دانلود رایگان


نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي چکيده:
يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد. زنان ميتوانند به عنوان همسر, مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.
در اين تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق , زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد 11057 نفر را تشکيل مي دهند. افراد نمونه به حجم 325 نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق, پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات تهيه شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد. مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب 0/263و 0/223 از مقدار جدول 0/148 بيشتر است بين سطح سواد و نوع الگوي مصرف غذا , رابطه معني دار وجود دارد, يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها 34/2 درصد در مورد ارتباط سن با الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده , پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف 68/3 درصد به سمت گزينه هاي خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده 77/138 از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست آمده 646/424 و 216/523 از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند موثر باشد. بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي ارتباط معني دار وجود دارد , همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط معنا دار وجود دارد. بين افزايش درآمد و بهبود در وضعيت تغذيه خانواده ارتباط معنا دار وجود دارد. در آخر به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا , يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
١‐١‐ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف
١‐١‐١‐ بیان مسئله
١‐١‐٢‐ فرضیه
١‐١‐٣‐ ضرورت و اهمیت تحقیق
١‐١‐۴‐ اهداف
١‐١‐۴‐١‐ اهداف اصلی
١‐١‐۴‐٢‐ اهداف فرعی
١‐١‐۵‐ متغیرها
١‐١‐۶‐ محدودیت های تحقیق
١‐۲- تعاریف نظری و عملیاتی
١‐۲‐١‐ تعاریف نظری
١‐۲‐۲‐ تعاریف عملیاتی
١‐٣‐ تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف
١‐٣‐١‐ تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان
١‐٣‐١‐١‐ تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار ٢١
١‐٣‐١‐۲‐ افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار ٢١
١‐٣‐١‐٣‐ اهمیت موضوع تغذیه و زنان از دیدگاه کنفرانسهای بین المللی
١‐٣‐۲‐ تاریخچه تغذیه در ایران
١‐٣‐۲‐ ١‐ اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور
١‐۴‐ فیزیولوژی تغذیه
١‐۴‐١‐ الگوی تغذیه
١‐۴‐٢‐ جریان تولید و تغذیه
١‐۴‐٢‐١‐ تعریف تغذیه
١‐۴‐٢‐٢‐ ماده مغذی
١‐۴‐٢‐٣‐ سوء تغذیه
١‐۴‐٢‐۴‐ تغذیه متعادل
١‐۴‐٢‐۵‐ عادات غلط غذایی
١‐۴‐٢‐۶‐ کربوهیدراتها
١‐۴‐٢‐٧‐ پروتئینها
١‐۴‐٢‐٨‐ چربیها
١‐۴‐٢‐۹‐ ویتامینها
١‐۴‐٢‐١۰‐ عناصر معدنی
١‐۴‐٣‐ تحقیق و توسعه
١‐۴‐٣‐١‐ صنایع غذایی ایران
١‐۴‐۴‐ اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا
١‐۴‐۴‐١‐ اثرات زیست محیطی کشاورزی
١‐۴‐۴‐۲‐ اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی
١‐۴‐۴‐٣‐ اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی
١‐۴‐۴‐۴‐ اثرات زیست محیطی مصرف کننده
١‐۵‐ بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی
١‐۵‐١‐ اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه
١‐۵‐١‐١‐ الگوهای فرهنگی غذا
١‐۵‐۲‐ اثرات توسعه اقتصادی
١‐۵‐۲‐١‐ اقتصاد مواد غذایی
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان
١‐۵‐۲‐٣‐ اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه
١‐۵‐۲‐۴‐ اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی
١‐۵‐۲‐۵‐ ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد
١‐۵‐۲‐۶‐ بحران افزایش قیمت مواد غذایی
١‐۵‐۲‐٧‐ رابطه بین درآمد و مصرف
١‐۵‐۲‐٨‐ الگوی مصرف مواد غذایی
١‐۵‐۲‐۹‐ ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند
۲‐۵‐۲‐١۰‐ ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر
١‐۵‐۲‐١١‐ وضعیت الگوی مصرف در ایران
١‐۵‐۲‐١۲‐ روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور
١‐۵‐۲‐١٣‐ موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها
١‐۵‐۲‐١۴‐ روند تولید محصولات کشاورزی
١‐۵‐۲‐١۵- وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی
١‐۵‐۲‐١۶‐ کیفیت الگوی تولید و مصرف
١‐۵‐۲‐١٧‐ مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور
١‐۵‐۲‐١۸‐ تصویری از تولید موادغذایی در کشور
١‐۵‐۲‐١۹‐ بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران
١‐۵‐۲‐۲۰‐ استراتژی کاهش ضایعات , وضعیت ایران و ارائه راهکارها
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعی
١‐۵‐٣‐١‐ رشد جمعیت وغذا
١‐۵‐٣‐۲‐ سیاست عصر کمیابی غذا
١‐۵‐٣‐٣‐ چشم انداز آینده غذا
١‐۵‐٣‐۴‐ اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی
١‐۵‐٣‐۵‐ اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی
١‐۵‐٣‐۶‐ تاثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده
١‐۶‐ زنان
١‐۶‐١‐ زنان و توسعه پایدار در دستور کار٢١
١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف
١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف
١‐۶‐١‐٣‐ نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف
١‐۶‐١‐۴‐ توانمند سازی زنان در الگوها و نحوه مصرف
١‐۶‐۲‐ن قش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی وکمبود آب
١‐۶‐٣‐ نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکان
فصل دوم: مواد و روشها
۲‐١‐ ویژگی منطقه ۶ تهران
۲‐۲‐ روش تحقیق
۲‐۲‐١‐ نوع تحقیق
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماری
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماری
۲‐۲‐٣‐١‐ حجم نمونه
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گیری
۲‐٣‐ ابزار گردآوری اطلاعات
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه
۲‐٣‐۲- روایی و پایایی پرسشنامه
فصل سوم: نتایج
٣‐١‐ آمار توصیفی
٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان
٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان
٣‐١‐٣- سطح تحصیلات پاسخگویان
٣‐١‐۴- توزیع وضعیت شغل پاسخگویان
٣‐١‐۵- توزیع وضعیت درآمد ماهیانه(خانوار)پاسخگویان
٣‐۲‐ آمار استنباطی
٣‐۲‐١‐ پاسخ به فرضیه اول (بین نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد.)
٣‐۲‐١‐١‐ پاسخ به سوال ١ (آیا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی نقش موثر دارد؟)
٣‐۲‐١‐۲‐ پاسخ به سوال ۲ (آیا بین سن زنان و نوع الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد؟)
٣‐۲‐١‐٣‐ پاسخ به سوال ٣ (آیا زنان می توانند با انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشند؟)
٣‐۲‐١‐۴‐ پاسخ به سوال ۴ (آیا نقش زنان به تنهایی و بی پشتوانه دولت می تواند در الگوی مصرف غذا تاثیرگذار باشد؟)
٣‐۲‐١‐۵‐ پاسخ به سوال ۵ (آیا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذایی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد؟)
٣‐۲‐۲‐ پاسخ به فرضیه دوم (بین نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟)
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١ (آیا بین آموزش زنان و نوع الگوی مصرف( غذا,آب , انرژی ...) ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲ (آیا بین آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذایی ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣ (آیا بین آموزش زنان و کاهش تولید پسماندها ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴ (آیا بین آموزش زنان و کاهش مشکلات زیست محیطی رابطه برقرار است؟)
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضیه سوم (بین نقش زنان در بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است.)
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١ (آیا بین افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است؟)
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲ (آیا سطح سواد تغذیه ای زنان در بهبود وضعیت تغذیه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟)
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣ (آیا بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟)
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۴‐١‐ بحث و نتیجه گیری
۴‐١‐١‐ مقدمه
۴‐١‐٢‐ بحث و نتیجه گیری پرسشنامه
۴‐١‐٢‐١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه
۴‐١‐٢‐۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم و سوالات پژوهشی مربوطه
۴‐١‐٢‐٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه
۴‐١‐٢‐۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی
۴‐۲‐ پیشنهادات
۴‐۲‐١‐ نقش دولت
۴‐۲‐١‐١‐ پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی
۴‐۲‐١‐۲‐ سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا
۴‐۲‐۲‐ نقش زنان
۴‐۲‐۲‐١‐ پیشنهادات برای زنان
پیوست
پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
اینترنت
چکیده انگلیسی
فهرست نمودارها
فهرست شکلهااهمیت الگوی مصرف غذا


الگوی مصرف در جهان


الگوی مصرف زیست محیطی


نقش زنان در الگوی مصرف


تاثیر الگوی تغذیه بر محیط زیست


تاثیر تولید و تغذیه بر محیط زیست


تاثیر الگوی مصرف برمحیط زیست


نقش زنان در الگوی تغذیه ای


پایان نامه نقش تغذیه ای زنان


پایان

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق نقش ن در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش ن در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

فایل تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

موضوع تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)

فایل تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

موضوع تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)

پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه ...

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

تعداد صفحات : 190 صفحه نوع فايل : Word (ورد) قابل ويرايش حجم فایل : 9460 کیلوبایت (فشرده) اين پروژه و كليه پروژه هاي موجود در سايت، بلافاصله پس از خريد قابل دريافت مي باشد برای مشاهده پیش نمایش فایل، تصویر محصول را ببینید فهرست ...

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

تحقیق کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

توضیحات: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ...

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي، دانلود پایان نامه مدیریت محیط زیست

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ...

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي، دانلود پایان نامه مدیریت محیط زیست

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ...

تعداد صفحات : 190 صفحه نوع فايل : Word (ورد) قابل ويرايش حجم فایل : 9460 کیلوبایت (فشرده) اين پروژه و كليه پروژه هاي موجود در سايت، بلافاصله پس از خريد قابل دريافت مي باشد برای مشاهده پیش نمایش فایل، تصویر محصول را ببینید فهرست ...

پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه ...

پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه ...

تحقيق هنر متجدد و بازاري

گزارش کارآموزی رشته برق شركت الكتروتكنيك رازي

تحقيق هنر متجدد و بازاري

نقشه برداری مسیر و توپوگرافی با نرم افزار لند

متره و برآورد ساختمان 5 طبقه

گزارش کارآموزی پورت USB و تراشه‌ هاي كاربردي

گزارش کار آزمايش هاي بتن

انبر دست طرحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لاهیجان (واقع در استان گیلان)

پاورپوینت آلیاژهای حافظه دار(SMA)