دانلود رایگان


بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوریپایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوری

چكيده:

پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی مید به زندگی سلامت روان دختران کنکوری انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع پیش دانشگاهی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 91-92 بود. روش نمونه گیری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله­ای بود. چهار کلاس به طور تصادفی از یک مرکز پیش دانشگاهی درناحیه یک رشت انتخاب گردیدند. پس ازانتخاب گروه آزمایش وکنترل به طور تصادفی به مدت 9 جلسه 5/1 ساعته تحت آموزش واقعیت درمانی گروهی قرار گرفتند و پس از آن از گروه های آزمایش و کنترل، پس آزمون به عمل آمد. جهت ازمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد و نتایج پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی در دختران کنکوری بود.

فهرست مطالب:
تقدیر وتشکر
تقديم
فهرست مطالب
چکیده فارسي
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیر های پژوهش
تعاریف نظري متغيرهای پژوهش
تعاریف عملیاتی متغيرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
مبانی نظری سلامت روان
الگوهای مرتبط با سلامت
الگوي جديدي از سلامت
روانشناسي و سلامت
ابعاد سلامت
تعریف سلامت روانی
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی
عوامل موثر درتامین سلامت روان
مفهوم سلامت رواني و نظريه هاي مربوط به آن
امید
نظریه امید
تعاریف امید به زندگی
اهمیت امید به زندگی
عوامل تهدید کننده امید به زندگی
واقعیت درمانی گلاسر
فرآیند درمان
مراحل درمان
اهداف درمان
فنون واقعیت درمانی
واقعیت درمانی نوین
خدمات واقعیت درمانی
محدویت واقعیت درمانی
درمان گروهی
روان درماني گروهی
اهداف گروهدرماني
تحقیقات انجام شده درداخل وخارج کشور
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری و اجرا
ابزارهای پژوهش
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بررسیتوصیفی داده ها
بررسی استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع فارسي
منابع انگلیسی
پیوست ها
پيوست 1- پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی
پیوست 2- پرسشنامه امید به زندگی میلر
فهرست جداول
فهرست نمودارها
چکیده انگلیسی
واقعیت درمانی گروهی


امید به زندگی


سلامت روان


دختران کنکوری


سلامت روانی دختران کنکوری


سلامت روان


پایان نامه در مورد سلامت روان


پایان نامه امید به زندگی


دانلود پایان نامه روانشناسی


پایان نامه درمان گروهی


درمان گروهی سلامت روانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله در افزایش ...

شفیع آبادی ، عبدا… و شمس ، ثریا . ( ۱۳۷۹ ) ، پژوهش : بررسی اثر بخشی درمان گروهی آموزش مهارت حل مساله بر برخی از ویژگیهای شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی در دانشگاه علامه طباطبائی .

تحقیق روان درمانی گروهی | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد ...

اعتمادی، احمد.، و نصیرنژاد، فریبا. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی بهشیوه گروهی بر اضطراب زنان. مجله مطالعات روان‌شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، 10(2 پیاپی 20): 88-73.

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان ...

پژوهش حاضربا هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی در جهت افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام شد.طرح پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری است.بدین منظور30 آزمودنی با استفاده ...

کلینیک مشاوره و روان درمانی تحلیلی روان پژوه: بررسی اثر ...

برخوری و همکاران ( ۱۳۸۸ ) در پژوهش خود با هدف بررسی اثر بخشی تقویت مهارت مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر افزایش انگیزه پیشرفت ، حرمت خود و شادکامی به این نتیجه دست یافتند که این شیوه درمان گروهی اثر بخشی بوده است .شادکامی به ...

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان - دانلود رایگان

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه چکیده هدف از این تحقیق، بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه است.

واقعیت درمانی

میزان اثر بخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسرا و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض های زناشویی فرح بخش کیومرث,شفیع آبادی عبداله,احمدی سیداحمد,دلاور علی یکی از مشکلات شایع در دنیای امروز تعارض ها و ...

تحقیق روان درمانی گروهی | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

تحقیق روان درمانی گروهی | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

اثربخشی درمان گروهی به شیوه مثبت گرا در کاهش اضطراب ...

چکیده: پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی مید به زندگی سلامت روان دختران کنکوری انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع پیش دانشگاهی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 91-92 بود.

واقعیت درمانی - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

Facebook Twitter Pinterest متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگا ه آزاد اسلامی عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی برای رعایت حریم خصوصی نام ...

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش

مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (227-239). عنوان : (بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندگان: فاطمه مرادی شهربابک, بهرامعلی ...

فیلم: پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر ...

بنر سنجاب کوچولو - قسمت 4 - کارتون کاردرمانی ذهنی در البرز 09121623463، فاز ۲ اندیشه میدان خلیج فارس فرعی نامجو آهنگ بیکلام رامین جوادی Pariah آموزش سوزن دوزی بلوچی قسمت 65 زنجیره مراسم ترحیم ۰۹۱۲۱۸۹۷۷۴۲ ...

مقاله اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان ...

هدف اساسی انجام این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان دانش اموزان دختر هنرستان فنی و حرفه ای الزهرای شهربافت در سال 1394 بود...

تحقیق روان درمانی گروهی | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

تحقیق بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش ...

تحقیق بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوری با کیفیت عالی که در 131 صفحه برای شما تهیه شده.موید باشید.

تحقیق روان درمانی گروهی | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

فیلم: پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر ...

بنر سنجاب کوچولو - قسمت 4 - کارتون کاردرمانی ذهنی در البرز 09121623463، فاز ۲ اندیشه میدان خلیج فارس فرعی نامجو آهنگ بیکلام رامین جوادی Pariah آموزش سوزن دوزی بلوچی قسمت 65 زنجیره مراسم ترحیم ۰۹۱۲۱۸۹۷۷۴۲ ...

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد ...

اعتمادی، احمد.، و نصیرنژاد، فریبا. (1393). اثربخشی واقعیت درمانی بهشیوه گروهی بر اضطراب زنان. مجله مطالعات روان‌شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، 10(2 پیاپی 20): 88-73.

بررسی امید به زندگی در بیماران بستری مزمن و بیماران سرپایی ...

دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان ...

پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش ...

این صفحه مختص به پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی … نوشته شده است.

مقاله اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان ...

هدف اساسی انجام این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان دانش اموزان دختر هنرستان فنی و حرفه ای الزهرای شهربافت در سال 1394 بود...

تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیتدرمانی بر بهزیستی ‌روان ...

نتایج: نتایج تحلیل کوارایانس نشان داد آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی منجر به افزایش معنادار عملکرد بهزیستی روان‌شناختی (پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط برمحیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) گروه آزمایش نسبت ...

تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیتدرمانی بر بهزیستی ‌روان ...

نتایج: نتایج تحلیل کوارایانس نشان داد آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی منجر به افزایش معنادار عملکرد بهزیستی روان‌شناختی (پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط برمحیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) گروه آزمایش نسبت ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندارن

گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی

دانستني هاي انقلاب اسلامي ايران

بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

شرايط اساسي قراردادها

پرسشنامه ارزیابی شخصیت دوبرید

بررسی رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

تحقیق کامل مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق مدیریت استراتژیک

سورس برنامه بزرگترین مضرب مشترک (bmm)

پاورپوینت ابزارهای کنترل کیفیت آماریSQC

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی از دیدگاه صادرکنندگان مشهد

حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک

پایان نامه اسطورة سیاوش، پیشینة تاریخی و گسترش آن در فرهنگ ایران

جزوه کامل گِل شناسی در مناطق نفتی