دانلود رایگان


بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللیچکیده:
هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری کوثر بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی بود. به این منطور ابتدا به تشریح ادبیات نظری مربود به تحلیل جایگاه رقابتی پرداختیم و سپس مبانی نظری مطرح در حوزه استراتژی ورود به بازارهای بین المللی بحث شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کوثر می باشد. ابتدا یک نمونه 152 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوی توسط اساتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون کرونباخ انجام شد که ضریب کرونباخ برای پرسشنامه حاضر 745/0می باشد که حاکی از پایایی پرسشنامه است . به منظور بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی از آزمون دوجمله ای استفاده شده استو همه فرضیه ها تایید شدند. همچنين جهت رتبه‌بندي هر يک از عوامل مرتبط با جایگاه رقابتی جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف موسسه مالی کوثر از آزمون فريدمن استفاده گرديده استو نتایج نشان داد که استراتژی های جایگاه یابی رتبه‌هاي يکساني ندارند و بالاترين رتبه مربوط به استراتژی کاربرد منسجم تکنولوژي و کارکنان مي‌باشد و کمترين رتبه مربوط به استراتژی های جايگاه يابي محصولات يا خدمات مي‌باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- مسئله اصلی تحقیق
1-3- تشریح و بیان موضوع
1-4- ضرورت انجام تحقیق
1-5- اهداف تحقیق
1-6- فرضیه های تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1- 9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2-2- سطوح مديريت استراتژيك
2-2-3- چارچوب جامع تدوين استراتژي
2-2-4- فرآيند انتخاب استراتژي
2-2-5- انواع استراتژي ها
2-2-5- 1- استراتژي هاي سطح كل سازمان
2-2-5-2- استراتژي هاي هدايتي
2-2-5-3- استراتژي هاي رشد و دسته هاي آن
4 ـ 1ـ 1 ـ 2 ـ استراتژي هاي ثبات و دسته هاي آن
2-2-5-4- استراتژي هاي كاهش و دسته هاي آن
3 ـ استراتژي ورشكستگي يا انحلال
2-2-5-5- استراتژي هاي پرتفوليو
2-2-5-6- استراتژي هاي سرپرستي
2-2-6- استراتژي هاي سطح كسب وكار
2-2-6-1- استراتژي هاي توسعه
2-2-6-2- استراتژي هاي رقابتي
2-2-6-3- استراتژي هاي مشاركتي
2-2-7- استراتژي سطح وظيفه اي
2-2-8- ضرورت استراتژی های بازار یابی در موسسات مالی
2-2-9- استراتژی بازاریابی
2-2-10- استراتژی های در حوزه موسسات مالی و بانک ها
2-2-10-1- استراتژی های پورتر
2-2-10-2- استراتژی های اصلی بازاریابی (سبز) یا GMS
2-2-10-3- استراتژی ها بر اساس مفاهیم بازار
2-2-11- استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی
2-2-12- تعريف بازاريابي بين اللملل
2-2-13- بين المللي سازي
2-2-14- اهميت بازاريابي المللي
2-2-15- استراتژي هاي ورود به بازار بين المللي
2-2-15-1- تجزيه و تحليل بازارهاي خارجی
2-2-15-3- مزاياي ورود به بازار
2-2-16- انواع استراتژي هاي بازاريابي بين الملل
2-3- مبانی نظری جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری
2-3-1- جایگاه یابی
2-3-2- استراتژی جایگاه یابی
2-3-3- انواع استراتژی های جایگاه یابی
2-3-3-1- جایگاه یابی از طریق هویت شرکت
2-3-3-2- جایگاه یابی از طریق پشت نویسی (تأیید) برند
2-3-3-3- جایگاه یابی کلان
2-3-3-4- جایگاه از طریق مزایا
2-3-3-5- جایگاه یابی از طریق موقعیت کاربرد (زمان بکارگیری) و یا زمان مصرف
2-3-3-6- جایگاه یابی قیمت- کیفیت
2-3-3-7-جایگاه یابی از طریق ارزش های ذهنی
2-3-3-8- جایگاه یابی بر اساس یک ویژگی منحصر به فرد و رقیب
2-3-3-9- جایگاه یابی از طریق بازار هدف
2-3-4- ایجاد جایگاه در بازار
2-3-4-1- جایگاه یابی نهادی
2-3-4-2- جایگاه یابی محصولات یا خدمات
2-3-4-3- جایگاه یابی بر مبنای کارکنان و سیستم ارائه خدمات
2-3-4-4- جایگاه یابی بخشی
2-3-5- مفهوم مزیت رقابتی
2-3-5-2- نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی
2-3-5-3- مزیت رقابتی پایدار (تحکیم بازار خدمات)
2-3-6- استراتژی های رقابتی
2-3-7- محیط فوق رقابت
2-4- پیشینه تحقیق
2- 5- معرفی موسسه اعتباری کوثر
2-5- جمع بندی
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
3-1- روش‌شناسي تحقيق
3-2- جامعه آماري
3-4- روش نمونه گيري
3-5- روش جمعآوري دادهها
3-6- ابزار سنجش تحقيق
3-7- رواييو پايايي پرسشنامه
3-7-1- روايي
3-7-2-پايايي
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-9- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-9-1-آمار توصيفي
3-9-2-آمار استنباطي
3-10- جمع بندی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها
4-3- آمار استنباطي
4-3-1- تحلیل عاملی تاییدی
4-3-2- بررسی فرضیات تحقیق:
4-3-3- آزمون تحليل واريانس فريدمن
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق
5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه ی فرعی تحقیق
5-2-2- یافته های مربوط به آزمون تحليل واريانس فريدمن
5-3- محدودیت های تحقیق
5-4- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش
5-5- پیشنهاد به محققان آینده
منابع
ضمیمه (1)
- پرسشنامه
ضمیمه (2)
خروجی نرم افزار
- خروجی لیزرل
- خروجی spss

جایگاه رقابتی


استراتژی


استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی


موسسه مالی


جایگاه یابی بین المللی


بازاریابی بین الملل


دانلود پایان نامه


پایان نامه ارشد مدیریت


پایان نامه جایگاه رقابتی


پایان نامه استراتژی


پایان نامه موسسه مالی


استراتژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

نشریه پژوهش های اقتصادی در ایران یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس ...

به منظور بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی از آزمون دوجمله ای استفاده شده استو همه فرضیه ها تایید شدند.

کتاب مدیریت مالی بین المللی – ویرایش دوم | pdf

پایان نامه ارشد مدیریت، چکیده: هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری کوثر بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی بود.

کتاب مدیریت مالی بین المللی – ویرایش دوم | pdf

پایان نامه ارشد مدیریت، چکیده: هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری کوثر بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی بود.

پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و ...

به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با ...

نوشته های kianbazargan32

این سایت با هدف کاهش ریسک اعتباری و مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وام و تسهیلات دهنده راه اندازی شده است. مبلغ وام سایت Lending Club عموما از 1000 تا 40،000 دلار متغیر است.

استراتژی صادرات چگونه میتواند ورود به بازارهای بین المللی ...

تعریف دقیق استراتژی صادرات چیست؟ استراتژی صادرات چگونه تدوین میشود و چطور میتواند برای ورود به بازارهای جهانی و بین المللی موثر باشد؟ مراحل و فرآیند استراتژی صادرات محور چیست و نقش بازاریابی صادراتی در رونق و جهش ...

پایان نامه بررسی رابطه بین فن­آوری اطلاعات بازاریابی و ...

کلیات پژوهش. 2 1-1مقدمه فصل اول. 3 2-1بیان مسئله:. 3 3-1ضرورت واهمیت پژوهش. 4 4-1اهداف پژوهش. 6 5-1فرضیه‌های پژوهش. 7 6-1تعاریف مفاهیم واصطلاحات. 7 7-1استراتژی:. 8 8-1رهبری هزینه:. 9 9-1تعاریف عملیاتی. 10 فن­آوری اطلاعات بازاریابی: 10 فصل دوم ...

بانک و جایگاه یابی در بازار رقابتی

بانک‌های بینالمللی و موسسات مالی بزرگ، معمولا از «تکنولوژی برتر و نیروی انسانی زیاد» بهره می‌برند. اما موسسات مالی کوچک، استفاده از «تکنولوژی پایین و نیروی انسانی کم» را ترجیح می دهند.

فاز جدید ساماندهی موسسات مالی و اعتباری

با بررسی‌های اخیر شورای پول و اعتبار در مورد نظارت بر موسسات پولی و اعتباری و احتمال ورود قوه قضاییه به این موضوع همچنین تاکیدات رییس کل بانک مرکزی به...

استراتژی ورود به بازارهای جهانی | رادونیس

دانلود جهانی شدن بازارهای مالی. بررسی پیامد های جهانی شدن بازارهای مالی WORD 23 قابل ویرایش Link. دانلود بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس...

ارزیابی تاثیر امکانات فیزیکی و مکان (از آمیخته بازاریابی ...

و اولویت این عوامل نیز تعیین گردید.بر اساس یافته‏های این تحقیق می‏توان دریافت که با عنایت به ارائه خدمات مشابه بانکداری توسط بانک‏های ایرانی و نرخ مشابه انواع سپرده‏گذاری‏ها و رقابت تنگاتنگی که بین بانک‏ها وجود ...

نوشته های kianbazargan32

این سایت با هدف کاهش ریسک اعتباری و مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وام و تسهیلات دهنده راه اندازی شده است. مبلغ وام سایت Lending Club عموما از 1000 تا 40،000 دلار متغیر است.

فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

نشریه پژوهش های اقتصادی در ایران یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

بانک و جایگاه یابی در بازار رقابتی

بانک های بین المللی و موسسات مالی بزرگ، معمولا از «تکنولوژی برتر و نیروی انسانی زیاد» بهره می برند. اما موسسات مالی کوچک، استفاده از «تکنولوژی پایین و نیروی انسانی کم» را ترجیح می دهند.

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی


کارآفرینی و تاثیر آن در تحول نظام اداری


پاورپوینت ساختار انواع سلول های بدن


تحقیق تغذیه و سلامت


طراحی نرم افزار فروشگاه کامپیوتر


تحقیق تباین و تنش در ساختار شعر سهراب


راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی MVM 110


بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان و نقش آنها در روابط اجتماعی


مشکلات، جرایم و راهکارهای سایبری


رمان زیبای و اکنون سرنوشت را بنواز