دانلود رایگان


بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كارپایان نامه بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كار
مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی است. جامعه آماري تحقيق حاضر،‌ شامل شرکت‌های منتخب دولتی، شبه دولتی و خصوصی پتروشیمی ایران است، نمونه ی پژوهش شامل 154 نفر بود که به روش صورت تصادفی طبقه ای و درون هر طبقه به شکل تصادفی ساده انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوا تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 75/0 می باشد. ابتدا با استفاده از روش AHP و استفاده از نظرات خبرگان به اولویت بندی شاخص های فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی پرداخته شد و در ادامه با استفاده از آزمون دوجمله ای مناسب بودن فضای کسب و کار بررسی به طوری که شاخص مربوط به شروع کسب و کار در صنعت‌پتروشیمی،شاخصهای مربوط به استخدام و اخراج نیروي‌کار شاخصهای مربوط به ثبت مالکیت شاخصهای مربوط به تجارت فرامرزي شاخصهای مربوط به انحلال یک فعالیت و شاخصهای مربوط به الزام آور بودن قراردادها در صنعت‌پتروشیمی از سطح قابل قبولی برخوردار است.از طرف دیگر با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای می توان گفت شاخص مربوط به اخذ مجوزهای ساخت در صنعت‌پتروشیمی ، شاخصهای مربوط به اخذ اعتبار، شاخصهای مربوط به حمایت از سرمایه گذاران، شاخصهای مربوط به پرداخت مالیات ازسطح قابل قبولی برخوردار نیستند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسأله
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سؤالات تحقیق
1-6- فرضیه های تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-8 - تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-9- روش شناسی
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مفاهیم
2-1-1- تعریف فضاي کسب‌ وکار
2-1-2- نظام حقوقی و قضایی
2-1-2-1- دولت
2-1-2-2- نهادهاي اقتصادي
2-1-2-3- نظام حقوقی
2-2- شاخص‌های سنجش فضای کسب‌ و‌کار
2-3- روند شکل‌گیري شاخص‌هاي فضاي کسب‌و‌کار
2-4- ضرورت شناخت و بررسی فضاي کسب‌وکار
2-4-1- مقايسه راهبرد خصوصي سازي و راهبرد بهبود محيط کسب‌ وکار
2-5- عوامل مؤثر بر فضاي کسب‌و‌کار
2-6- شاخص هاي فضاي کسب‌وکار از نظر بانک جهانی
2-6-1- شروع کسب وکار
2-6-2- اخذ مجوزهای ساخت
2-6-3- ثبت مالکیت
2-6-4- اخذ اعتبار
2-6-5- حمایت از سرمایه گذاران
2-6-6- پرداخت مالیات
2-6-7- تجارت فرامرزي
2-6-8- الزام آور بودن قراردادها
2-6-9- تعطیلی کسب‌وکار
2-7- چارچوب نظری تحقیق
2-8- پیشینه پژوهش
2-8-1- مطالعات‌داخلی
2-8-2- مطالعات خارجی
2-9- نتیجهگیری
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش‌شناسي تحقيق
3-3- جامعه آماري
3-4- نمونه آماري
3-5- روش نمونهگيري
3-6- روش جمعآوري دادهها
3-7- ابزار سنجش تحقيق
3-8- رواييو پايايي پرسشنامه
3-8-1- روايي
3-8-2-پايايي
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1-توصيف متغيرها و تحلیل نتایج
4-1-1-میزان تحصیلات
4-1-2-شروع کسب‌وکار
4-1-3-اخذ مجوزهای ساخت
4-1-4-ثبت مالکیت
4-1-5-اخذ اعتبار
4-1-6-پرداخت مالیات
4-1-7-تجارت فرامرزی
4-2- نتایج حاصل از پرسشنامه به روش AHP
4 -3- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2-بحث و نتیجه گیری
5-3- پیشنهادات کاربردی
5-4- پیشنهاد به محققان آینده
منابع
پیوست هاشاخص هاي كسب و كار


فضاي كسب و كار


بررسی شاخص های صنعت پتروشمي


پروژه AHP


دانلود پایان نامه مدیریت


پایان نامه شاخص های کسب و کار


سنجش فضای کسب‌ و‌کار


بررسی فضاي کسب‌وکار


راهبرد خصوصي سازي


تاثیر مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار


عوامل مؤثر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار

مولفه‌هاي بيست و دو گانه ارائه شده براي ارزيابي محيط كسب و كار‌ايران در‌اين گزارش، مولفه‌هايي قطعي نيستند و چه بسا با مطالعات بيشتر بتوان بر دقت آنها افزود، اما ارزيابي‌ اين مولفه‌ها مي‌توانند كاركردي موثر براي ...

درباره بانک جهانی - investinfars.ir

بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند.

SID.ir | بررسي وضعيت فضاي کسب و کار در استان آذربايجان ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي وضعيت فضاي کسب و کار در استان آذربايجان شرقي ...

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی(پايان نامه)

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: واحدهای ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاد راهنما: دكتر علی عدل طباطبائي استاد مشاور:

پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری ...

1-جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل كليه مشتریان بانک هاي پارسیان سال 1395 هستند 2-از آنجایی که دسترسی مستندی به آمار و ارقام دقیق تعداد مشتریان بانک ها وجود ندارد، از این رو جامعه نامحدود تلقی شد3- براساس جدول کرحسی و ...

پاورپوینت بررسی سیستم های کسب و کار الکترونیکی

پاورپوینت,بررسی,سیستم,الکترونیکی,,پاورپوینت بررسی سیستم های کسب و کار الکترونیکی,فروشگاه فایلکده دانشجو

روند و ساختار جمعيت ايران و تاثير آن بر تقاضای خودرو سواری

بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 (مركز آمار ) جمعيت كشور 79.9 ميليون نفر بوده است كه از اين حيث رتبه 18 را در بين 233 كشور در دنيا به خود اختصاص داده است و پيش بيني مي شود جمعيت ايران در سال 2025 به 86.4 ميليون نفر و در سال 2050 به 93 ...

بررسي تأثير سرماية انساني بر رقابت‌پذير شدن بانك (مطالعة ...

سال اول، شماره دوم، پاييز 1390، صفحه 127 ـ 156 Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.2, Fall 2011 عذرا معصومي* چكيده دستيابي به موقعيت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضايع و شدت رقابت از يك‌سو و

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه ...

مدل هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان ... توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك محل كار 92. جدول 4-10: شاخص هاي ... doc تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک ...

واقعیت‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد جهان در گزارش بانک‌جهانی ...

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسي فضاي كسب وكار كشورهاي مختلف از سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 كشور در دستور كار بانك جهاني قرار گرفت و در حال حاضر به 11 شاخص و 190 كشور ارتقا يافته كه هدف آن بررسي تأثير قوانين و ...

پایان نامه بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كار,مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی، چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ...

پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن ...

پایان,نامه بررسی,عوامل,اثرگذار,صنعت بانکداری,تاثیر,مزیت رقابتی,بانک سپه,مشهد,,پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد,ژورنال فایل

پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری ...

1-جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل كليه مشتریان بانک هاي پارسیان سال 1395 هستند 2-از آنجایی که دسترسی مستندی به آمار و ارقام دقیق تعداد مشتریان بانک ها وجود ندارد، از این رو جامعه نامحدود تلقی شد3- براساس جدول کرحسی و ...

SID.ir | بررسي تاثير بهبود محيط کسب و کار بر رشد اقتصادي ...

بررسي عوامل موثر بر كسب و كار خانگي; بررسي رشد اقتصادي فضاي کسب و کار در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر; عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني

موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار

مولفه‌هاي بيست و دو گانه ارائه شده براي ارزيابي محيط كسب و كار‌ايران در‌اين گزارش، مولفه‌هايي قطعي نيستند و چه بسا با مطالعات بيشتر بتوان بر دقت آنها افزود، اما ارزيابي‌ اين مولفه‌ها مي‌توانند كاركردي موثر براي ...

SID.ir | بررسي تاثير بهبود محيط کسب و کار بر رشد اقتصادي ...

بررسي عوامل موثر بر كسب و كار خانگي; بررسي رشد اقتصادي فضاي کسب و کار در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر; عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني

پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان

پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان 1 . پاورپوینت بررسی سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان‎پاورپوینت سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان در 40 اسلاید قابل ویرایش. 2 . پاورپوینت بررسی سیستم های انگیزش و ...

روند و ساختار جمعيت ايران و تاثير آن بر تقاضای خودرو سواری

بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 (مركز آمار ) جمعيت كشور 79.9 ميليون نفر بوده است كه از اين حيث رتبه 18 را در بين 233 كشور در دنيا به خود اختصاص داده است و پيش بيني مي شود جمعيت ايران در سال 2025 به 86.4 ميليون نفر و در سال 2050 به 93 ...

پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری ...

1-جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل كليه مشتریان بانک هاي پارسیان سال 1395 هستند 2-از آنجایی که دسترسی مستندی به آمار و ارقام دقیق تعداد مشتریان بانک ها وجود ندارد، از این رو جامعه نامحدود تلقی شد3- براساس جدول کرحسی و ...

SID.ir | بررسي تاثير بهبود محيط کسب و کار بر رشد اقتصادي ...

بررسي عوامل موثر بر كسب و كار خانگي; بررسي رشد اقتصادي فضاي کسب و کار در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر; عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني

بررسي تاثير همخواني تيپ هاي شخصيتي كاركنان و نقش هاي ...

بررسي تاثير همخواني تيپ هاي شخصيتي كاركنان و نقش هاي سازماني بر اثربخشي سازمان براي بالا بردن اثربخشي سازمان ها بايد افراد در مشاغل و جايگاههاي سازماني مناسبي قرار داده شوند.

پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری ...

1-جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل كليه مشتریان بانک هاي پارسیان سال 1395 هستند 2-از آنجایی که دسترسی مستندی به آمار و ارقام دقیق تعداد مشتریان بانک ها وجود ندارد، از این رو جامعه نامحدود تلقی شد3- براساس جدول کرحسی و ...

موضوعات قابل طرح و بررسي در رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري

موضوعات قابل طرح و بررسي در رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري - آشنايي با سير تطور كارآفريني از آغاز تا كنون(بررسي تاريخچه كارآفريني و نظريه هاي علمي

بهبود ۲پله‌ای ایران در کسب و کار جهانی - همشهری آنلاین

رتبه ایران در گزارش سالانه فضای کسب و کار جهانی ۲رتبه بهبود پیدا کرد. به گزارش همشهری، گزارش سالانه کسب وکار بانک جهانی موسوم به doing business دیروز منتشر شد.

دانلود مقاله بررسی و تبیین عوامل موثر بر عملكرد كسب و ...

نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ایرلند یکشنبه 6 تیر 95: 0: 1324: pnueb1394: نتیجه نهایی گل ها و خلاصه بازی اسپانیا کرواسی یورو 2016 سه شنبه 1 تیر 95: 0: 1281: pnueb1394: نام سوره هایی که با قل شروع می شوند؟+تعداد سوره ...

پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان

پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان 1 . پاورپوینت بررسی سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان‎پاورپوینت سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان در 40 اسلاید قابل ویرایش. 2 . پاورپوینت بررسی سیستم های انگیزش و ...

لیست جدیدترین پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت تا سال ...

بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار ،انگيزش و رغبت شغلي ... ( مورد مطالعه وظايف ايجاد و نگهداري فضاي ... doc بررسي تاثیر سبك رهبري خدمتگزار بر ميل به تغيير در ...

SID.ir | نقش بازار سرمايه در بهبود فضاي كسب و كار ايران

در بين شاخص هاي ارزيابي فضاي کسب و کار، شاخص زمان و تسهيلات آغاز يک کسب و کار همچنين شاخص حمايت از سرمايه گذار، در ارتباط تنگاتنگي با نهاد ناظر بازار سرمايه قرار دارد.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی(پايان نامه)

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: واحدهای ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاد راهنما: دكتر علی عدل طباطبائي استاد مشاور:

پاورپوینت انواع روش های اتصال به اینترنت


پاورپوینت خواص الکتریکی سرامیک ها


نقشه بخش های شهرستان اهواز


پروژه انتقال حرارت و جريان سيال در محيط هاي متخلخل


تحقیق حقوق زن در اعصار مختلف و در اسلام


سیستم نگهداری و تعمیرات کارخانجات سیمان


کارتحقیقی حقوق- سرقت


جزوه صرف و نحو رشته عربی


بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان


تحقیق پیرامون قوانین و شرایط شرکت های سهامی