دانلود رایگان


بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنانچکيده:
مبحث آموزش ICDL در سال هاي اخير به عنوان کاربرد هاي مهم فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات در جهان وايران مطرح بوده است . امروزه اکثر سازمان ها دوره هاي آموزشي متعددي را در مراکز آموزشي خود و يا مراکز آموزش موجود در داخل و يا خارج از کشور براي توسعه کارکنان خود در زمينه آموزش هاي فناوري اطلاعات و تکنولوژي هاي جديد در اين زمينه برگزار مي کنند پس بايد پذيرفت که جامعه جهاني به سويي کشيده مي شود که اين نوع آموزش را امري ضروري ساخته است .انجام.فرآيند آموزش وبهسازي ازفعاليت هاي ضروري وپي گيري براي تطبيق نيروي انساني با شرايط متغير سازمان ومحيط مي باشد وآموزش ابزاري است که به وسيله فنون وروش هاي مختلف، مديران را در اداره سازمان ها ياري مي‌رساند،ايجاد يک نظام اداري مطلوب ومنا سب تا اندازه زيادي به کمک آموزش وارتقاء توانمندي هاي نيروي انساني امکان پذير است.بنابراين پژوهش حاضربه بررسي نقش آموزش ICDL برعملکردکارکنان ستادي شاغل دروزارتخانه تعاون ،کارورفاه اجتماعي مي پردازد.
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع علي- مقايسه اي است، جامعه آماري كليه كاركنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 200نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 90/0 تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤال ها علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که عملکرد کارکنان آموزش ديده متفاوت ازکارکنان آموزش نديده مي باشد و تاثير آموزش هاي ICDL مثبت بوده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه 2
1-1- بيان مسئله
1-2- اهميت وضررورت تحقيق
1-3- اهداف تحقيق
1-4- سوالات تحقيق
1-5- تعاريف مفهومي و عملياتي متغير هاي تحقيق
فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
2-1- آموزش
2-1-1- آموزش از نظر لغوي
2-1-2- اهميت آموزش
2-1-3- آموزش از ديدگاه اسلام
2-1-4- سابقه تاريخي آموزش درايران
2-1-5- اهميت آموزش کارکنان
2 -1 - 6 - انواع آموزش هاي کارکنان
2-1-7- تاريخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان
2-1-8- انواع آموزشهاي ضمن خدمت
2-1-9- هدف هاي آموزش ضمن خدمت
2-1-10- روشهاي ارزشيابي اثر بخشي آموزش
2-1-11- موقعيت آموزشهاي ضمن خدمت در جهان معاصر
2-1-12- اهميت آموزش هاي ضمن خدمت در سازمان ها
2-1-12-1- شرايط موردنياز آموزش کارکنان
2-1-12-2- فضاهاي سازماني مؤثر در تغيير رفتار کارکنان
2-1-12-3- سرمايه‌گذاري در آموزش
2-2- رايانه و كاربرد آن
2-2-1- جايگاه و نقش مهارتهاي هفتگانه کامپيوتر (ICDL) در نظام آموزشي
2-2-1- فناوري اطلاعات ومحيط هاي آموزشي
2-2-1-1- فناوري آموزشي
2-2-1-2- يادگيري الکترونيکي
2-2-1-3- شکاف ديجيتالي
2-2-1-4- انواع موقعيتهاي يادگيري و نقش ICT
2-2-1-5- عوامل موفقيت و مزاياي ICT
2-2-1-6- چالش هاي آينده
2-2-1-7- نتيجه گيري از ICDL
2-2-2- مخاطبان ICDL
2-2-3- اهداف اصلي ICDL
2-3- عملكرد کارکنان
2-3-1- مفهوم ارزيابي عملكرد
2-3-2- مقاصد و اهداف اساسي ارزيابي عملكرد
2-3-3- ويژگي‌هاي يك برنامه پوياي ارزيابي عملكرد
2-3-4- اهميت هدف‌گذاري در اصلاح عملكرد
2-3-5- فوايد ارزيابي كاركنان
2-3-6- مديريت عملكرد
2-3-7- تعريف مديريت عملكرد
2-3-8- اصول مديريت عملكرد
2-3-9- فوائد مديريت عملكرد
2-3-10- كاربردها، فنون و محدوديت‌هاي ارزيابي عملكرد کارکنان
2-3-11- منابع و مراحل طراحي و پياده‌سازي نظام ارزيابي عملكرد کارکنان
2-3-12- منابع ارزيابي عملكرد
2-3-13- مراحل طراحي و پياده‌سازي نظام ارزيابي عملكرد
2-3-14- اثربخشي پياده‌سازي و استقرار نظام
2-3-15- نتيجه‌گيري درباره مديريت عملکرد
2-4- پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
3-1- روش تحقيق
3-2- جامعه آماري
3-3- نمونه آماري
3-4- روش نمونه گيري
3-5- روش جمع آوري داده ها
3-6- ابزار سنجش تحقيق
3-7- روايي و پايايي پرسشنامه
3-7-1- روايي
3-7-2-پايايي
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-9- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-9-1- آمار توصيفي
3-9-2- آمار استنباطي
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
4- 1) آمار توصيفي
4-1-1) جنسيت
4-1- 2) سطح تحصيلات
4-1- 3) سن
4-1- 4) ميزان سابقه کارکنان پاسخ دهنده
4-2-آمار استنباطي
4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4-2-2- آزمونT (تي مستقل)
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
مقدمه
5-1- نتيجه‌گيري
5-2- پيشنهادات
5-3- محدوديت‌هاي تحقيق
منابع و ماخذ
پیوست ها و ضمائم
فهرست جدوال
فهرست نمودارها
فهرست اشکالبررسی نقش آموزش


تاثیر آموزشهای ICDL بر کارکنان


عملکرد کارکنان


تاثیر آموزش عملکرد کارکنان


بررسی آموزش بر کارآیی کاکنان


نقش آموزش بر عملکرد


دانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه عملکرد کارکنان


آموزش ضمن خدمت


آموزش ICDL


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نگرش معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ...

بررسی نقش آموزش ضمن خدمت icdl بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت ICDL بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته ...

تحقیق بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان ...

تحقیق بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان شركت الكتريك خودرو شرق ارزشيابي ...

مقاله بررسی نقش فاوا در زنجیره ی ارزش آموزش کارکنان صنایع

آموزش کارکنان یکی از مهمترین خرده نظام های مدیریتی در صنایع مختلف محسوب می شود که دارای تاثیرات زیادی بر عملکرد و بهره وری سازمان ها و شرکت ها می ... بررسی نقش فاوا در زنجیره ی ارزش آموزش ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 118 حجم فایل: 4027 کیلوبایت قیمت: ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 118 حجم فایل: 4027 کیلوبایت قیمت: ...

فایل تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل ...

موضوع تحقیق نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان ...

تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت icdl بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و اطلاعات پژوهش از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است.

بررسی تأثیر آموزشهای ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی ...

علی دهقانی، علی‌رضا دقیقی اصلی، فاطمه پورولی بررسی تأثیر آموزشهای ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای. باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت و نقش بسزای این آموزش‌‌ها در ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

دانلود تحقیق با موضوع نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در قالب word و در 118 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق. مقدمه. 1-1-بیان مسئله

نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

لینک مرتبط » نقش آموزش های icdl بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی. رساله پایان ترم بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و...

تحقیق بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان ...

تحقیق بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان شركت الكتريك خودرو شرق ارزشيابي ...

بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 133 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای پرسشنامه و ضمایم و خروجی ها نرم افزار، چکيده: مبحث آموزش icdl در سال هاي اخير به عنوان کاربرد هاي مهم فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات در ...

فایل تحقیق نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل ...

موضوع تحقیق نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

بررسی نقش آموزش ضمن خدمت icdl بر عملکرد کارکنان و معلمان ...

تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت icdl بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است.

فایل نقش آموزش هاي ICDL بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در ...

موضوع نقش آموزش هاي icdl بر عملکرد کارکنان ستادي شاغل در وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

بررسی نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان

بررسی نقش آموزش های icdl بر عملکرد کارکنان. چکیده: مبحث آموزش icdl در سال های اخیر به عنوان کاربرد های مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان وایران مطرح بوده است .

بررسی نقش آموزش ضمن خدمت icdl بر عملکرد کارکنان و معلمان ...

تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت icdl بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است.

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در ...

تحقیق نقش آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان ستادی شاغل در وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 118 حجم فایل: 4027 کیلوبایت قیمت: ...

نگرش مردم در مورد عقب ماندگان ذهنی


طرح توجیهی تولید الکل صنعتی


پروژه ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون هنرستان کار دانش


گزارش کارآموزی سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق


بررسی رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان


افسردگی و پیامدهای روحی و روانی آن


RF and Microwave Radiation Safety Handbook


شیپ فایل حوضه آبریز هامون جازموریان


تحقیق بررسی عوامل اخلال گرا (موانع) در کلاس


ميزان تاثيرگذاري عوامل مختلف در توليد فروكروم كم كربن به روش Simplex با استفاده از طراحي آزمايش ها