دانلود رایگان


بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائیان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائیان پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد

چكيده:
پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود.
با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن
1-3 بيان مسأله
1-4 مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان
به شهرها
1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)
1-4-2 برنامة دوم عمراني (1344-1331)
1-4-3 برنامة سوم عمراني (1346-1342)
1-4-4 برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 )
1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352)
1-5 : اهميت موضوع
1-6 : دلايل انتخاب موضوع
1-7 : تعاريف عملياتي
1-7-1 : روستا
1-7-2 : مهاجرت
1-7-3 : فعاليت هاي عمراني
1-7-4 : فعاليت هاي اقتصادي
1-7-5 : واگذاري زمين در روستا
1-8 : محدودة تحقيق
1-8-1 : معرفي اجمال شهرستان كرج
1-8-2: موفقيت شهرستان كرج
1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج
1-8-4 : جمعيت شهرستان كرج
1-8-5 : وضعيت آب و هواي شهرستان كرج
1-8-6 : موقعيت ، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد .
1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد
1-8-8 : وضعيت آب و هوا
1-8-9 : اسامي روستاها بخش اشتهارد .
1-8-10 : فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد
1-9 : محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم
2-1 : مقدمه
2-2 : االگوي مهاجرت روستايي در ايران
3-2-1 : مهاجرت دائمي
3-2-2: مهاجرت فصلي
2-3 : مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي
2-4: انگيزه مهاجرت داخلي
2-5 : برخي از علل مهاجرت روستا به شهر
2-5-1 : عوامل اقتصادي
2-5-2 : علل اجتماعي
2-5-3 : علل طبيعي
2-5-4 : خدمات عمراني و زير ساخت ها
2-6 : برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان
2-6-1 : اقتصادي
2-6-2 : اجتماعي و رواني
2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكاني
2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر
2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا
2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا
2-8 : جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي
2-9 : تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب
2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي
2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني
2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها
2-10 : رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي
2-10-1 : توجه به اقشار فقير روستايي
2-10-2 : توجه به زيرساخت هاي روستايي
2-10-3 : توجه به توسعه روستايي
2-11 : تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران
2-12 : ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها
2-12-1 : بعد اول
2-12-2 : بعد دوم
2-13: سؤالات تحقيق
2-14 : مباني نظري تحقيق
2-14-1 : نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع
2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه
2-14-3 : نظريه فايده هزينه
2-14-4 : نظرية درآمد انتظاري
2-15 : مطالعات پيشين
2-15-1 : سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي، (صنايع روستايي و مهاجرت)
2-15-2 : سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت
2-15-3 : زمين و مهاجرت
فصل سوم
3-1 : مقدمه
3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات
3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات
3-4 : اعتبار و روايي اندازه گيري
3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات
3-5-1 : روش پيمايشي
3-5-2 : سند پژوهي
3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه
3-7 : تحليل داده ها
3-7-1 : جدول
3-7-2 : نمودار
3-7-2-1 : نمودار برداري
فصل چهارم
4-1 : مقدمه
4-2 : توصيف و تحليل داده ها
4-2-1 : شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت
4-2-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت
4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت
4-2-4 : تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت
فصل پنجم
5-1 : نتيجه گيري
5-1-1 : شهرك صنعتي، اشتعال و مهاجرت
5-1-2 : هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت
5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت
5-1-4 : فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت
5-2 : پيشنهادات
5-2-1 : پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت
5-2-2 : پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت
5-2-3 : يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت
5-2-4 : پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت
پيوستها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
دانلود پایان نامه


پایان نامه اقتصاد کشاورزی


پایان نامه توسعه کشاورزی


مهاجرت روسائیان


علل مهاجرت روستائیان


پایان نامه مهاجرت روستائیان


روند مهاجرت روستائیان


فعالیتهای اقتصادی در روستاها


فعالیتهای عمران روستاها


توسعه روستایی و مهاجرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة ...

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت مقدمهدر این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح کرده ایم.

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ...

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع فعالیت های عمرانی,دانلود رایگان مقاله با ...

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة ...

پایان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت مقدمهدر این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح کرده ایم.

مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند ...

مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان. ... مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد ...

اقتصادي اداره جهاد كشاورزي

اقتصادي اداره جهاد كشاورزي. 9500 تومان. پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت ...

مقاله180-بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره ...

مقاله180-بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان 180صكرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد - پروژه ها

اقتصادي اداره جهاد كشاورزي

اقتصادي اداره جهاد كشاورزي. 9500 تومان. پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت ...

مقاله180-بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره ...

مقاله180-بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان 180صكرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد - پروژه ها

(پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة ...

(پایان,نامه)رسی,تأثیر,فعالیت,عمرانی,اقتصادی,ادارة,جهاد كشاورزی,شهرستان,روند مهاجرت,

دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد ...

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد دسته: کشاورزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 803 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 179 پس از انقلاب اقدامات زیادی ...

دانلود بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد ...

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد دسته: کشاورزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 803 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 179 پس از انقلاب اقدامات زیادی ...

(پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة ...

(پایان,نامه)رسی,تأثیر,فعالیت,عمرانی,اقتصادی,ادارة,جهاد كشاورزی,شهرستان,روند مهاجرت,

دانلود مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي بر ...

دانلود مقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي بر روند مهاجرت روستائيان تحت word دارای 171 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

اقتصادي اداره جهاد كشاورزي

اقتصادي اداره جهاد كشاورزي. 9500 تومان. پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

پیش بینی ارزش دوره عمر مشتری با زنجیره مارکوف بر اساس مدل داده کاوی

گزارش کارآموزی تربیت بدنی، رشته بدمینتون در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

جزوه کلاسی سیستمهای خبره و منطق فازی

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

برنامه اندروید پخش موسیقی

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان

پاورپوینت Benchmarking (الگوبرداری)

فناوري اطلاعات و جهاني شدن

پاورپوینت اثر گرما و تأثیر آن در محیط کار و کارگران از نظر علم ارگونومی

پایان نامه شبکه های نسل آینده (Next Generation Networks)

آموزش کسب درآمد واقعی در اینترنت

پاورپوینت حسابداري مالياتي

رمان عشق براي عشق

نقشه فاز 2 ویلای مسکونی دوبلکس

تحقيق جرائم جنسي

بررسی روش ساختن قالب های آرالدایتی

گزارش کارآموزی پشتیبان فنی سیستم های کامپیوتری و شبکه