دانلود رایگان


بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانهاچکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها (مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان شهر تهران) می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از نظرشیوه جمع آوری تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک پارسیان در شهر تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق 334 نفر می باشند که به روش تصادفی طبقه ای و درون هر طبقه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی آن با استفاده از نظر صاحبنظران تایید شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد که ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر رهبر ی تحولی و برای متغیر فراموشی سازمانی و برای متغیر رقابت پذیری است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیثق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین رهبری تحولی با فراموشی سازمانی در شعب بانک پارسیان شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد، رهبری تحولی بر رقابت پذیری سازمانها در شعب بانک پارسیان شهر تهران تاثیر معنی داری دارد، فراموشی سازمانی بر رقابت پذیری سازمانها در شعب بانک پارسیان شهر تهران تاثیر معنی داری دارد. همچنین بررسی فرضیه های فرعی نشان می دهد که از بین ابعاد رهبری تحولی ، بعد توجه فردی، بعد مدیریت انفعالی از طریق استثناء، بعد مدیریت فعال از طریق استثناء و بعد چشم انداز رهبری با فراموشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بعد مدیریت انفعالی از طریق استثناء و بعد مدیریت فعال از طریق استثناء بر رقابت پذیری تاثیر دارد و بعد توجه فردی و بعد چشم انداز رهبری تاثیر دارد. و نهایتا بعد تعلیق و بعد اتلاف فراموشی سازمانی بر رقابت پذیری تاثیر ندارد ولی بعد زوال فراموشی سازمانی و بعد پاکسازی بر رقابت پذیری سازمانی تاثیر دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-بیان مسئله
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3-اهداف تحقیق
1-4- مدل مفهومی تحقیق
1-5-فرضیه‌های تحقیق
1-6- روش تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-8- جامعه و نمونه آماری
1-9- تعریف متغیر های تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1- رهبری تحولی
2-1-1- مؤلفه هاي رهبري تحول آفرين
2-1-2- رهبري مبادله ای
2-1-2-1- پاداشهاي مشروط
2-1-2-2- مديريت بر مبناي استثناء
2-1-3- رهبري عدم مداخله گر
2-2- فراموشی سازمانی
2-2-1- چيستي فراموشي سازماني
2-2-2- طبقه‌بندی فراموشی سازمانی
2-2-3- ترکیب طبقه‌بندی‌های فراموشی سازمانی
2-3- رقابت پذیری سازمانی
2-3-1- رويكردهاي مختلف به رقابت پذيري
2-3-1-1- رويكرد سنتي به رقابت پذيري
2-3-1-2- رويكردهاي جاري
2-4-پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
3-1- روش شناسی تحقیق
3-2- جامعه آماري
3-3- روش نمونه گيري
3-4- روش جمع آوري داده ها
3-5- ابزار سنجش تحقيق
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه
3-6-1- روايي
3-6-2-پايايي
3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-8- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-8-1-آمار توصيفي
3-8-2-آمار استنباطي
فصل چهام: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1 - يافته‏ هاي توصيفي
4-1-1-جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2- آمار استنباطي
4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4- 2-2- بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق (آزمون همبستگي)
4-2-2-1- آزمون فرضيه های اصلي
4-2-2-2- آزمون فرضيه هاي فرعي
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
5-1- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسون و رگرسیون
5-2- ارائه پيشنهادات
5-2-1- پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق
5-2-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
5-3- محدوديتهاي تحقيق
منابع
ضمائم: پرسشنامه ها
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
رهبري تحولي


فراموشي سازماني


رقابت پذيري سازماني


دانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه رهبری تحولی


پایان نامه فراموشی سازمانی


پایان نامه رقابت پذیری سازمانها


سنجش رقابت پذیری سازمانی


سنجش فراموشی سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فراموشی - cibodlweb.rozblog.com

پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دانلود ترجمه مقاله-دانلود پاورپوینت-دانلود فایل مقاله لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی

سنجش فراموشی سازمانی | آربیتا فایل

کار تحقیقی بررسی شرایط تابعیت در حقوق ایران – در حجم 41 صفحه فرمت ورد; روش تحقیق رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شركت هاي صنعت بیمه – 75 صفحه

بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در ...

پایان نامه و پروژه کامل و آماده بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش متن در حجم 143 صفحه بخشی از متن: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحولی با ...

مقاله بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی ...

بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی (موردمطالعه:کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی) چکیده در محیط رقابتی و پیچیده امروز، سازمانها نیازمند ایجاد ...

مقاله بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی ...

بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی (موردمطالعه:کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی) چکیده در محیط رقابتی و پیچیده امروز، سازمانها نیازمند ایجاد ...

مقالات حاوی کلیدواژه "رهبری تحولی" - جویشگر علمی فارسی ...

مقاله کنفرانس رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تاثیر آن در رقابت پذیری سازمان ها نویسندگان: الهام قلی نژاد ، نادر شیخ الاسلامی کندلوسی ، محسن توکلی خباز ،

مقاله مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی در ...

مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی در سازمان چکیده امروزه اداره سازمانهای عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران لایق، مطلع و با کفایتی است که با به کارگیری دانش و فنون مدیریت در انجام این امر مهم توفیق ...

فراموشی - cibodlweb.rozblog.com

پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دانلود ترجمه مقاله-دانلود پاورپوینت-دانلود فایل مقاله لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی

پایان نامه رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن ...

http://ampf.ir/ap/13013     تلگرام: @ampf_ir     رهبری تحولی، فراموشی سازمانی، رقابت پذیری ...

پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در سازمانها نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در سازمانها| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با ...

مطالعه ماهیت و محتوای رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و همچنین نقش آن کمک خواهد کرد به این که چه چیزی می تواند باعث یک رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی مثبت و موفق باشد دانش ...

پایان نامه رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن ...

http://ampf.ir/ap/13013     تلگرام: @ampf_ir     رهبری تحولی، فراموشی سازمانی، رقابت پذیری ...

پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در سازمانها نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در سازمانها| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

پایان نامه بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین ...

پایان نامه بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری ... نوپا برای سازمانها است و اهمیت آن برای مدیران امروز مورد توجه جدی قرار گرفته است. از دیدگاه باس رهبران تحولی تأثیر شگرفی ...

فراموشی - cibodlweb.rozblog.com

پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دانلود ترجمه مقاله-دانلود پاورپوینت-دانلود فایل مقاله لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی

مقالات حاوی کلیدواژه "رهبری تحولی" - جویشگر علمی فارسی ...

مقاله کنفرانس رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تاثیر آن در رقابت پذیری سازمان ها نویسندگان: الهام قلی نژاد ، نادر شیخ الاسلامی کندلوسی ، محسن توکلی خباز ،

رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت ...

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها (مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان شهر تهران) می باشد.

پایان نامه بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین ...

پایان نامه بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری ... نوپا برای سازمانها است و اهمیت آن برای مدیران امروز مورد توجه جدی قرار گرفته است. از دیدگاه باس رهبران تحولی تأثیر شگرفی ...

مقاله مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی در ...

مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی در سازمان چکیده امروزه اداره سازمانهای عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران لایق، مطلع و با کفایتی است که با به کارگیری دانش و فنون مدیریت در انجام این امر مهم توفیق ...

فراموشی - wikipediadl.rozblog.com

پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دانلود فایل-دانلود پاورپوینت -دانلود ترجمه مقاله-فایل ترجمه مقاله لینک منبع و پست :پاورپوینت بررسی فراموشی سازمانی

پایان نامه فراموشی سازمانی | آربیتا فایل

پایان نامه و پروژه کامل و آماده بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش متن در حجم 143 صفحه بخشی از متن: هدف اصلی این ...

بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در ...

پایان نامه و پروژه کامل و آماده بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش متن در حجم 143 صفحه بخشی از متن: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحولی با ...

مقالات حاوی کلیدواژه "رهبری تحولی" - جویشگر علمی فارسی ...

مقاله کنفرانس رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تاثیر آن در رقابت پذیری سازمان ها نویسندگان: الهام قلی نژاد ، نادر شیخ الاسلامی کندلوسی ، محسن توکلی خباز ،

سنجش فراموشی سازمانی | آربیتا فایل

کار تحقیقی بررسی شرایط تابعیت در حقوق ایران – در حجم 41 صفحه فرمت ورد; روش تحقیق رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شركت هاي صنعت بیمه – 75 صفحه

سنجش فراموشی سازمانی | آربیتا فایل

کار تحقیقی بررسی شرایط تابعیت در حقوق ایران – در حجم 41 صفحه فرمت ورد; روش تحقیق رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شركت هاي صنعت بیمه – 75 صفحه

پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در سازمانها نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه بررسی رابطه عدالت محوری و رضایتمندی شغلی در سازمانها| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با ...

Posted on آوریل 21, 2018 آوریل 22, 2018 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه1 شهر کرمانشاه بسته هستند

نقشه بخش های شهرستان پیرانشهر


تحقیق آزمون هاي روان شناختي ارزشيابي شخصيت و سلامت روان


پاورپوینت رابطه بین مد و معماری


پروژه معماری طراحی هتل


نقشه بخش های شهرستان گیلانغرب


تحقيق فسخ نكاح


قالب فارسی وردپرس فروشگاهی نیلسن - دیجی کالا با نصب رایگان


پاورپوینت تست غیر مخرب Phased Array


دعای «اللهمّ کن لولیّک» یا دعای سلامتی امام زمان با زیبا ترین صدا


تحقیق مسجد جمعة اصفهان