دانلود رایگان


پايان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پايان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی ناحیه یک شهر ارومیه، در سال تحصیلی 93-92

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دبیرستان های دولتی ارومیه در سال تحصیلی 93-92 به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان های دولتی ناحیه یک ارومیه می باشد که از بین آنها 200 معلم با روش تصادفی ساده، و 34 مدیر(کل مدیران، به دلیل محدود بودن تعداد آنها) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه یکی پرسشنامه استاندارد برای سبک های تفکر و دیگری پرسشنامه محقق ساخته برای انگیزه های نوآوری، اطلاعات لازم گردآوری شد. روایی ابزار اندازه گیری توسط چند صاحب نظر دانشگاهی تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.70 و0.71 محاسبه گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی(فراوانی، شاخص های پراکندگی و شاخص های مرکزی) و آمار استنباطي(آزمون كلوموگروف- اسميرنوف، ضریب همبستگی پیرسون آزمون t مستقل، رگرسیون چندگانه و آزمون F) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که:
بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری معلمان رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین سبک های تفکر مدیران و ابعاد انگیزه نوآوری معلمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک های تفکر قضاوتگر، درون گرا و کل نگر مدیران و انگیزه نوآوری معلمان همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. و سبک های تفکر مدیران نقش پیش بینی کننده را در انگیزه نوآوری معلمان ایفا می کنند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه
1-2 بیان مساله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 فرضیه های تحقیق
1-5 متغیرهای تحقیق
1-6 اهداف تحقیق
1-7 تعاریف اصطلاحات و واژه ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 بخش اول: سبک های تفکر
2-1-1 مقدمه
2-1-2 دوران تکامل سبک های تفکر
2-1-3 تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر
2-1-3-1 تعریف سبک
2-2 بخش دوم: نوآوری
2-2-2 شرایط لازم جهت تحقق خلاقیت و نوآوری
2-3 بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-2 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور
2-3-3 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور
فصل سوم: روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نمونه آماری
3-4-1 روش نمونه گیری
3-4-2 تعیین حجم نمونه
3-5 متغیرهای پژوهش
3-7 روش جمع آوری اطلاعات
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه
4-2 توصیف آماری داده ها
4-2-1 توصیف داده های جمعیت شناختی
4-3 تحلیل های استنباطی
4-3-1 سؤال های تحقیق
4-3-2 آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2 یافته های توصیفی تحقیق
5-3 یافته های استنباطی تحقیق
5-4 بحث، بررسی و نتیجه گیری
5-5 محدودیت های پژوهش
5-6 پیشنهادات کاربردی
الف: منابع فارسی
ب: منابع انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها
پرسشنامه سبک های تفکر در نوآوریپایان نامه سبک تفکر مدیران


پایان نامه سبک های تفکر


پایان نامه نوآوری در مدیریت


پایان نامه انگیزه های نوآوری


دانلود پایان نامه علوم تربیتی


پایان نامه برنامه ریزی آموزشی


پایان نامه سبک تفکر دبیران


سبک تفکر مدیران


سبک های تفکر


نوآوری مدیریت مدا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری

دانلود پروژه و پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری همراه با پرسشنامه،آزمون،جدول و چکیده لاتین/بخشی از متن:پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران ...

مقاله بررسی رابطه سبک های تفکر با نوآوری سازمانی در بین ...

هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه سبک های تفکر با نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری سازمان آموزش وپرورش استان مازندران بوده است.روش پژوهش توصیفی از نوع ه...

بررسی رابطه بین انواع سبک تفکر با نوآوری و خلاقیت مدیران ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش تغییر در سازمان بوده است. روش انجام این پژوهش همبستگی می باشد.

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار ...

ناحیه، مدارس، انگیزه، های، بررسی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، شهرستان، بین، تفکر، متوسطه، دبیران، رابطه، نوآوری، مدیران، سبک، اروم، دولتی WORD 96 قابل ویرایش Link

پایان نامه بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی ...

در بین 23 مدیر دانشگاه ، 14 مدیر سبک تفکر تحلیلی و نیز 9 مدیر سبک تفکر شهودی را دارا هستند.با انجام آزمون t دو جامعه مستقل ، مشخص گردیده است که تمام مولفه های جو سازمانی در بین دو گروه میانگین سبک تفکر تفوت وجود دارد.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای تفکر مدیران و پذیرش ...

دانشگاه ارومیه مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی موضوع: بررسی رابطه بین سبکهای تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در ...

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین سبک های ...

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه دانشكده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عنوان: بررسی رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری ...

با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم رهبری در یادگیری سازمانی ، این تحقیق به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با فرهنگ یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود می پردازد.

بررسی رابطه بین انواع سبک تفکر با نوآوری و خلاقیت مدیران ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش تغییر در سازمان بوده است. روش انجام این پژوهش همبستگی می باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری ...

با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم رهبری در یادگیری سازمانی ، این تحقیق به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با فرهنگ یادگیری سازمانی بانک کشاورزی شهرستان شاهرود می پردازد.

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری

دانلود پروژه و پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری همراه با پرسشنامه،آزمون،جدول و چکیده لاتین/بخشی از متن:پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران ...

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد ...

پایان‌نامه: بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های انضباطی ...

پایان‌نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های انضباطی مدیران مدارس با رفتارهای پرخطر نوجوانان. استاد راهنما: یحیی کاظمی ، استاد مشاور: سید علیقلی روشن ، دانشجو: سمیه سعیدی نژاد ،

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران بر ...

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان سازمان چکیده ۱. فصل اول: کلیات پژوهش. ۱-۱- مقدمه ۳ ۱-۲- بیان مساله ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش ...

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران با پذیرش تغییر در سازمان پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری

دانلود پروژه و پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری همراه با پرسشنامه،آزمون،جدول و چکیده لاتین/بخشی از متن:پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران ...

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین سبک های ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عنوان: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی۹۱-۹۲ اساتید راهنما:

تحقیق گره های اجتماعی


بررسی جامعه شناسی کودکان استثنایی


طرح توجیهی لوله و اتصالات پلی اتيلن


تحقيق تاريخچه بسته بندي و بسته بندي عطر


بررسی آماری عوامل موثر بر میزان مطالعه افراد


فرآيند رسوب دهي الكتروشيميايي نانووايرهاي آلياژي كبالت - نيكل درتمپليت اكسيد آلومينيوم


بررسی آداب و سنن مردم در ساختن بناهای ازمنه ی قدیم


لغات ضروري زبان انگليسي براي مكالمه روزمره


بررسی آداب و سنن مردم در ساختن بناهای ازمنه ی قدیم


ماسک طراحی شده در سالیدورک و کتیا