دانلود رایگان


تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانیچکیده:
این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این تحقیق شامل کلیات تحقیق است که در آن مدلی برای انجام تحقیق ارائه شده است.در فصل دوم، تئوریها و نظریه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی و تأثیر آنها بر یکدیگر از دیدگاه نظریه پردازان مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت پایانی این فصل نیز پیشینه مطالعات داخلی و خارجی مرور شده است. فصل سوم به روش تحقیق اختصضاص دارد، که در این تحقیق از روش طولی استفاده شده و برای جمع آوری داد ه ها نیز از پرسش نامه استفاده شده است. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی و آزمون علامت و نرم افزار آماریspss انجام گرفته و نیز در این فصل از آمار توصیفی جهت رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است. در فصل پنجم که نتیجه گیری و پیشنهادات است، محقق، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهاداتی در جهت افزایش بهره وری مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) ارائه داده، و در پایان نیز، پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1. مقدمه
2-1. بیان مسأله
3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1. اهداف تحقیق
5-1. فرضیه های تحقیق
6-1. تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق
7-1. مدل مفهومی تحقیق
1-7-1. متغیر وابسته
2-7-1. متغیر مستقل
3-7-1. متغیر مداخله گر
8-1. جامعه آماری
9-1. نمونه
10-1. روش تحقیق
11-1. ابزار های گردآوری داده ها
12-1. روش تجزیه و تحلیل داده ها
13-1. قلمرو تحقیق
14-1. ساختار گزارش تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پیشگفتار
بخش اول: فناوری اطاعات و ارتباطات
1-1-2. مقدمه
2-1-2. فناوری
3-1-2. اطلاعات
4-1-2. انواع اطلاعات مدیریتی
5-1-2. مدیریت اطلاعات
6-1-2. مفهوم وتعریف سامانه های اطلاعاتی
7-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
8-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن بافناوری اطلاعات
9-1-2.کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
10-1-2. مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای امروزی
11-1-2. اشکال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
12-1-2. اتوماسیون اداری
13-1-2. ابزار های اتوماسیون اداری
1- دستگاه کپی تحت شبکه
2- فاکس
3 - سیستمهای تایپ خودکار
4- پست الکترونیکی
5- پست صوتی
6- تبادل الکترونیکی داده ها
7- کنفرانس ویدئویی
14-1-2. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمانها
15-1-2. مشکلات و چالشهای اتوماسیون اداری
16-1-2. شبکه های ارتباطی
1- شبکه محلی
2- شبکه گسترده
3- شبکه گسترد جهانی
بخش دوم: بهره وری
1-2-2. تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره وری
2-2-2. تعاریف بهره وری
3-2-2. انواع بهره وری
1- بهره وری جزئی عوامل تولید یا بهره وری عامل منفرد
2- بهره وری عوامل کلی
3- بهره وری کل
4-2-2. نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی
5-2-2. عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی
1- آموزش و پرورش
2- انگیزه
3- وجدان کاری، فرهنگ کار، انضباط در کار
6-2-2. اثر بخشی
7-2-2. عوامل مؤثر بر اثر بخشی
1- انگیزش
2- توان یا آمادگی کاری
3- شناخت شغل یا ادراک فرد از شغل خود در سازمان
4- حمایت سازمانی
5- بازخور عملکرد
6- اعتبار
7- سازگاری محیطی
8-2-2. معیارها و مقیاسهای اثر بخشی
9-2-2. اهمیت اثربخشی سازمانی
10-2-2. ارائه الگوی متناقض از اثر بخشی سازمان
11-2-2. کارآیی
12-2-2. راههای افزایش کارآیی
13-2-2. عوامل مؤثر بر کارآیی و اثر بخشی سازمانها( با توجه به نفش منابع انسانی
بخش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری
1-3-2. فناوری و بهره وری
2-3-2. فناوری اطلاعات و بهره وری
3-3-2. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری
4-3-2. ارتباط فناوری اطلاعات با کارآیی و اثر بخشی سازمان
5-3-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نبروی انسانی
بخش چهارم: پبشینه تحقیق
1-4-2. مقدمه
2-4-2. تحقیقات داخلی
3-4-2. تحقیقات خارجی
4-4-2. نتیجه گیری از تحقیقات داخلی و خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
1-3. مقدمه
2-3. انواع تحقیق
3-3. مدل مفهومی تحقیق
4-3. واحد تجزیه و تحلیل
5-3. روش و ابزار های جمع آوری داده ها
1-5-3. روشهای مستقیم در جمع آوری داده ها
2-5-3. روشهای غیر مستقیم در جمع آوری داده ها
1- استفاده از اسناد و مدارک
2- روایی و پایایی ابزار سنجش
6-3. فرضیه ها و متغیر های تحقیق
1-6-3. فرضیه های تحقیق
2-6-3. متغیر های تحقیق و سنجش آنها
1- سنجش متغیر مستقل
2- سنجش متغیر وابسته
3- متغیر های مداخله گر
7-3. جامعه آماری
8-3. روش نمونه گیری
9-3. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق
10-3. مراحل تفصیلی اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4. مقدمه
2-4. انواع تجزیه و تحلیل داده ها
1-2-4. تجزیه و تحلیل توصیفی
2-2-4. تجزیه و تحلیل مقایسه ای
3-2-4. تجزیه و تحلیل علی
3-4. متغیر های مداخله گر
1-3-4. سن
1-1-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سن
2-3-4. سابقه خدمت
1-2-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سابقه خدمت
3-3-4. میزان تحصیلات کارکنان
1-3-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر تحصیلات
4-3-4. آموزش
1-4-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر آموزش
4-4. آزمون فرضیه ها( با استفاده از آمار استنباطی
1-4-4. آزمون فرضیه فرعی اول
2-4-4. آزمون فرضیه فرعی دوم
3-4-4. آزمون فرضیه اصلی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5. مقدمه
2-5. نتیجه گیری بر مبنای متغیر های مداخله گر
1- متغیر مداخله گر سن
2- متغیر مداخله گر سابقه خدمت
3- متغیر مداخله گرتحصیلات
4- متغیر مداخله گر آموزش
3-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی اول
4-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی دوم
5-5. نتیجه بر مبنای فرضیه اصلی
6-5. پیشنهادات
سایر پیشنهادات به مؤسسه
پیشنهاداتی برای سایر محققان
7-5. مشکلات و محدو دیتهای فرا روی محقق
منابع و مأخذ
پیوست ها
1- معرفی جامعه آماری
2- پرسشنامه تحقیق
3- داده های آماری
abstract

ضمناً پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی از لیست پرسشنامه در این سایت قابل دریافت می باشدپایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات


پایان نامه تاثیر ارتباطات بر بهره وری


پایان نامه بهره وری نیروی انسانی


نقش فناوری اطلاعات در بهره وری


تاثیر فناوری اطلاعات در نیروی انسانی


رابطه بهره وری و فناوری اطلاعات


دانلود پایان نامه مدیریت


پایان نامه تاثی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری ...

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند در این بخش مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی در قالب ورد و در 107 صفحه قابل ویرایش تهیه و تدوین و آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی ...

هر دوی اینها در افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش در بهبود بهره وری نیروی انسانی می باشد.

تحقیقات پیرامون تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره ...

دانش پژوهان گرامی در این قسمت تحقیقات پیرامون تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی در قالب ورد-قابل ویرایش که صفحه ۱۰۷ با کیفیت خوب در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری ...

نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر‌های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش

دانلود پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره ...

این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این

پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری ...

نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر‌های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی ...

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی . چکیده: این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس ...

عوامل موثر بر بهره‌ وری نیروی انسانی چیست؟ | چطور

22/12/2016 · سایر عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی ۱. اتحاد. اگر فرآیندهای کسب‌و‌کار مستقل از یکدیگر عمل کنند و هیچ‌گونه اتحادی در کار نباشد، درصد تأخیر و خطا در میان کارمندان افزایش می‌یابد.

پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری ...

نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر‌های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش

تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی ...

تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی , <-BlogAbout->, دانلود جزوه دانلود پروژه دانلود کتاب دانلود مقاله

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

16/04/2013 · بزرگی, فرشاد، ۱۳۹۱، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی، اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن، https://www.civilica.com ...

تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی ...

و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است.

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های ...

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های صنعتی. تعداد صفحات : ۹۲ | قابل ویرایش. بشر برای افزایش بهره وری از تمام توان خود استفاده کرده است ، به طوریکه جمیع اختراعات و ابداعات بشری از ابتدائی ترین ابزار ...

تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی ...

و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است.

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های ...

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های صنعتی. تعداد صفحات : ۹۲ | قابل ویرایش. بشر برای افزایش بهره وری از تمام توان خود استفاده کرده است ، به طوریکه جمیع اختراعات و ابداعات بشری از ابتدائی ترین ابزار ...

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی ...

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی - تماشا

پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری ...

نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر‌های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش

تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه رشته مدیریت، چکیده: این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این تحقیق شامل کلیات تحقیق است ...

دانلود پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره ...

این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این

تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی ...

و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است.

تحقیق مبناي مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 92 و فقه اسلامی


بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18


تحقیق بررسي احساس امنيت اجتماعي مردم در شهرستان کوهدشت و عوامل اجتماعي موثر برآن


پروژه بررسی اندر کنش Frame-wall در دیوارهای برشی فولادی به روش اجزا محدود


طرح توجیهی تولید پوشک


بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان از ديدگاه مديران آموزش و پرورش


تحقیق پیرامون بافندگی و نساجی


مجموعه گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت


میل لنگ و پیستون طراحی شده در سالیدورک و کتیا


تحقيق مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري