دانلود رایگان


پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشكمقدمه:
تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌. دراين‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌ مختلف‌ زماني‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثري‌ آنچنانكه‌ بايد و شايدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهاي‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادي‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجي‌ نقش‌بسيار مهم‌ و تعيين‌ كننده‌اي‌ در فرايند توسعه‌ اين‌ كشورها ايفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ هيچ‌كشورتوسعه‌ يافته‌ و تازه‌ صنعتي‌ شده‌اي‌ را نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكيه‌ بر صادرات‌ خود به‌ اين‌امر نايل‌ شده‌ باشد. الگوي‌ توسعه‌ متكي‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقريباً در ميان‌ اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبي‌ درآمد است‌ و از اين‌ رو مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ طي‌ 1980 بسياري‌ از اين‌ كشورها بسوي‌خصوصي‌ سازي‌ و كاهش‌ دخالت‌هاي‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدايي‌، آزادسازي‌ تجاري‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ و به‌ طور كلي‌ در جهت‌ حاكميت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظريه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادي‌ داراي‌ مخالفين‌ و موافقين‌ زيادي‌ است‌. پر بيش‌ و سنيگر از جمع‌ مخالفان‌ اين‌نظريه‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دليل‌ اين‌ امر را تخريب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاري‌ اين‌ كشورهامي‌دانند زيرا اين‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهايي‌ مي‌باشند و قيمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهايي‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخي‌ ديگر از نظريه‌پردازان‌ اقتصادي‌ همانندريكاردو، هگچر اهلين‌ و كروگمن‌ از موافقين‌ رابطه‌ مثبت‌ بين‌ رشد اقتصادي‌ و تجارت‌ خارجي‌ بوده‌ و دليل‌ اين‌امر را عمدتاً در مزيت‌هاي‌ نسبي‌ و فراواني‌ نسبي‌ عوامل‌ توليد در بين‌ كشورهاي‌ مختلف‌ مي‌دانند اما نكته‌ اين‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بويژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ از تعداد مخالفين‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقين‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ ديگر سخن‌ ديدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجي‌ در رشد اقتصادي‌روز به‌ روز خوشبينانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ يك‌ اصل‌ تبديل‌ مي‌نمايند.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌
3-1 اهداف تحقيق
4- 1 فرضيات تحقيق
5-1 كاربردهاي انجام تحقيق
6-1 پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي
فصل دوم: كليات تحقيق
بخش اول
1-2 مقدمه‌
2-2 تاريخچه‌
3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز
1-3-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌
2-3-2 ارقام‌ زيره‌ سبز
3-3-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌
1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي
2-4-2 اهميت‌ دارويي‌
5-2 ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز
6-2 ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز
1-6-2 كاشت‌
3-6-2 داشت‌
3-6-2 برداشت‌
7-2 آفات‌ و امراض‌
8-2 خصوصيات‌ زرشگ‌
9-2 تاريخچه‌ زرشك‌
10-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌
1-10-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌
2-10-2 ونه‌هاي‌ زرشگ‌
3-10-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌
11-2 مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌
1-11-2 مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌:
2-11-2 اهميت‌ دارويي‌
12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌:
13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌
1-13-2 كاشت‌ و تكثير
2-13-2 داشت‌
3-13-2 برداشت‌
14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌
بخش دوم
1-2 تعريف بازار
2-2 طبقه بندي بازارهاي مختلف
1-2-2 طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات:
2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني:
3-2 تعريف بازاريابي
4-2 ابعاد مختلف بازاريابي
1-4-2 بازاري گرائي
2-4-2 بازار شناسي
3-4-2 بازاريابي
4-4-2 بازار رساني
5-4-2 بازار گردي
6-4-2 بازار سنجي
7-4-2 بازار داري
8-4-2 بازار گرمي
9-4-2 بازار گرداني
5-2 عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي
6-2 تاريخچه بازاريابي
7-2 مفاهيم اساسي بازاريابي
8-2 عوامل موثر در بازاريابي
1-8-2 فروشندگان اوليه
2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي
1-2-8-2 دلالان
2-2-8-2 واحدهاي توزيع فيزيكي
3-2-8-2 آژانسهاي خدمات بازاريابي
4-2-8-2 واسطه‌هاي مالي
3-8-2 مشتريان
4-8-2 رقبا
5-8-2 جوامع
9-2 مفهوم جديد بازاريابي
10-2 تئوريهاي رفتار خريدار
1-10-2 تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory)
2-10-2 تئوري روان شناسي (psychogical)
1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار
1-1-2-10-2 شناخت اشكال
2-1-2-10-2 جستجو براي اطلاعات
3-1-2-10-2 ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري)
11-2 مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي
12-2 اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي
13-2 عمليات بازارياي
1-13-2 فعاليت‌هاي مبادله اي
2-13-2 فعاليت‌هاي فيزيكي
14-2 سازمان بازاريابي
15-2 فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي
1-15-2 جمع آوري اطلاعات
2-15-2 حمل و نقل
3-15-2 درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات
4-15-2 بسته بندي و تبديل محصولات
5-15-2 انبارداري
6-15-2 تبليغات
7-15-2 اعتبار
8-15-2 قيمت گذاري
16-2 شبكه‌هاي بازاريابي
1-16-2 خرده فروشان
2-16-2 عمده فروشان
3-16-2 سلف خران
4-16-2 ميدان داران
5-16-2 ساير موارد
17-2 اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي
1-17-2 آنچه به عهده دولت مي‌باشد
2-17-2 آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد
18-2 نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي
19-2 مسير بازاريابي
20-2 هزينه‌هاي بازاريابي
21-2 حاشيه بازاريابي
24-3- كارايي بازاريابي
23-2 مدل‌هاي حاشيه بازاريابي
1-23-2 الگوي مارك- آپ (Mark up Model)
2-23-2 الگوي حاشيه نسبي (Relative Model)
3-23-2 الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model)
4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model)
24-2 شفافيت بازار
25-2 برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي
فصل سوم: روش تحقيق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقيق
3-3 روش جمع آوري اطلاعات
4-3 منابع اطلاعات ثانويه
5-3 منابع اطلاعات اوليه
6-3 جامعه آماري
7-3 نمونه آماري
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
1-4- مقدمه
2-4- اهميت اقتصادي زيره
1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره
2-2-4- روند توليد و صادرات زيره
3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق
4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره
1-4-4 ويژگي‌هاي سني
2-4-4 سطح تحصيلات
3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي
5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره
1-5-4 ويژگي‌هاي سني
2-5-4 سطح تحصيلات
1-6-4 ويژگيهاي سني
2-6-4 سطح تحصيلات
7-4 انواع بازارهاي زيره
1-7-4 بازار سر مزرعه
2-7-4 بازار عمده فروشي
3-7-4 بازار خرده فروشي
8-4 سازمان بازاريابي زيره
1-8-4 عمده فروشان
2-8-4 خريدران محلي
3-8-4 نمايندگان عمده فروش
4-8-4 ميدان داران
5-8-4 دلالان
6-8-4 خرده فروشان
9-4 عمليات بازاريابي زيره
1-9-4 حمل و نقل
2-9-4 درجه بندي
3-9-4 استاندارد
1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره
2-3-9-4 ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد:
4-9-4 بسته بندي
5-9-4 اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود:
5-9-4 انبارداري
10-4 اعتبار
11-4 مسير بازاريابي زيره
1-11-4 مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره
12-4 قيمت گذاري
13-4 حاشيه بازاريابي
14-4 هزينه بازاريابي
15- 4 سود بازاريابي
16-4 ضريب هزينه بازاريابي
17-4 ضايعات
18-4 عدم كارايي بازاريابي
19-4 شفافيت بازار
20-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك
1-20-4 ويژگي‌هاي سني
2-20-4 سطح تحصيلات
3-20-4 وضعيت مالكيت اراضي
21-4 ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك
1-21-4 ويژگيهاي سني
2-21-4 سطح تحصيلات
22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك
1-22-4 ويژگي‌هاي سني
2-22-4 سطح تحصيلات
23-4 انواع بازارهاي زرشك
1-23-4 بازار سر مزرعه
2-23-4 بازار خرده فروشي
24-4 سازمان بازاريابي
1-24-4 عمده فروشان
2-24-4 خريداران محلي
3-24-4 نمايندگان عمده فروش
4-24-4 ميدان داران
5-24-4 دلالان
6-24-4 خرده فروشان
25-4 عمليات بازاريابي زرشك
1-25-4 حمل و نقل
2-25-4 درجه بندي
3-25-4 استاندارد
4-25-4 بسته بندي
5-25-4 انبارداري
26-4 اعتبار
27-4 مسير بازاريابي زرشك
28-4 قيمت گذاري
29-4 حاشيه بازاريابي
30-4 هزينه‌هاي بازاريابي
31-4 سود بازاريابي
32-4 ضريب هزينه بازاريابي
33-4 ضايعات
34-4 عدم كارايي بازاريابي
35-4 شفافيت بازار
36-4 مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك
فصل پنجم: خلاصه تحقيق و پيشنهادها
1-5- مقدمه
2-5 نتايج و بحث
3-5 پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك
منابع


پایان نامه بازار زرشك و زيره


بررسی بازار زرشک


بررسی بازار داخلی زیره


پایان نامه مدیریت بازرگانی


پایان نامه مدیریت بازار


پایان نامه بازارسازی


بررسی بازار داخلی زرشک


پایان نامه بازارسازی زرشک


پایان نامه بازارسازی زیره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

دانلود پروژه و پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك دسته: کسب و کار بازدید: 12 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 173 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 212 تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است ...

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,مقدمه: تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌.

پایان نامه بازاريابی و بازسازی زيره و زرشک

پایان نامه بازاريابی و بازسازی زيره و زرشک، دانلود پایان نامه بازاريابی و بازسازی زيره و ...

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,مقدمه: تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌.

دانلود پایان نامه بررسی بازار زرشك و زيره

دانلود پایان نامه بررسی بازار زرشك و زيره,دانلود پایان نامه,بررسی بازار زرشك و زيره,بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,دانلود پروژه بررسی بازار زرشك و زيره,word,,دانلود پایان نامه بررسی بازار زرشك و زيره,آراس نوین

دانلود پروژه برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

دانلود پروژه برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,پروژه برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,بازاريابي و بازارسازي زيره ... پایان نامه و ...

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - پروژه ها

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

دانلود بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

دانلود پروژه و پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك دسته: کسب و کار بازدید: 12 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 173 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 212 تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است ...

بررسی بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

بررسی بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 204 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 225 پایان نامه بررسی بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك در 225 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 9,400 ...

پایان نامه بررسی بازاريابي و بازارسازي محصولات غیر نفتی ...

پایان نامه بررسی بازاريابي و بازارسازي محصولات غیر نفتی زيره و زرشك. نویسنده : moldi123. بازدید : نوشته شده در: 17 ژانویه2018. مقدمه

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشک، در قالب فایل word و در حجم 220 صفحه.هدف‌ کلی این‌ مطالعه‌ بررسی وضعیت‌ بازاررسانی و بازاریابی ...

بررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

بررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,بررسی بازاريابي و بازارسازي زيره,زرشك,بررسی ...

پایان نامه ها | دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی ...

دانلود مقاله،سایت موضوع پایان نامه ها،دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک از نمونه پایان نامه های مدیریت

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك. مقدمه: تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌.

پایان نامه ها | دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی ...

دانلود مقاله،سایت موضوع پایان نامه ها،دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک از نمونه پایان نامه های مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی بازار زرشك و زيره

دانلود پایان نامه بررسی بازار زرشك و زيره,دانلود پایان نامه,بررسی بازار زرشك و زيره,بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,دانلود پروژه بررسی بازار زرشك و زيره,word,,دانلود پایان نامه بررسی بازار زرشك و زيره,آراس نوین

دانلود پروژه برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

دانلود پروژه برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,پروژه برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,برررسی بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,بازاريابي و بازارسازي زيره ... پایان نامه و ...

دانلود مقاله و تحقیق بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

دانلود مقاله و تحقیق بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك . دانلود نمونه سوالات شبکه هاي کامپیوتري و امنیت شبکه با جواب قیمت: 3,900 تومان قیمت: 3,900 تومان

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك. مقدمه: تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌.

پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك,مقدمه: تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌.

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - پروژه ها

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

پایان نامه بررسی بازاريابي و بازارسازي محصولات غیر نفتی ...

پایان نامه بررسی بازاريابي و بازارسازي محصولات غیر نفتی زيره و زرشك. نویسنده : moldi123. بازدید : نوشته شده در: 17 ژانویه2018. مقدمه

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك | داک ...

دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و ... دانلود بازارسازي زيره و زرشك, دانلود بازاريابي, دانلود بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك, ...

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - پروژه ها

دانلود پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

کسب و کار خانگی خدمات نظافتی

گزارش كارآموزي کاردانی پیوسته گرایش نرم افزار

مقاله تأثیر انواع اغتشاشات بر کیفیت توان در شبکه

مجازی سازی

تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال

پاورپوینت لانه سازی پرندگان

تحقيق دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري

پاورپوینت لانه سازی پرندگان

چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

شماتیک و سرویس منوال Acer Aspire 5220 5220G 5520 5520G