دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان پایان نامه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

چكيده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه 5 مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي 104 نفر مي‌باشند كه از ميان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند حجم نمونه براي گروه ذي نفعان 120 نفر مي‌باشد كه هر دو نمونه به شيوه ي نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله را يا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد.
1- پرسشنامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.
2- پرسشنامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تاييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از:
1- بين تيپ شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد.
2- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي 'ESTJ' هستند از اثر بخشي بالايي برخوردارند.
3- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي 'ISTJ' هستند از اثر بخشي بالايي برخوردار هستند.
4- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي ''ESTP هستند از اثر بخشي متوسط برخورداند.
5- مديراني كه داراي تيپ شخصيتي 'ISTP' هستند از اثر بخشي پايين برخورداند.
نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه مديراني كه تيپهاي خاصي شخصيتي داشته باشند اثر بخشي بيشتري دارند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- فرضيه‌هاي پژوهش
1-6- متغيرها و تعاريف آنها
1-6-1 تعاريف نظري متغيرها
1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها
1-7- تعاريف اصطلاحات
فصل دوم: پيشينه تحقيق
2-1 شخصيت
2-2 تعاريف شخصيت
2-3 حوزه‌هاي شخصيت
2-3-1 ساختار
2-3-2 فرآيند
2-3-3 رشد و نمو
2-3-4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار
2-4 مضامين عمده در نظريه شخصيت
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن
2-4-2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار
2-4-3 رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود
2-4-4 اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار
2-5 نظريه‌هاي شخصيت
2-5-1 نظريه روان كاوي در شخصيت
2-5-2 زيگموند فرويد
2-5-3 نظريه روان پويشي فرويد (روانكاوي در شخصيت)
2-5-4 سطوح شخيت: هشيار3، نيمه هشيار2 و ناهشيار
2-5-5 ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن
2-6 نظريه نوروان كاوي
2-6-1 كار گوستاو يونگ
2-6-2 نكات برجسته ي نظريات يونگ
2-7 روان شناسي فردي
2-7-1 آلفرد آدلر
2-7-2 بررسي نظريات آدلر
2-8 نظریه اختلالات شخصیتی
2-8-1 كارن هورناي
2-8-2 بررسي نظريات هورناي
2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی
2-9-1 هري استاك ساليوان
2-9-2 بررسي نظريات ساليوان
2-10 تظريه پديدار شناختي (فرد- محور)
2-10-1 كارل راجرز
2-10-2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز
2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز
2-10-4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز
2-11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت
2-11-1 آبراهام مازلو
2-12 نظريه رويكرد صفات در شخصيت
2-12-1 گوردون آلپورت
2-12-2 بررسي نظريات آلپورت
2-13 نظريه چندبعدی شخصیت
2-13-1 هانس ج آي سنك
2-13-2 بررسی نظريات آیسنک
2-13-3 ابعاد اساسي شخصيت
2-14 نظرريه رويكرد تحليلي عاملي صفات
2-14-1ريموند كوته
2-14-2 بررسي نظريات كتل در شخصيت
2-15 نظریات رابطه شغل و شخصیت
2-15-2 شخصيت نوع A
2-15-3 شخصيت نوع B
2-16 بررسي چند خصوصیت شخصیتی در شغل
2-16-1 اثر كانون كنترل
2-16-2 ماكياول گرايي
2-16-3 مناعت طبع يا عزت نفس
2-16-4 سازگاري با موقعيت
2-16-5خطر پذيري
2-17 شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن
2-17-1 شخصيت در قرآن
2-18 تیپ شناسی
2-19 نظريه‌هاي تيپ شناسي
2-19-1 زندگینامه
2-19-2نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت
2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ
2-20 نظريه ساخت بدن و خلق وخوی
2-21 نظريه شلدن (ريخت شناسي)
2-22 نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني
2-23 تيپ‌شناسي يونگي
2-23-1 اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ
2-23-2 كاركردهاي غير عقلاني
2-23-3 كاركردهاي عقلاني
2-23-4 روابط كاركردي
2-23-5 انواع كاركرد
2-23-6 تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ
2-23-7 توصيف تيپ‌هاي شانزده‌گانه
2-23-8 اهميت شناخت تيپ‌هاي روانشناختي
2-23-9 نقد تيپ شناسايي يونگي
2-24 اثر بخشي
2-25 شاخصهاي اثربخشي از ديدگاههای مختلف
2-25-1 كمرون و ويتون
2-25-2 سي‌شور
2-25-3 آرجريس
2-25-4 پيترز وواترمن
2-25-5 مالفورد
2-25-6 بس و هرسي- بلانچارد
2-25-7 هوي و ميكسل و چستر بارنارد
2-25-8 كالدول و اسپينكس
2-25-9 لوتانز و همكارانش
2-25-10 ديدگاه راجرز و همكاران
2-25-11مطالعات بسكر و چيرنز
2-25- 12 مدل پارسونز
2-26مقايسه ي ديدگاههاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني
2-27 نظریات جدید در اثربخشی
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی
1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.
2-29 نظریه ريچارد ال دفت
2-29-1 روش مبتني بر تامين هدف
2-29-2 روش مبتني بر تامين منابع
2-29-3 روش مبتني بر فرآيند دروني
2-29-4 روش مبتني بر تامين رضايت گروه‌هاي ذي نفع
2-30 كارهاي ديگران
2-30-1 تحقيقات انجام گرفته در مورد تيپ شناسي يونگي
2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور
2-30-1-2 تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور
2-30-2 اثر بخشي
2-30-2-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور
2-30-2-2 تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور
2-31 استنتاج و نتیجه گیری
2-32 الگوی نظری پژوهش
فصل سوم: توصيف داده ها
3-1 مقدمه
3-2 روش اجراي پژوهش
3-2-1 برآورد حجم نمونه
3-3 ابزار گرد آوري داده‌ها
3-3-1 تاريخچه و توصيف (MBTI)
3-3-2 نمره گذاري پاسخنامه
3-3-3 توصيف تيپهاي شانزده گانه
3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها
3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصيتي، تيپ نماي مايزر- بريگز
3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشي
3-5-3 اعتبار دروني پرسشنامه
3-5-4 اعتبار زماني
3-6 محاسبه روايي
3-6-1 محاسبه روايي پرسشنامه شخصيتي مايرزبريگز
3-6-2 محاسبه روايي پرسشنامه اثر بخشي
3-7 روش‌هاي آماري
3-8 ويژگي‌هاي تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
4-2 توصيف يافته‌هاي تحقيق
4-3 آزمون فرضيات تحقيق
4-3-1 فرضيه فرعي اول
4-3-2 فرضيه فرعي دوم
4-3-3 فرضيه فرعي سوم
4-3-4 فرضيه فرعي چهارم
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 هدف و مسائله ي پژوهش
5-2 نتايج فرضيه اصلي
5-3 نتايج مربوط به فرضيه فرعي اول
5-4 نتايج مربوط به فرضيه فرعي دوم
5-5 نتايج مربوط به فرضيه فرعي سوم
5-6 نتايج مربوط به فرضيه فرعي چهارم
5-7 نتيجه گيري كلي
5-8 محدوديتها
5-9 پيشنهادات
فهرست منابع
منابع انگليسي
چکیده انگلیسیبررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی مدیران


تاثیر شخصیت بر اثربخشی مدیریت


رابطه تیپ شخصیتی و مدیریت


دانلود پایان نامه مدیریت


پایان نامه تیپ شخصیتی در مدیران


رابطه شخصیت و اثر بخشی مدیران


انواع تیپ شخصیتی مدیریتی


تاثیر شخصیت بر کارآیی مدیران


پایان نامه

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در قالب ورد و در ۲۰۹ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.برای دریافت فایل لطفا لینک

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بجنورد پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (MA) عنوان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان دسته: مدیریت بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 476 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 205 پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در 205 صفحه ...

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

Facebook Twitter Pinterest پایان نامه رشته : روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بجنورد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (MA) عنوان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان دسته: مدیریت بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 476 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 205 پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در 205 صفحه ...

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد 99 on ژوئن 8, 2020 آوریل 30, 2016

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

Facebook Twitter Pinterest پایان نامه رشته : روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بجنورد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (MA) عنوان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد ۱-۱ مقدمه

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

Facebook Twitter Pinterest پایان نامه رشته : روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بجنورد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (MA) عنوان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت.

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد 99 on ژوئن 8, 2020 آوریل 30, 2016

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان بر اثربخشی آموزشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد، تحقیق پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های ش، دانلود...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تیپ ...

با عنوان : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می … ادامه‌ی خواندن→

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد ۱-۱ مقدمه

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...

پایان نامه : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد 99 on ژوئن 8, 2020 آوریل 30, 2016

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی (بارتون)

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی (بارتون)

گزارش كارآموزي نيروگاه گازي شهرستان دورود

مقاله کامل در مورد تربیت بدنی

بررسی رابطه بين سبک های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آن در آموزش و پرورش

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی، شرکت برنامه نویسی و خدمات رایانه ای

آشنايی با اينترنت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)

بررسي ماهيت لعاب و انواع آن

کامپوزیت