دانلود رایگان


پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت چكيده:
اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:
1- فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند
2- فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود
3- فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است
4- فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند
5- فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.
فصل اول:
شامل مقدمه ـ تعريف موضوع ـ اهميت موضوع ـ تاريخچه مطالعاتي ـ تاريخچه كارخانه كه شامل ساختار سازماني و پراكندگي جغرافيايي و نكات برجسته سازمان،‌سيد كيفيت، كاركنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهاي سازماني) ـ بيان مسئله ـ اهداف مطالعاتي ـ اهميت موضوع ـ فرضيات تحقيق ـ تعريف اصطلاحات
فصل دوم:
شامل مرور مطالعاتي است كه در آن از مباحثي در زمينه EFQM شامل بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM و نحوه امتياز دهي به آنها و بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل و بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل و تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و معرفي مفاهيم و سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM و آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل و تشريح معيارها و زير معيارها در مدل به انضمام توضيحات تشريحي و ساختار مدل EFQM‌،‌ جايگاه RADAR‌ در مدل تعالي EFQM، اجزاء تشكيل دهنده و تعريف عناصر منطق RADAR، روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM و با توجه به تدوين و ارائه پرسشنامه‌اي در زمينه اثر بخشي روابط دو سويه آشنايي با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآيند ارتباطات، مباني و انواع شبكه‌هاي ارتباطي ـ انتخاب كانالهاي ارتباطي، راههاي شناخته شده در ايجا دارتباط، خصيصه‌هاي ارتباط موثر، چك ليست روشهاي برقراري ارتباط موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراري ارتباط
فصل سوم:
بررسي وضعيت موجود در شركت هپكو كه در ابتدا سعي بر آن شده است تا با خود ارزيابي و مزاياي خود ارزيابي و مراحل عمومي خود ارزيابي و رهيافت‌هاي خوئد ارزيابي در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزايا و ريسك‌هاي مجود در آن و تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش امتياز دهي و كارت مسير ياب، نحوه امتياز دهي حوزه‌هاي 9 گانه، انحراف ارزيابي، بلوغ رساني ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي، فرآيند دريافت جايزه، سطوح تعالي آشنايي كامل ايجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسي وضعيت EFQM‌در شركت هپكو و گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره‌وري
فصل چهارم:
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري پرداخت شده است.
فصل پنجم:
در فصل پنجم به ارائه نتايج و پيشنهادات پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (مقدمات و كليات)
مقدمه
اهميت موضوع
تعريف موضوع
بیان مسئله
فرضیات تحقیق
اهداف مطالعاتی
تاريخچه مطالعاتي
تاريخچه كارخانه
تعريف اصطلاحات
فصل دوم (مرور مطالعاتي)
بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM‌
بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM
بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل EFQM
بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل EFQM
تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM
معرفي مفاهيم
سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM
آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل EFQM
تشريح معيارها و زير معيارها در مدل EFQM به انضمام توضيحات تشريحي
ساختار مدل EFQM‌‌
منطق RADAR و جايگاه آن در مدل تعالي EFQM
اجزاء تشكيل دهنده منطق RADAR
تعريف عناصر RADAR
روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM
مقدمه ارتباطات
نقش ارتباطات
فرآيند ارتباطات
جهت جريان ارتباطات
انواع شبكه‌هاي ارتباطي
انتخاب كانال ارتباطي
راههاي شناخته شده در ايجاد ارتباط
خصيصه‌هاي ارتباط موثر
چك ليست روشهاي برقراري ارتباط
موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد
فصل سوم (بررسي وضعيت EFQM در شركت)
خود ارزيابي در مدل EFQM‌
تعريف خود ارزيابي
مزاياي خود ارزيابي براي سازمان
مراحل عمومي خود ارزيابي
رهيافت‌هاي خود ارزيابي در مدل EFQM‌
رهيافت پرسشنامه
- مزاياي رهيافت
- ريسك‌هاي رهيافت پرسشنامه
رهيافت نمودار ماتريسي
- مزاياي رهيافت نمودار ماتريسي
- ريسك‌هاي رهيافت نمودار ماتريسي
رهيافت كارگاه
- مزاياي رهيافت كارگاه
- ريسك‌هاي رهيافت كارگاه
رهيافت پروفرما
- مزاياي رهيافت پروفروما
- ريسك‌هاي رهيافت پروفرما
رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
- مزاياي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
- ريسك‌هاي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
- مقايسه بين رهيافت‌هاي مختلف و انتخاب مناسبترين روش رهيافت
تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش اميتاز دهي
كارت مسير ياب
- نحوه امتياز دهي حوزه هاي 9 گانه مدل EFQM‌در كارت مسير ياب
جمع بندي و خلاصه ای از روشهای خود ارزيابي
بلوغ سازماني و ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي
خلاصه روش خود ارزيابي
سطوح سرآمدي در مدل EFQM‌و فرآيند دريافت جايزه
سطوح تعالي
تدوين اظهار نامه EFQM سال 83 در شركت هپكو
گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازمان
لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه 83
فصل چهارم (ارائه و تجزيه و تحليل داده ها)
بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
جهت های ارتباطی
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
ارائه و تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات)
ارائه پيشنهادات و راهكارها
ضمائم و پيوستهاپایان نامه


مدل سرآمدی


مدل تعالی سازمان


EFQM


مدیریت


پایان نامه مدیریت


پایان نامه ارشد مدیریت


پایان نامه مدل سرآمدي EFQM


ميزان اثر بخشي


کانالهای ارتباطی کارکنان و مدیریت


شناسائي ارتباط بین كاركنان و مديريت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ...

اين تحقيق قصد دارد تا مبحث efqm را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث efqm‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي ...

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل پایان نامه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت می باشد که در قالب فایل word – (قابل ویرایش) و در 223 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و ...

دانلود.خرید.فایل.فرمت ورد.دانلود کامل.تحقیق.پروژه دانشجویی.پایان نامه کارشناسی,پایان نامه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي ...

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل پایان نامه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت می باشد که در قالب فایل word – (قابل ویرایش) و در 223 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و ...

مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل پایان نامه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت می باشد که در قالب فایل word - (قابل ...

مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ...

دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش - مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و ...

این پایان نامه کارشناسی ارشد مبحث efqm را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث efqm‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت مورد مطالعه می ...

پروژه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي ...

پروژه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو را از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان دانلود کنید.

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين ...

پایان نامه مدل سرآمدي efqm و ... و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث efqm‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت- شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و ...

دانلود.خرید.فایل.فرمت ورد.دانلود کامل.تحقیق.پروژه دانشجویی.پایان نامه کارشناسی,پایان نامه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

پایانامه بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي ...

پایانامه بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو,مدل سرآمدي efqm

مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ...

اين تحقيق قصد دارد تا مبحث efqm را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث efqm‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق ...

مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ...

دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش - مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و ...

این پایان نامه کارشناسی ارشد مبحث efqm را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث efqm‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت مورد مطالعه می ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي ...

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل پایان نامه مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت می باشد که در قالب فایل word – (قابل ویرایش) و در 223 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ...

مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو،دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی صنایع

بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالها

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی,مدل سرآمدی efqm و بررسی میزان اثر بخشی,پایان نامه مدل سرآمدی efqm,بررسی میزان اثر بخشی,پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی,بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالها,پایان نامه ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين ...

پایان نامه مدل سرآمدي efqm و ... و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث efqm‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد ...

دانلود مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي ...

دانلود مدل سرآمدي efqm و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو - پروژه ها

نقشه بخش های شهرستان شیروان


پرسشنامه احترام سازمانی (organizational respect scale)


نقشه بخش های شهرستان شیراز


طراحی معماری خانه کودک (مهدکودک)


مقاله انگلیسی بررسی خواص مکانیکی و خواص نفوذ پذیری آلیاژ پلی اتیلن ترفتالات و پلی پروپیلن


پاور پینت روانشناسی بازی - انواع عروسک ها


طراحی روشی نوین برای ارزیابی فنون تصمیم گیری جبرانی در مدیریت


نقش ريشه و پايه هاي درختان ميوه در سازگاري با عوامل محيطي


نقش محبت و مهرورزی در فرآیند تعلیم و تربیت


تحقيق جنبش دانشجويي