونه‌گيري
3. 4- ابزار پژوهش
3. 5- روش گردآوري داده‌ها
3. 6- نوع پژوهش
3. 7- روش آماري
فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش
4. 1- مقدمه
تجزيه و تحلي نمرات ميانگين و انحراف استاندارد متغير‌هاي
خلق و خو در دو گروه عادي و بهزيستي
تجزيه و تحليل نمرات متغير خلق و خوي منفي در دو گروه
تجزيه و تحليل نمرات متغير شدت ابراز احساسات
تجزيه و تحليل نمرات متغير غريبگي کردن
فصل پنجم:‌ بحث و نتيجه‌گيري
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي دوم پژوهش
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي سوم پژوهش
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي چهارم پژوهش
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي پنجم پژوهش
5. 7- محدوديت‌‌هاي پژوهش
5. 8- پيشنهاد‌هاي پژوهشي
5. 9- پيشنهاد‌هاي اجرايي
پرسشنامه‌ي ارزيابي تصويري خلق و خو
منابع فارسي
منابع انگليسي

پایان نامه تاثیر والدین بر اخلاق کودکان


مؤلفه ‌هاي خلق و خوي


پایان نامه انواع خلق و خو کودکان


خصوصيات خلقي در کودکان نوپا


عوامل مؤثر در خلق و خو کودکان


عوامل ژنتيکي خلق و خو


عوامل محيطي خلق و خو


تاثیر خانواده بر خلق و خو


مراحل دلبستگي از ديدگ

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گل افشان - مطالب ارسال شده توسط admin

,گل افشان - مطالب ارسال شده توسط admin,گل افشان

يافته‌‌هاي پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي تاثير ...

فصل چهارم يافته‌‌هاي پژوهش 4. 1- مقدمه در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نمونه‌ي مورد مطالعه ارائه مي‌شود. همان‌گونه که قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان … ادامه‌ی خواندن→

پايان نامه مقايسه اخلاق کودکان نوپا بهزيستي با همسالان عادي

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي بوده است.

مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز ...

خلق و خوی کودکان,مقایسه ی خلق و خوی کودکان,,مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با همسالان در شرایط عادی,نگاران

يافته‌‌هاي پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي تاثير ...

فصل چهارم يافته‌‌هاي پژوهش 4. 1- مقدمه در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نمونه‌ي مورد مطالعه ارائه مي‌شود. همان‌گونه که قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان … ادامه‌ی خواندن→

يافته‌‌هاي پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي تاثير ...

فصل چهارم يافته‌‌هاي پژوهش 4. 1- مقدمه در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نمونه‌ي مورد مطالعه ارائه مي‌شود. همان‌گونه که قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان … ادامه‌ی خواندن→

مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز ...

خلق و خوی کودکان,مقایسه ی خلق و خوی کودکان,,مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با همسالان در شرایط عادی,نگاران

پايان نامه مقايسه اخلاق کودکان نوپا بهزيستي با همسالان عادي

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي بوده است.

مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز ...

خلق و خوی کودکان,مقایسه ی خلق و خوی کودکان,,مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با همسالان در شرایط عادی,نگاران

گل افشان - مطالب ارسال شده توسط admin

,گل افشان - مطالب ارسال شده توسط admin,گل افشان

گل افشان - مطالب ارسال شده توسط admin

,گل افشان - مطالب ارسال شده توسط admin,گل افشان

مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي ...

مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي,خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاههاي بهزيستي,کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي,

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند ...

کودکان مهد کودک,خلق و خوی کودکان,خلق و خوی کودکان منزل,خلق و خوی کودکان مهد کودک,خلق و خوی در کودکان,,بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک,نگاران

مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي ...

مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي,خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاههاي بهزيستي,کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي,

يافته‌‌هاي پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي تاثير ...

فصل چهارم يافته‌‌هاي پژوهش 4. 1- مقدمه در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نمونه‌ي مورد مطالعه ارائه مي‌شود. همان‌گونه که قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان … ادامه‌ی خواندن→

يافته‌‌هاي پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي تاثير ...

فصل چهارم يافته‌‌هاي پژوهش 4. 1- مقدمه در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نمونه‌ي مورد مطالعه ارائه مي‌شود. همان‌گونه که قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان … ادامه‌ی خواندن→

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندارن

گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی

دانستني هاي انقلاب اسلامي ايران

بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

شرايط اساسي قراردادها

تحقیق 22 بهمن 1357

طراحی و ایجاد صنعت کاغذ

پاورپوینت زمین کردن تاسیسات الکتریکی

فهرست بهای سد سازی تحت اکسل (سال 94)

مقاله بررسی مساله طلاق در اسلام

پاورپوینت طرح کارآفرینی طلا سازی (النگو سازی)

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

پرسشنامه تفاوتهاي فردي

گزارش کارآموزی نقشه کشی صنعتی شرکت سازه پویان لاوان

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جم (واقع در استان بوشهر)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رودان (واقع در استان هرمزگان)