دانلود رایگان


مدیریت ریسک در پروژه های ساخت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مدیریت ریسک در پروژه های ساختچکیده:
در اين تحقیق ابتدا با تلفيق فرايند مديريت ريسك و گام هاي چرخه حيات پروژه، زمان مناسب جهت اجراي مراحل مختلف فرايند مديريت ريسك شامل برنامه ريزي، شناسايي، ساختاردهي، تعيين مسئوليت هاي مديريت در حوزه مالي پروژه، تجزيه و تحليل هاي كيفي و کمی، كنترل و مديريت در هر يك از گام هاي چرخه حيات پروژه بيان مي گردد.
سپس كل فرآيند مديريت ريسك مرور شده و در بخش نحوه شناسايي و آناليز، روشهاي موجود ارايه شده و سپس رويكرد جديدي بر مبناي كار با WBS ها، ارايه شده است.
در پایان شناسايي موارد عدم قطعيت در پروژه هاي ساختماني انجام مي گيرد، سپس مواردي كه بر روي سود پيمانكار اثر مي گذارند جدا شده، با استفاده از نمودار توزيع احتمالات تحليل مي شوند تا الگويي جهت ارزيابي هزينه هـا و درآمـدهاي پيمانكـار ارائه گردد. اين كار با تعيين ارتباط رياضي بين هر يك از عدم قطعيت ها- كه به شكل متغير ظاهر مي شوند - با هزينه انجام مي گيرد.
واژگان کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، چرخه حیات پروژه، پروژه ساخت، عدم قطعیت

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعاریف
تعیین حدود تحقیق
فصل اول: مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه
1-1- سير تحولات مديريت ريسك
1-2- جايگاه مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
1-2-1-ل زوم توجه به چرخه حيات در فرايند مديريت ريسك
1-2-2- تفكيك گام هاي چرخه حيات
1-3- مدل مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
1-3-1- آغاز فرايند مديريت ريسك
1-3-2- مديريت ريسك در گام طراحي
1-3-2-1- تعریف پروژه
1-3-2-1-1- شناسایی عوامل ذینفع
1-3-2-1-2- شناسايي اهداف كلان پروژه
1-3-2-2- تمركز بر فرايند
1-3-2-3- شناسايي ريسك ها
1-3-2-4- ساختاردهي ريسك ها
1-3-2-5- تعيين مسئوليت مديريتي و مالي ريسك ها
1-3-2-6- ارزيابي و برآورد ريسك ها(تجزيه و تحليل كمي)
1-3-3- مديريت ريسك در گام برنامه ريزي و تخصيص
1-3-4- مديريت ريسك در گام اجرا و تحويل
1-3-5- مديريت ريسك در گام بازنگري و پشتيباني
فصل دوم: مدیریت ریسک پروژه های عمرانی
2-1- ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف
2-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
2-2-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ ریسک ( Risk Break Down Structure)
2-2-1-1- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ریسک ها
2-2-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ
2-2-2 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ
2-2-3- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ WBSﻫﺎ
2-2-3-1- امکان سنجی Feasibility Study))
2-2-3-1-1 حوزه محيطي
2-2-3-1-2- حوزه فني و مديريتي
2-2-3-1-3 ريسكهاي مالي
2-2-3-1-4 حوزه جغرافياي سايت
2-2-3-1-5 حوزه اهداف استراتژيك سازمان
2-2-3-2 قرارداد (Contract)
2-2-3-2-1 حوزه مناقصه
2-2-3-2-2 حوزه ارزيابي و انتخاب طرف قرارداد
2-2-3-2-3 حوزه مستندات پيمان (قرارداد)
2-2-3-3- تداركات (Procurement)
2-2-3-3-1- حوزه انتخاب تامين كنندگان
2-2-3-3-2- حوزه مشخصات فني كالا (Material Specification)
2-2-3-3-3- حوزه روش تامين كالا
2-2-3-3-4- حوزه تحويل كالا
2-2-3-4- طراحی (Design)
2-2-3-4-1- حوزه طراحی کلی (Basic Design)
2-2-3-4-2- حوزه طراحی تفضیلی (Detail Design)
2-2-3-5- ساخت (Construction)
2-2-3-5-1- حوزه زير ساختها
2-2-3-5-2- حوزه عملياتي
2-2-3-5-3- حوزه مالي
2-2-3-5-4- حوزه قوانين ومقررات
2-3- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺮ رﻳﺴﻚ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
2-3-1- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ
2-3-2- ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﻫﺎ
2-4- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ریسک ها و ﻛﻨﺘﺮل آن
2-4-1- اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ رﻳﺴﻚ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن
2-4-2- ﺗﻮﺳﻌﻪ ي راه ﺣﻞ رﻳﺴﻚ
فصل سوم: ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی
3-1- روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺎ
3-2- ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻳﺴﻚ
3-3- ﻣﺤﺎسبه ﺳﻮد ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
3-4- ﺑﺮرﺳﻲ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه
3-5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه
3-6- ارزﻳﺎﺑﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮوژه
3-7- شناسايي و تدوين الگو براي موارد عدم قطعيت
3-7-1- تاثير رفتار دستگاه نظارت بر ريسك
3-7-2- تاثير رفتار كارفرمايان بر ريسك
3-7-3- عوامل جوي موثر بر الگو
3-7-4- نوع قرار داد
3-7-5- بازدهي نيروي انساني
3-7-6- مواد و مصالح
نتیجه گیری
منابعمدیریت ریسک


مدیریت پروژه های ساخت


پایان نامه مدیریت ریسک


پروژه مدیریت ریسک


مدیریت ریسک در پروژه ساخت


مدیریت ریسک پروژه


چرخه حیات پروژه


پروژه ساخت


عدم قطعیت


فرايند مديريت ريسك


مراحل مدیریت ریسک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله کامل مدیریت ریسک پروژه ⋆ memaribana.com

دانلود مقاله کامل مدیریت ریسک پروژه. ... عصر اطلاعات، انواع ریسک های جدید را در بر دارد. اطلاعات ارزشمند است و در معرض آسیب بودن آن نمایانگر وجود ریسک است.

مدیریت ریسک در مدیریت پروژه | بلاگ مپسا

فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز هنگامی که ریسکهای احتمالی پروژه خود را شناسایی کردید، باید براساس احتمال اتفاق افتادن و اثر آن‌ها در صورت وقوع، هر یک از ریسک‌ها را با مقدار زیاد، متوسط یا کم رتبه‌بندی کنید.

مقاله مدیریت ریسک پروژه ها با تمرکز بر پروژه های ساخت

در قسمت اول این مقاله، مدیریت ریسک پروژه ها( با تاکید بر پروژه های ساخت)، مورد بررسی قرار گرفته است.به این ترتیب که ضمن یک مطالعه کتابخانه ای کل فرآیند ...

مدیریت ساخت چیست؟ | بلاگ مپسا

مدیریت پروژه ساخت در واقع شاخه‌ای از علم مدیریت پروژه است که در آن پروژه، به طور خاص یک پروژه ساخت و ساز است. دانش مدیریت پروژه در ابتدا یک حرفه بوده و در گذر زمان تبدیل به علم شده است.

مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی ؛ تعریف، عوامل و راهکارها ...

Image
ریسک یا فرصت به وضعیتی از یک رویداد که نتیجه آن غیرقطعی ولی قابل اندازه‌گیری است، گفته می‌شود؛ نتیجه این رویداد می‌تواند مثبت یا منفی باشد. عدم قطعیت را بسیاری مساوی با ریسک قلمداد می‌کنند ولی در واقع این طور نیست. ریسک یک وضعیت از یک رویداد است که قابل محاسبه است ولی عدم قطعیت این قابلیت

پایان نامه آماده :: مدیریت ریسک در پروژه های ساخت

چکیده: در این تحقیق ابتدا با تلفیق فرایند مدیریت ریسک و گام های چرخه حیات پروژه، زمان مناسب جهت اجرای پروژه زیر پایان نامه پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه های ساخت می باشد ریسک در پروژه ها در سالهای اخیر ما را بر این داشت ...

مدیریت ریسک پروژه در مهندسی نرم افزار - اجرا و نظارت بر ...

عرض سلام خدمت همراهان گرامی وب سایت آموزشی پی وی لرن. با موضوع آموزش مهندسی نرم افزار (Software Engineering) در خدمتتون خواهیم بود. در این بخش از مبحث مدیریت پروژه نرم افزار به مباحث مدیریت منابع، مدیریت ریسک پروژه در مهندسی نرم ...

دانلود مقاله : مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز: یک ...

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز: یک رویکرد مبتنی بر دانش عنوان انگلیسی Risk Management in Construction Projects: A Knowledge-based Approach ☆

دانلود مقاله : مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز: یک ...

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز: یک رویکرد مبتنی بر دانش عنوان انگلیسی Risk Management in Construction Projects: A Knowledge-based Approach ☆

پروژه های ساخت و ساز در

2020-7-13 بخشی از ترجمه فارسی مقاله: مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز در عصر جهانی شدن، راهی در رابطه با صحبت نکردن در مورد ریسک وجود ندارد، به گونه ای که ریسک تبدیل به بخش ضروری از زندگی روزمره شده است.

مدیریت ریسک پروژه با استفاده از نرم‌افزار PERT MASTER ...

مقدمه. مدیریت ریسک یکی از مباحث نوین و کارآمد در زمینه مدیریت پروژه است. با توجه به اهمیت ریسک‌ها و توجه خاص به مدیریت کردن آنها، مدیریت ریسک در پروژه‌ها و طرح‌های مختلفی بررسی و تحلیل می‌گردد.

مدیریت ریسک پروژه - موسسه ACEMI

مدیریت ریسک پروژه بخصوص در کشورمان که در جایگاهی با درجه ریسک بالا قرار گرفته است از اهمیت فراوانتری برخوردار بوده و ما را ملزم می نماید تا با دقت بیشتری به کاربرد این مهم در پروژه ها بپردازیم.

مدیریت ریسک چیست؛ آشنایی با مراحل انجام و اهمیت آن | چطور

مدیریت ریسک نه‌تنها در ابتدای پروژه، که باید در سراسر طول عمر پروژه انجام شود. به‌عنوان مثال اگر مدت زمانی که برای انجام یک پروژه برآورد شده سه ماه است، ارزیابی ریسک حداقل باید در پایان ماه اول و پایان ماه دوم صورت گیرد.

راهنمای کاربردی در مدیریت ریسک پروژه | سایت تخصصی ...

مقدمه. مدیریت ریسک، کاربرد نظام مند خط مشی ها، روش های اجرایی و اقدامات مدیریتی است که در خصوص تعیین شرایط، شناسایی، تحلیل، ارزشیابی، ارزیابی، برخورد، پایش و تبادل اطلاعات در مورد ریسک ها به کار می رود و سازمانها را ...

مدیریت ریسک پروژه - موسسه ACEMI

مدیریت ریسک پروژه بخصوص در کشورمان که در جایگاهی با درجه ریسک بالا قرار گرفته است از اهمیت فراوانتری برخوردار بوده و ما را ملزم می نماید تا با دقت بیشتری به کاربرد این مهم در پروژه ها بپردازیم.

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت معرفی رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت : مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارتها و تکنیکهای لازم در مدیریت اجرای فعالیتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است.

مدیریت ساخت چیست؟ | بلاگ مپسا

مدیریت پروژه ساخت در واقع شاخه‌ای از علم مدیریت پروژه است که در آن پروژه، به طور خاص یک پروژه ساخت و ساز است. دانش مدیریت پروژه در ابتدا یک حرفه بوده و در گذر زمان تبدیل به علم شده است.

مدیریت ریسک – PMPiran

تاریخچه مدیریت پروژه در جهان را به مدیریت پروژه های عظیمی چون ساخت اهرام مصر، دیوار چین و تخت جمشید مربوط می دانند. هر یک از این پروژه ها از جمله پروژه های بزرگ و پیچیده بشریند، که با کیفیت، استاندارد بالا و بکارگیری ...

بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت

بودجه ریزی عملیاتی در ایران

پاورپوینت تاثیر عوامل شخصیتی بر رفتارهای غیر مولد کارکنان

پرسشنامه وسواسی جبری ونكوور

پرسشنامه وسواسی جبری ونكوور

پروژه طراحی و ایجاد کارخانه زیوپلاست

بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان با کریر (carrier)

تحقیق سفال و کاشی

بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دختر با سابقه شکست تحصیلی

ترجمه مقاله مفاهیم مدیریت دانش بنیان در مدیریت کیفیت خدمات(Implications of Knowledge-Based Manageme)