دانلود رایگان


بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشوییپایان نامه رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

چکیده:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی- اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت. شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد. ( اسلامی نسب ، 1373 54:)
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد بروجرد می باشد. نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از:
1- بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
2- بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد بروجرد می باشد. در این پژوهش، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این 100 نفر ، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند.
در این نوع نمونه گیری، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد.
نتیجه گیری: به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد بروجرد، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه
پیشینه داخلی و خارجی
نظریه ی مثلثی عشق
انواع عشق
دلایل درست ازدواج
روش های مطالعه برای انتخاب همسر
عوامل مربوط به شرایط زندگی
معیارهای ازدواج موفق
تعریف سازگاری
خصوصیات سازگاری
راه های سازش یا سازگاری
مراحل بحران
روش های مداخله در بحران
خصوصیات انسان سازگار
تعارضات در زندگی زناشویی
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی
راه های مقابله با اختلالات زناشویی
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
لازمه ی حفظ روابط زناشویی
تعهد در زندگی زناشویی
چالش های زندگی مشترک
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال
خانواده ی نابسامان
علل خانواده ی نابسامان
عوارض خانواده ی نابسامان
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه ی آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش اجرا و نمره گذاری
روش های گردآوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول 1 - 4
جدول 2 - 4
نمودار 1 - 4
جدول 3 - 4
فرضیه 1
جدول 4 - 4
جدول 5 - 4
فرضیه 2
جدول 6 - 4
جدول 7 - 4
فرضیه 3
جدول 8 - 4
جدول 9 - 4
فرضیه 4
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست هارابطه عوامل مختلف با سازگاری زناشویی


سازگاری زناشویی


تاثیر شغل بر رابطه زناشویی


رابطه رضایت زناشویی و تعداد فرزندان


تاثیر تعداد فرزندان بر زناشویی


پروژه رضایت زناشویی


تاثیر شغل بر ر ضایت زناشویی


دانلود پایان نامه


پایان نامه علوم اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج، تعداد ...

دانشجویان متأهل، بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، تعداد فرزندان)، ازدواج، نوع ازدواج، عوامل مختلف، با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل WORD 66 قابل ویرایش Link

موضوع : بررسی رابطه بین عوامل مختلف

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل. دانشگاه آزاد قوچان . استاد راهنما: جناب آقای دکتر اکبری. پژوهشگر: عصمت قوی اندام. بهار 87 ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ایذه چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه است.

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .

بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی- اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت.

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در ...

روش تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ایذه چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه است.

بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج، تعداد ...

دانشجویان متأهل، بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، تعداد فرزندان)، ازدواج، نوع ازدواج، عوامل مختلف، با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل WORD 66 قابل ویرایش Link

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد ...

بررسی رابطه بین عوامل مختلف;(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان );با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل;دانشگاه آزاد قوچان ; رابطه بین عوامل مختلف;(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ).

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .

موضوع : بررسی رابطه بین عوامل مختلف

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل. دانشگاه آزاد قوچان . استاد راهنما: جناب آقای دکتر اکبری. پژوهشگر: عصمت قوی اندام. بهار 87 ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری ...

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود مقاله بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل با pdf دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی- اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت.

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .

بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأه

بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل فهرست مطالب. چکیده ۳. فصل اول: کلیات. مقدمه ۵. بیان مسئله ۷. اهداف تحقیق ۸. ضرورت و اهمیت تحقیق ۸

موضوع : بررسی رابطه بین عوامل مختلف

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل. دانشگاه آزاد قوچان . استاد راهنما: جناب آقای دکتر اکبری. پژوهشگر: عصمت قوی اندام. بهار 87 ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت .

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

پیش بینی ارزش دوره عمر مشتری با زنجیره مارکوف بر اساس مدل داده کاوی

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

جزوه کلاسی سیستمهای خبره و منطق فازی

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

برنامه اندروید پخش موسیقی

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان

گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن

گزارش کارآموزی مهد كودك خجسته

گزارش کارآموزی برق، شرکت الکترونیک

مقاله پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو

تحقیق نقش مهاجرت بر توسعه پايدار شهري

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

مقاله گزینش خطای زمین شدن غیرمتمرکز با استفاده از شیب های جبهه گذرا برای شبکه های زمین نشده MV

مقاله توزیع فتیون و آلبومین گاوی در پلاسما، مایعات آلانتونیک و آمنیوتیک در طول رشد

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش بیوره (تشخیص موادی که دارای دو یا چند پیوند پپتیدی هستند .)

دستگاه روغن گیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرایند هیدروفرمینگ

تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران