دانلود رایگان


بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنانچکيده:
مبحث آموزش ICDL در سال هاي اخير به عنوان کاربرد هاي مهم فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات در جهان وايران مطرح بوده است . امروزه اکثر سازمان ها دوره هاي آموزشي متعددي را در مراکز آموزشي خود و يا مراکز آموزش موجود در داخل و يا خارج از کشور براي توسعه کارکنان خود در زمينه آموزش هاي فناوري اطلاعات و تکنولوژي هاي جديد در اين زمينه برگزار مي کنند پس بايد پذيرفت که جامعه جهاني به سويي کشيده مي شود که اين نوع آموزش را امري ضروري ساخته است .انجام.فرآيند آموزش وبهسازي ازفعاليت هاي ضروري وپي گيري براي تطبيق نيروي انساني با شرايط متغير سازمان ومحيط مي باشد وآموزش ابزاري است که به وسيله فنون وروش هاي مختلف، مديران را در اداره سازمان ها ياري مي‌رساند،ايجاد يک نظام اداري مطلوب ومنا سب تا اندازه زيادي به کمک آموزش وارتقاء توانمندي هاي نيروي انساني امکان پذير است.بنابراين پژوهش حاضربه بررسي نقش آموزش ICDL برعملکردکارکنان ستادي شاغل دروزارتخانه تعاون ،کارورفاه اجتماعي مي پردازد.
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع علي- مقايسه اي است، جامعه آماري كليه كاركنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 200نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 90/0 تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤال ها علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که عملکرد کارکنان آموزش ديده متفاوت ازکارکنان آموزش نديده مي باشد و تاثير آموزش هاي ICDL مثبت بوده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه 2
1-1- بيان مسئله
1-2- اهميت وضررورت تحقيق
1-3- اهداف تحقيق
1-4- سوالات تحقيق
1-5- تعاريف مفهومي و عملياتي متغير هاي تحقيق
فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
2-1- آموزش
2-1-1- آموزش از نظر لغوي
2-1-2- اهميت آموزش
2-1-3- آموزش از ديدگاه اسلام
2-1-4- سابقه تاريخي آموزش درايران
2-1-5- اهميت آموزش کارکنان
2 -1 - 6 - انواع آموزش هاي کارکنان
2-1-7- تاريخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان
2-1-8- انواع آموزشهاي ضمن خدمت
2-1-9- هدف هاي آموزش ضمن خدمت
2-1-10- روشهاي ارزشيابي اثر بخشي آموزش
2-1-11- موقعيت آموزشهاي ضمن خدمت در جهان معاصر
2-1-12- اهميت آموزش هاي ضمن خدمت در سازمان ها
2-1-12-1- شرايط موردنياز آموزش کارکنان
2-1-12-2- فضاهاي سازماني مؤثر در تغيير رفتار کارکنان
2-1-12-3- سرمايه‌گذاري در آموزش
2-2- رايانه و كاربرد آن
2-2-1- جايگاه و نقش مهارتهاي هفتگانه کامپيوتر (ICDL) در نظام آموزشي
2-2-1- فناوري اطلاعات ومحيط هاي آموزشي
2-2-1-1- فناوري آموزشي
2-2-1-2- يادگيري الکترونيکي
2-2-1-3- شکاف ديجيتالي
2-2-1-4- انواع موقعيتهاي يادگيري و نقش ICT
2-2-1-5- عوامل موفقيت و مزاياي ICT
2-2-1-6- چالش هاي آينده
2-2-1-7- نتيجه گيري از ICDL
2-2-2- مخاطبان ICDL
2-2-3- اهداف اصلي ICDL
2-3- عملكرد کارکنان
2-3-1- مفهوم ارزيابي عملكرد
2-3-2- مقاصد و اهداف اساسي ارزيابي عملكرد
2-3-3- ويژگي‌هاي يك برنامه پوياي ارزيابي عملكرد
2-3-4- اهميت هدف‌گذاري در اصلاح عملكرد
2-3-5- فوايد ارزيابي كاركنان
2-3-6- مديريت عملكرد
2-3-7- تعريف مديريت عملكرد
2-3-8- اصول مديريت عملكرد
2-3-9- فوائد مديريت عملكرد
2-3-10- كاربردها، فنون و محدوديت‌هاي ارزيابي عملكرد کارکنان
2-3-11- منابع و مراحل طراحي و پياده‌سازي نظام ارزيابي عملكرد کارکنان
2-3-12- منابع ارزيابي عملكرد
2-3-13- مراحل طراحي و پياده‌سازي نظام ارزيابي عملكرد
2-3-14- اثربخشي پياده‌سازي و استقرار نظام
2-3-15- نتيجه‌گيري درباره مديريت عملکرد
2-4- پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
3-1- روش تحقيق
3-2- جامعه آماري
3-3- نمونه آماري
3-4- روش نمونه گيري
3-5- روش جمع آوري داده ها
3-6- ابزار سنجش تحقيق
3-7- روايي و پايايي پرسشنامه
3-7-1- روايي
3-7-2-پايايي
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-9- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-9-1- آمار توصيفي
3-9-2- آمار استنباطي
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
4- 1) آمار توصيفي
4-1-1) جنسيت
4-1- 2) سطح تحصيلات
4-1- 3) سن
4-1- 4) ميزان سابقه کارکنان پاسخ دهنده
4-2-آمار استنباطي
4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4-2-2- آزمونT (تي مستقل)
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
مقدمه
5-1- نتيجه‌گيري
5-2- پيشنهادات
5-3- محدوديت‌هاي تحقيق
منابع و ماخذ
پیوست ها و ضمائم
فهرست جدوال
فهرست نمودارها
فهرست اشکالبررسی نقش آموزش


تاثیر آموزشهای ICDL بر کارکنان


عملکرد کارکنان


تاثیر آموزش عملکرد کارکنان


بررسی آموزش بر کارآیی کاکنان


نقش آموزش بر عملکرد


دانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه عملکرد کارکنان


آموزش ضمن خدمت


آموزش ICDL


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش ICDL - دانلودپایان نامه.مقاله.گزارش کارآموزی.

بررسی نقش آموزش های icdl بر عملکرد کارکنان. دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 133 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای پرسشنامه و ضمایم و خروجی ها نرم افزار، چکیده: مبحث آموزش icdl در سال های اخیر به عنوان کاربرد ...

بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

بررسی نقش آموزش های icdl بر عملکرد کارکنان. چکیده: مبحث آموزش icdl در سال های اخیر به عنوان کاربرد های مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان وایران مطرح بوده است .

بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان ...

تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت icdl بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و اطلاعات پژوهش از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است.

تحقیق بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان ...

تحقیق بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان شركت الكتريك خودرو شرق ارزشيابي ...

نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در ...

نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعيچکیده ، فهرست، پرسشنامه، منابع، تمام فصول چکيده : مبحث آموزش icdl در سال هاي اخير به عنوان کاربرد هاي مهم فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات ...

دانلود تحقیق در مورد icdl ای سی دی ال

بررسی نقش آموزش های icdl بر عملکرد کارکنان چکیده مقاله مبحث آموزش icdl در سال های اخیر به عنوان کاربرد های مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان وایران مطرح بوده است . امروزه اکثر سازمان ها دوره های آموزشی متعددی را در ...

مقاله بررسی نقش فاوا در زنجیره ی ارزش آموزش کارکنان صنایع

آموزش کارکنان یکی از مهمترین خرده نظام های مدیریتی در صنایع مختلف محسوب می شود که دارای تاثیرات زیادی بر عملکرد و بهره وری سازمان ها و شرکت ها می ... بررسی نقش فاوا در زنجیره ی ارزش آموزش ...

فایل تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل ...

موضوع تحقیق نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

فایل تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل ...

موضوع تحقیق نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 133 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای پرسشنامه و ضمایم و خروجی ها نرم افزار، چکيده: مبحث آموزش icdl در سال هاي اخير به عنوان کاربرد هاي مهم فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات در ...

نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در ...

نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعيچکیده ، فهرست، پرسشنامه، منابع، تمام فصول چکيده : مبحث آموزش icdl در سال هاي اخير به عنوان کاربرد هاي مهم فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات ...

مقاله بررسی نقش فاوا در زنجیره ی ارزش آموزش کارکنان صنایع

آموزش کارکنان یکی از مهمترین خرده نظام های مدیریتی در صنایع مختلف محسوب می شود که دارای تاثیرات زیادی بر عملکرد و بهره وری سازمان ها و شرکت ها می ... بررسی نقش فاوا در زنجیره ی ارزش آموزش ...

بررسی نقش آموزش‌های ICDL بر عملکرد کارکنان

لینک دانلود. هم میهن گرامی، وقت به خیر. شما در حال حاضر در صفحه مخصوص به خرید و دانلود بررسی نقش آموزش‌های icdl بر عملکرد کارکنان هستید.. من در تلگرام هستم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهم.

آموزش ICDL - دانلودپایان نامه.مقاله.گزارش کارآموزی.

بررسی نقش آموزش های icdl بر عملکرد کارکنان. دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 133 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای پرسشنامه و ضمایم و خروجی ها نرم افزار، چکیده: مبحث آموزش icdl در سال های اخیر به عنوان کاربرد ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

دانلود تحقیق با موضوع نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در قالب word و در 118 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق. مقدمه. 1-1-بیان مسئله

فایل تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل ...

موضوع تحقیق نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 118 حجم فایل: 4027 کیلوبایت قیمت: ...

آموزش مهارت ICDL - rafa.smshoora.ir

دانلود بررسی نقش آموزش‌های icdl بر عملکرد کارکنان. آموزش icdl، پایان نامه مدیریت، بررسی آموزش بر کارآیی کاکنان، بررسی نقش آموزش، عملکرد کارکنان، نقش آموزش بر عملکرد، آموزش ضمن خدمت، تاثیر ...

دانش‌رسان - مقاله پیمایشی پیرامون تاثیر دوره های آموزشی فن ...

دانلود مقاله - چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دوره های آموزشی icdl بر بهبود عملکرد کارکنان موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. در پژوهش حاضر با توجه به...

تحقیق سيلندرهای هيدروليک

نقشه ی بخش های شهرستان بیله سوار

سورس کد برنامه ایجاد سری فیبوناچی

بررسی مالی حسابداری منابع انسانی

پروژه طراحی سیستم مهد کودک با رشنال رز

جزوه فیزیک راکتور پیشرفته دکتر احدالله عزتی

بررسی و مقايسه مشكلات زنان عادي و ويژه

پاورپوینت حقوق تجارت

شماتیک و سرویس منوال Acer Aspire AO722 1 P1VE6 LA 7071P Rev1.0

بررسی و مقايسه مشكلات زنان عادي و ويژه