دانلود رایگان


بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانیچکیده:
سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد. اين تحقيق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پيمايشي است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران می باشد روش گردآوري مباحث نظري آن كتابخانه اي بوده و داده هاي آن ازطریق پرسشنامه بدست آمده است. روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بدست آمد و برابر با 955/0 بوده است. داده ها از طريق نرم افزار SPSS و لیزرل و با استفاده از آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تاثیر گذار است و سرمایه مشتری نیز بر سرمایه ساختاری تاثیر می گذارد . همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر عملکرد سازمان تاثیر ندارند و نهایتا این که رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

دارای فهرست مطلب، چکیده فارسی و انگلیسی، پرسشنامه و خروجی نرم افزار

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 چارچوب نظری
4-1 اهمیت تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
1-5-1هدف اصلی تحقیق
2-5-1اهداف فرعی
6-1 فرضیه های تحقیق
7-1-حدود مطالعاتی تحقیق
1-7-1-قلمرو مكانی تحقیق
2-7 -1-قلمرو زمانی تحقیق
8-1 تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه
2-2- سرمایه فکری
1-2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری
2-2-2- عناصر سرمایه فکری
1-2-2-2- سرمایه انسانی
2-2-2-2- اجزاء سرمایه انسانی
3-2-2-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)
4-2-2-2- اجزاء سرمایه ساختاری
5-2-2-2- سرمايه ارتباطي (مشتري)
6-2-2-2- اجزاء سرمایه ارتباطی
3-2-2- سنجش سرمایه فکری
1-3-2-2- دلایل سنجش سرمایه فکری
4-2-2- دلایل عدم توجه به اندازه گیری سرمایه فکری از سوی سازمانها
5-2-2- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری
6-2-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
7-2-2- مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری
8-2-2- نقاط ضعف مدل هاي ارزش گذاری سرمايه فكري
3-2- رضایت شغلی
1-3-2- اهمیت رضایت شغلی
2-3-2- ویژگی های رضایت شغلی
3-3-2- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
1-3-3-2- عوامل جمعیت شناختی
2-3-3-2- عوامل شخصیتی
3-3-3-2-عوامل شغلی
4-3-2- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی
تئوری سلسه مراتب نیازها
تئوری Y و x مك كريگور
نظریه نیازها
تئوری آلدرفر (وجود، وابستگی، رشد)
تئوری جذابیت-انتظار
تئوری دو عاملیهرزبرگ
5-3-2- رضایت شغلی و عملکرد
4-2- عملكرد شغلی
1-4-2- اهمیت عملکرد شغلی
2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد شغلی
3-4-2-سیستم عملکرد فردی
4-4-2-ابعاد عملکرد شغلی
1-4-4-2- عملکرد وظیفه ای
2-4-4-2- شهروندی سازمانی
3-4-4-2- عملکرد ضد تولیدی
5-4-2- عوامل مرتبط با عملکرد شغلی
6-4-2- ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی
1-6-4-2- برون گرایی
2-6-4-2- وجدان کاری
3-6-4-2- ثبات هیجانی
4-6-4-2- سازگاری
5-6-4-2- تجربه پذیری
5-2- عملكرد
6-2- عملکرد سازمانی
1-6-2- شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان ها
2-6-2- مدیریت عملکرد در سازمان
7-2- پیشینه تحقیق
1-7-2- مطالعات داخلی
2-7-2- مطالعات خارجی
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
1-3مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 روش های گردآوری داده ها
4-3 ابزار گردآوری داده ها
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها
1-5-3 روایی
2-5-3 پایایی
6-3جامعه آماری
7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
1-8-3 مدل اندازه گیری
2-8-3 مدل ساختاری
9-3 آزمون های برازندگي مدل کلی
1-9-3شاخص مجذور کاي دو
2-9-3 جذر برآورد واريانس خطاي تقريب
3-9-3شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي
4-9-3 شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي
5-9-3 شاخص برازندگی تطبیقی
6-9-3 شاخص تعدیل شده برازندگی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4 مقدمه
2-4 توصیف داده های جمعیت شناختی
1-2-4 اطلاعات مربوط به سنپاسخ دهندگان
2-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان
3-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
5-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه پاسخ دهندگان
3-4 برازندگي مدل تحقیق
1-4-4 بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری تحقیق
1-4-5 آزمون فرضيه اول
2-4-5 آزمون فرضيه دوم
3-4-5 آزمون فرضيه سوم
4-4-5 آزمون فرضيه چهارم
5-4-5 آزمون فرضيه پنجم
6-4-5 آزمون فرضيه ششم
7-4-5 آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق
1-2-5 نتیجه فرضیه اول
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم
4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم
5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم
6-2-5 نتیجه فرضیه ششم
7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم
3-5 پیشنهادات تحقیق
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-5- موانع و محدودیت های تحقیق
پیوست
پیوست الف: پرسش نامه
پیوست ب: خروجی نرم افزار
منابع ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
Abstract
فهرست جداول
فهرست نمودارهادانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه سرمایه فکری


پایان نامه سرمایه مشتری


پایان نامه سرمایه انسانی


پایان نامه سرمایه ساختاری


پایان نامه رضایت شغلی


پایان نامه عملکرد سازمانی


سرمایه فکری


سرمایه مشتری


سرمایه انسانی


سرمایه ساخ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش : تحول عنوان : بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور ۲۹۲ نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور ۲۹۲ نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه ...

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

پایان نامه رشته مدیریت، چکیده: سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش : تحول عنوان : بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش : تحول عنوان : بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش : تحول عنوان : بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ ...

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

پایان نامه رشته مدیریت، چکیده: سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد ...

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور 292 نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک ...

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی نوشته شده است.

پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد ...

سرمایه فکری,عملکرد کارکنان,پایان نامه,رضایت شغلی,,پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان,هر آنچه که می خواهید

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور ۲۹۲ نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه ...

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر تعهد سازمانی کارکنان با ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مشارکت کارکنان شهرداری کاشان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنان است. روش تحقیق پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، شامل کارکنان شهرداری کاشان در سال 1393 و حجم نمونه، 268 نفر است.

طرح توجیهی گلخانه سبزی و صیفی و تولید نشاء

گزارش کارآموزی مکانیک، صنایع بسته بندی

گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در مجتمع كارگاهي دانشگاه

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سپیدان (واقع در استان فارس)

تحلیل پروتکل های مسیریابی

گزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

سرویس منوال و شماتیک KYLOREN KABYLAKE UR REV A00 16841 1M

سرویس منوال و شماتیک HP Elitebook 8460p 8640P Inventec

گزارش کامل کارآموزی کافی نت

معرفی رشته های ریاضی