دانلود رایگان


بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطهچکیده:
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از: جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان رضایت از خود، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند.
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند. حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد. شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی، انسانی، تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد. و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت. ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت. یعنی هر چه پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین بالاتر باشد، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود. بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت. بدین معنا که: دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند.
کلید واژه ها: جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی، تایید دیگران، رضایت از خود، هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت ملی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 موضوع تحقیق
3-1 بیان مساله
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق
7-1پیشینه تحقیق
1-7-1 تحقیقات داخلی
2-7-1تحقیقات خارجی
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات
8-1 تعاریف مربوط به هویت
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری
1-2 مقدمه
2-2 مباحث نظری
1-2-2 دورکیم
2-2-2 پارسونز
3-2-2 ماکس وبر
4-2-2 کنش متقابل نمادی
5-2-2 کولی
6-2-2 مید
7-2-2 گافمن
8-2-2 نظریه هویت (بورک)
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
4-2 پرسشهای تحقیق
5-2 فرضیات تحقیق
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 نوع تحقیق
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
7-3 اعتبار تحقیق
8-3 جامعه آماری
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
1-9-3 تعیین حجم نمونه
2-9-3 شیوه نمونه گیری
10-3 واحد تحلیل
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته ها و دستاوردهای تحقیق
1-4 مقدمه
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان
فصل پنجم: تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق
1-5 مقدمه
2-5 آزمون فرضیات
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی»
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی
4-5 تحليل مسير
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-6 خلاصه تحقیق
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری
3-6 پیشنهادها
فهرست منابع و ماخذ
پیوست (پرسشنامه)
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست اشكال
فهرست نمودارها
هویت اجتماعی


عوامل موثر بر شکل گیری هویت


هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه


دانلود تحقیق


تحقیق علوم اجتماعی


تحقیق روانشناسی


رشد هویت اجتماعی


هویت اجتماعی نوجوانان


شکل گیری هویت اجتماعی


دورکیم


پارسونز


ماکس وبرنظریه هویت (بورک)


دانلود تحقیق ه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (پروژه تحقیقاتی سمینار ) پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه چکیده این تحقیق با هد

مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت ...

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی ...

ـ شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور ـ بررسی میزان همبستگی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی از ابعاد : ملی ، دینی و خانوادگی

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت ...

دانلود متن کامل پایان نامه دانشگاه پیام نور – واحد سبزوار واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (پروژه تحقیقاتی سمینار ) موضوع : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

شناسنامه محصول نوع فایل ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت تعداد صفحات ۱۳۶ صفحه

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور استاد راهنما : جناب آقای ابراهیم پور استاد مشاور : جناب آقای ابراهیم پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی ...

ـ شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور ـ بررسی میزان همبستگی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی از ابعاد : ملی ، دینی و خانوادگی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

23/09/2016 · بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور استاد راهنما : جناب آقای ابراهیم پور استاد مشاور : جناب آقای ابراهیم پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

شناسنامه محصول نوع فایل ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت تعداد صفحات ۱۳۶ صفحه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان ...

چکیده این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی، خانوادگی و ملی شکل گرفته است.

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط. دسته بندی: جزوات» سایر موارد. تعداد مشاهده: 225 مشاهده. فرمت فایل دانلودی:. rar. فرمت فایل اصلی: doc. تعداد صفحات: 187. حجم فایل: 312 کیلوبایت

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان ...

دانلود بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط. بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط، docx WORD 187 قابل ویرایش Link. دانلود طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط، docx WORD 187 قابل ویرایش Link. دانلود بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی، خانوادگی و ملی شکل گرفته است.

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی ...

ـ شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور ـ بررسی میزان همبستگی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی از ابعاد : ملی ، دینی و خانوادگی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان ...

چکیده این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط. دسته بندی: جزوات» سایر موارد. تعداد مشاهده: 225 مشاهده. فرمت فایل دانلودی:. rar. فرمت فایل اصلی: doc. تعداد صفحات: 187. حجم فایل: 312 کیلوبایت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی، خانوادگی و ملی شکل گرفته است.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش ...

23/09/2016 · بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور استاد راهنما : جناب آقای ابراهیم پور استاد مشاور : جناب آقای ابراهیم پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی مهد كودك خجسته

گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندارن

گزارش کارآموزی آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

گزارش کارآموزی مکانیک، کارخانه اجاق گاز

پاورپوینت رنگ در معماری

طراحي وب سايت شركت توليد تجهيزات آزمايشگاهي

بررسي Input/ Output Mnagement

پاورپوینت رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی

تحقیق بانکداری اسلامی در سنگاپور

بررسی علل و عوامل اجتماعی پوشش نامناسب و راهکارهای آن در جامعه

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين

تحقیق ورزش و سلامتی

تحقيق شكنجه

تحقیق ادغام روش‌هاي بهينه سازي ازدحام ذرات و الگوريتم ژنتيك براي خوشه بندي پويا