دانلود رایگان


پرسشنامه خلاقيت هيجاني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقيت هيجاني توضیحات:
اين پرسشنامه یک مقایس مداد - کاغذی است که بر گزارش خود افراد مبتنی است. این ابزار به عنوان بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد توماس در سال 1989 طراحی و اجرا شد و طی سالهای 1991 تا 1999 توسط آوریل و همکارانش مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در چهارمين بازنگري، تغييرات و تحليل عوامل بر روي اين پرسشنامه انجام گرفت و نسخه نهايي در سال 1999 توسط آن‌ها به اجرا در آمد (آوريل، 1999). اين ابزار چهار بعد خلاقيت­ هيجاني يعني «آمادگي»، «نوآوري»، «كارآيي» و «اصالت» را اندازه‌گيري مي‌كند. اين ابزار داراي سي عبارت اصلي شامل 7 عبارت براي آمادگي، 14 عبارت براي نوآوري، 5 عبارت براي كارآيي و 4 عبارت براي اصالت مي‌باشد. چهار ملاك مزبور در چارچوب سه خرده مقياس آمادگي، نوآوري، اثربخشی در آزمون خلاقيت هيجاني سنجيده مي‌شود. اين مقياس صرفاً براي اهداف غربالگري در زمينه خلاقيت هيجاني طراحي گرديده است. استفاده از اين ابزار در ايران براي اولين بار توسط قديري نژاديان(1381) صورت گرفته که با توجه به تفاوت های فرهنگی و دیگر عوامل تغییراتی در کلید این ابزار انجام داده است که به شرح زیر می باشد:
عامل «نوآوری» دارای 8 عبارت، عامل «آمادگی» دارای 6 عبارت، عامل«اصالت» دارای 9 عبارت و عامل «کارایی» دارای 7 عبارت می باشد.
در سیاهه خلاقیت هیجانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته برای روایی و پایایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی چرخش متمايل نشان دادند که سه بعد این سازه به وضوح قابل تشخیص است. اولین بعد «آمادگی هیجانی» را نشان می‌دهد. دومین بعد، «توانایی واکنش نشان دادن» را به روش جدید نشان می دهد و سومین بعد ترکیبی از «کارایی» و «اصالت» را نشان می دهد.
قدیری نژادیان (1381) نیز با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران، روایی این سازه را اندازه گیری کرد. او با انجام تحلیل عاملی بر روی مواد آن با استفاده از روش متمایل، تغییراتی را در ابزار مذکور انجام داد. او «روایی سازه» خلاقیت هیجانی را از طریق محاسبه ضریب پیرسون میان مواد آزمون با عوامل هر ماده بدست آورد که همبستگی تناسبی میان داده های مذکور انجام داد. که به طور میانگین حدود 5/0 بود. جهت مطالعه ضریب اعتبار آزمون، گاتبزاهی و آوریل (1996)، طی دو مطالعه بر روی دانشجویان روانشناسی با استفاده از سیاهه خلاقیت هیجانی دریافتند که این ابزار همسانی درونی بالایی دارد. قدیری نژادیان (1381) با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران اعتبار این سازه را اندازه گیری کرد. همسانی درونی آن جهت برآورد در اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ نشانگر برخورداری آزمون از همسانی درونی مناسبی بود (سطح میانگین آلفای کرونباخ عوامل 0/52 بود). در تحقیق حاضر نیز آلفای کرونباخ در گروه دختران دانشجوی ورزشکار برابر با 0/68 و در گروه دختران دانشجوی غیرورزشکار برابر با 0/65 بود. در اين پژوهش نيز پايايي كل آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ 0/839 به دست آمد.
پرسشنامه


خلاقيت


هيجاني


دانلود پرسشنامه


پرسشنامه خلاقیت


پرسشنامه روانشناسی


سنجش خلاقیت


ارزیابی خلاقیت


خلاقیت هیجانی


پرسشنامه خلاقیت هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانشجويان ...

پیشنهادی سایت. دانلود جزوه خلاصه کتاب سازه های پارچه ای کششی – شامل 37 صفحه، فرمت pdf

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE)

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (cree) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال ...

پرسشنامه رایگان خلاقيت هيجاني - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه خلاقیت هیجانی این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار طراحی شده است.

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) - ایران تحقیق

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (eeq) توسط کینگ و امونز در سال 1990 مشتمل بر 16 سوال و 3 زیرمقیاس با روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس آماده دانلود است.

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي ...

حجم نمونه 250 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي ...

حجم نمونه 250 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي ...

حجم نمونه 250 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.

تحقیق اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش ...

تحقیق اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶. چكيده. در دهه هاي اخير ابعاد جديدي از هوش به عنوان يكي از توانائيهاي شناختي انسان شناسايي و مطرح شده است.

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) - ایران تحقیق

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (eeq) توسط کینگ و امونز در سال 1990 مشتمل بر 16 سوال و 3 زیرمقیاس با روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس آماده دانلود است.

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE)

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (cree) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال ...

جامع ترین مرکز پرسشنامه های علوم رفتاری | خرداد ۱۳۹۲

پرسشنامه خلاقيت عابدي 1986 پرسشنامه سنجش خلاقيت ارجمند 1382 خلاقيت هيجاني آوريل 2005 - حافظه روزمره 1996 خاطرات برجسته يا حافظه فلاش بالب 1977 ...

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) - ایران تحقیق

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (eeq) توسط کینگ و امونز در سال 1990 مشتمل بر 16 سوال و 3 زیرمقیاس با روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس آماده دانلود است.

دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني + word

دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني + word. دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني + word توضیحات : دانلود فرم پرسشنامه خلاقيت هيجاني با بهترین کیفیت در قالب فایل word و قابل ویرایش و آماده پرینت که در حجم 3 صفحه برای شما عزیزان فراهم گشته.با ...

خلاقيت هيجاني بایگانی - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه خلاقیت هیجانی. این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار طراحی شده است.

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) - ایران تحقیق

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (eeq) توسط کینگ و امونز در سال 1990 مشتمل بر 16 سوال و 3 زیرمقیاس با روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس آماده دانلود است.

ابعاد خلاقيت | مجله علمی بوبوک

خلاقيت در مرز بين شناخت و هيجان قرار گرفته است. از بعد شناختي، خلاقيت اغلب در ميان بزرگترين فرآيندهاي فكري عالي جاي مي‌گيرد و از بعد هيجاني، خلاقيت به عنوان حالتي هوشيارانه در برخي از شديدترين تجارب عاطفي از عميق‌ترين ...

دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني + word

دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني + word. دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني + word توضیحات : دانلود فرم پرسشنامه خلاقيت هيجاني با بهترین کیفیت در قالب فایل word و قابل ویرایش و آماده پرینت که در حجم 3 صفحه برای شما عزیزان فراهم گشته.با ...

ابعاد خلاقيت | مجله علمی بوبوک

خلاقيت در مرز بين شناخت و هيجان قرار گرفته است. از بعد شناختي، خلاقيت اغلب در ميان بزرگترين فرآيندهاي فكري عالي جاي مي‌گيرد و از بعد هيجاني، خلاقيت به عنوان حالتي هوشيارانه در برخي از شديدترين تجارب عاطفي از عميق‌ترين ...

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) - ایران تحقیق

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (eeq) توسط کینگ و امونز در سال 1990 مشتمل بر 16 سوال و 3 زیرمقیاس با روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس آماده دانلود است.

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE)

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (cree) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال ...

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی در این پژوهش برای سنجش هوش هیجانی از مقیاس صفت فراخلقی سالوی و همکاران(۱۹۹۵) استفاده شده است. این مقیاس برای ارزیابی هوش هیجانی دارای ۳۰ ماده و دارای سه مؤلفه توجه به احساسات، آشکار سازی ...

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE)

دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (cree) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال ...

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت

رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه رشته تحصيلي : روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی فناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگترین نیروگاه های خورشیدی جهان


كامپيوترهاي كوانتومي- درهم تنیدگی کوانتومی


پایان نامه بررسی وضعيت بازار سبزيجات خشک (داخلی و خارجی)


پاورپوینت سکوت سازمانی


طرح توجیهی گالوانيزاسيون گرم قطعات فولادی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تنگستان (واقع در استان بوشهر)


درآمدي بر ادبيات توصيفي


شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه - سیرجان


درآمدي بر ادبيات توصيفي


بررسی معجزات پیامبر اکرم (ص)