دانلود رایگان


گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان بخشی از متن:
بيمارستان‌ها از نهادهاي مه ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني است كه با امكانات و تسهيلات ويژه خود در بازگشت سلامت جسمي و رواني افراد، تحقيقات پزشكي و آموزشي نيروي ماهر در بخش بهداشت درمان نقش مهمي ايفا مي‌كند.
اهميت تجهيزات پزشكي و پيشرفت اين تكنولوژي در پيشگيري، تشخيص، درمان و آموزش اامري مسلم و واضح مي‌باشد. اين تجهيزات پزشكي بايد منطبق در نيازهاي واقعي بيمارستان و متناسب با نيروي انساني واجد شرايط باشد.
با توجه به اينكه حدود 30‌% از هزينه‌هاي اختصاص يافته به هر تخت بيمارستان صف تهيه تجهيزات پزشكي مي‌گردد و از طرف ديگر شواهد بيانگر آن است كه عدم توجه به اصول صحيح مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي، عملكرد ضعيف و نگهداري غير مؤثر انها را موجب گرديده است و هزينه‌هاي گزافي صرف تعويض و تعمير به مراكز درماني و خصوصاً بيمارستان‌ها تحميل گرديده است. هزينه خريد تجهيزات پزشكي، نگهداري توأم با پيشگيري و هزينه تعمير حدود 15-5 درصد بودجه يك بيمارستان را به خود اختصاص مي‌دهد و به اين روند افزايش هزينه مديريت مي‌تواند اساسي براي كاهش هزينه نگهداري و استفاده مطلوب از تجهيزات پزشكي باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاريخچه بيمارستان امام حسين(ع)
اساسنامه بيمارستان امام حسين(ع)
فصل دوم: مطالعه منابع
برنامه‌ريزي
تعريف برنامه‌ريزي
جايگاه برنامه‌ريزي در سازمان
مزاياي برنامه‌ريزي
ارتباط برنامه‌ريزي با ساير وظايف مديريت
تقدم برنامه‌ريزي نسبت به ساير وظايف مديريت
روش‌هاي حل مشكلات
معرفي تكنيك‌هاي تصيم‌گيري
معرفي مراحل طراحي برنامه‌ريزي عملياتي
معرفي تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي
نظام برنامه و تأمين نيروي انساني
طرح‌ريزي و براورد احتياجات منابع انساني
استخدام
كارمنديابي منابع داخلي و خارجي
روش‌هاي انتخاب و گزينش
نظام بهسازي منابع انساني:
ارزيابي شايستگي كاركنان
نظريه‌هاي ارزيابي
نظام نگهداري منابع انساني:
بهداشت و ايمني در محيط كار
خدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنل
آموزش ضمن خدمت كاركنان و مديران
برنامه‌ريزي و طرح‌ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين(ع)
سازمان
تعريف سازمان
نقش سازمان در عصر كننوني
سازمان‌هاي رسمي
سازمان‌هاي غير رسمي
تأثير سازمانهاي غيررسمي به سازمانهاي رسمي
فوائد سازمانهاي غيررسمي
انواع نمودارهاي سازماني
سازمان در در قالب سيستم
اصول سازماندهي
مباني و انواع تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف در سازمان
مزايا و معايب تقسيم كار
توسعه شغلي و چرخش شغلي
قلمرو نظارت در سازماني
صف و ستاد
لزوم استقرار واحدهاي ستادي
اختيار و مسئوليت
تفويض اختيار
هماهنگي و اهميت راههاي ايجاد هماهنگي
مديريت زمان در سازمان
مديريت بحران در سازمان
چارت بيمارستان امام حسين(ع)
نيروي انساني در بيمارستان امام حسين(ع)
وضعيت نيروي انساني
گروه‌هاي شغلي بيمارستان امام حسين(ع)
تنظيم گروه‌ها شغلي
تاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايران
خلاصه‌اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه‌بندي مشاغل
طبقه‌بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين(ع)
علل وجود طبقه‌بندي مشاغل
اجراي طبقه بندي مشاغل در آن
فوايد طبقه‌بندي مشاغل
شرح وظايف هر يك از مشاغل
نظام پرداخت در بيمارستان امام حسين(ع)
توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آن
نحوة محاسبه حق بيمه
بازنشستگي
اضافه‌كاري
خريد كاركنان
ماليات
غيبت
حوادث
نحوه پرداخت وام‌ها از قبيل وام ازدواج، وام مسكن
صدور احكام
نحوة صدور احكام داخلي كاركنان
نحوة اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء
ارزشيابي مشاغل
ارزشيابي مشاغل و روش‌هاي مختلف آن از جهت نظري
نحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزي
بايگاني و اداره امور اسنادي
تعريف بايگاني و اداره امور اسنادي
ضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك
طبقه‌بندي و روشهاي تنظيم اسناد
اصول و روشهاي مختلف بايگاني
نحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصي
تعريف مكاتبات اداري و امور دفتري
هدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانه
روش‌هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانه
فرم‌ها ودفاتر و وسايل امور دفتري
انواع نامه‌هاي اداري و مراحل آن
شيوه نگارش براي نامه‌هاي اداري
بررسي روش‌هاي اداري محل كارآموزي
سيستم بايگاني
مديريت امور اسناد
نحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزي
اموال
تعريف انواع اموال
انواع مالكيت
اموال دولتي
نقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتي
انبار
تعريف انبار
اهميت و جايگاه انبار
وظايف مدير انبار
انواع طبقه‌بندي كالا
استانداردهاي موجود در انبارداري
روش‌هاي مختلف انبار ك ردن كالا
شيوه‌هاي كنترل موجودي در انبار
حمل و نقل در انبار
مسائل ايمني انبار
سيستم پشتيباني در محل كاراموزي
بررسي سيستم پشتيباني
كارپردازي (تداركات)
نحوة تأمين نيازمندي‌ها
روش‌هاي انبارداري
سيستم حسابداري
تعريف حسابداري
حسابداري يك موسسه بايگاني
صدور سند
تنظيم دفاتر روزنامه و كل
انجام اصلاحات
تنظيم تراز آزمايش
تنظيم صورت سود و زيان
تنظيم صورت حساب سرمايه
تنظيم ترازنامه
ثبت روزنامه بستن حسابهاي موقت و انتقال به دفتر كل
تنظيم تراز اختتامي
بستن حسابهاي دائم و انتقال به دفتر كل
تنظيم تراز اختتامي- افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كل
تعريف بودجه و اصول آن
مراحل بودجه
انواع طبقه‌بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه‌ها
نحوه تهيه و مبادله موافقت‌نامه‌هاي جاري
و طرح‌هاي عمراني
انواع بودجه‌هاي عملياتي
سيستم حسابداري محل كارآموزي
روش تحقيق
شناخت روش علمي تحقيق
شناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيق
تنظيم سئوالات تحقيق
نحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل بوجود آمدن مشكل
انتخاب فرضيه يا فرضيه‌هاي اهم
تعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آن
روشهاي مختلف يادداشت‌برداري
جمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه‌هاي اهم
طبقه بندي اطلاعات جمع آوري شده
تجزيه و تحليل اطلاعات
طرز تهيه گزارش تحقيق يا كتاب
فصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليل
فصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل
بخش اول - نتايج
نتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليل
بخش دوم - پيشنهادات
پيشنهادات اجرايي
پيشنهاد به منظور تحقيق در آينده
بخش سوم - محدوديت‌ها در عمل
اهم محدوديت‌ها
پيوست‌ها

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات : 248
دانلود گزارش کارآموزی


گزارش کارآموزی


گزارش کارآموزی مدیریت


دانلود کارآموزی مدیریت


پروژه کارآموزی مدیریت


دانلود پروژه کارآموزی


کارآموزی در بیمارستان امام حسین


کارآموزی مدیربت بیمارستان


کارآموزی بیمارستان امام حسین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد مدیریت سیستم

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد مدیریت سیستم. براساس جستجوی گزارش کارآموزی در مورد مدیریت سیستم تعداد 100 مورد پروژه کارآموزی درباره مدیریت سیستم و کارورزی آماده دانلود یافت گردید که می توانید با دانلود گزارش ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد مدیریت سیستم

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی در مورد مدیریت سیستم. براساس جستجوی گزارش کارآموزی در مورد مدیریت سیستم تعداد 100 مورد پروژه کارآموزی درباره مدیریت سیستم و کارورزی آماده دانلود یافت گردید که می توانید با دانلود گزارش ...

گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان

گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان,دانلود رایگان,گزارش کارآموزی,مديريت خدمات بهداشتي و درماني,دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کاراموزی مدیریت در بیمارستان,گزارش کارورزی مدیریت در بیمارستان,کارورزی مدیریت در بیمارستان ...

حسابداری در بیمارستان, دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری ...

حسابداری در بیمارستان, دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری, کارآموزی حسابداری, کارآموزی حسابداری بیمارستان, گزارش کار حسابداری, گزارش کارآموزی در بیمارستان ,دا

گزارش کارآموزی مدیریت بیمارستان

پروزه کاراموزی در بیمارستان,پروژه کارورزی مدیریت بیمارستان,خرید کار ورزی مدیریت بیمارستانی,دانلود پروژه کار اموزی بیمارستان,دانلود کارآموزی در درمانگاه,کارآموزی در درمانگاه بخش,,گزارش کارآموزی مدیریت بیمارستان ...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج ...

این صفحه مختص به گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان

گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان,دانلود رایگان,گزارش کارآموزی,مديريت خدمات بهداشتي و درماني,دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کاراموزی مدیریت در بیمارستان,گزارش کارورزی مدیریت در بیمارستان,کارورزی مدیریت در بیمارستان ...

فایل گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان : u/datajoo

موضوع گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی | رادونیس

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی ابهر WORD 157 قابل ویرایش Link دانلود کارآموزی در بیمارستان امدادی دانلود روش تحقیق بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با...

گزارش کارآموزی مکانیک, برق, کامپیوتر,عمران,صنایع,حسابداری ...

کارآموزی مرکزی سایت تخصصی و مرکز دانلود گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی و نمونه سوالات استخدامی, گزارش کارآموزی مکانیک, برق, کامپیوتر,عمران,صنایع,حسابداری و مدیریت

گزارش کارآموزی رشته مدیریت، بیمارستان | رادونیس

گزارش کار اموزی حسابداری بیم، طرح کارانه پزشکان، گزارش کاراموزی رشته حسابداری، شرح وظایف امور اداری بیمارستان، سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل، گزارش کارآموزی بیمارستان شهید رجایی کرج، فایل بصورت...

دانلود پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان

دانلود مقاله گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان موضوع: حسابداری بیمارستان ... پاورپوینت مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

دانلود پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان

دانلود مقاله گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان موضوع: حسابداری بیمارستان ... پاورپوینت مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

گزارش کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان ...

گزارش کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان گزارش کار آموزی در بیمارستان فايل 55 صفحه اي در فرمت pdf فهرست: آشنایی با شهرستان ...

نمونه گزارش کارآموزی رشته حسابداری ، مدیریت بیمارستان شهید ...

نمونه گزارش کارآموزی رشته حسابداری ، مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج ، گزارشی کامل به فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در 71 صفحه

کارآموزی حسابداری بیمارستان

پایان نامه کارشناسی خودم. دانشگاه آزاد اسلامي واحد میناب گزارش کارآموزی رشته: حسابداری مقطع تحصیلی: کارشناسی محل کارآموزی: بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب نوع فعالیت: حسابداری استاد کارآموزی: جناب آقای ابوطالب رسولی ...

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی | رادونیس

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی ابهر WORD 157 قابل ویرایش Link دانلود کارآموزی در بیمارستان امدادی دانلود روش تحقیق بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با...

نقشه بخش های شهرستان رامهرمز

گزارش پروژه احداث ساختمان اسکلت بتنی

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

مقاله بررسي اثرات سوء زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي در درياي خزر

تحقيق هنر مجسمه سازی در یونان باستان

بررسی و طراحی برنامه مديريت كاركنان

مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صورت خلاصه

شیپ فایل شهرستان های استان خراسان شمالی

گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت زامیاد

تطبیق خیارات در تجارت الکترونیک